Ảnh: Đối mặt

Hiệp Khách Quậy Robonaut 2, một rô bôt du dành giúp việc dạng người, khéo léo, sẽ bay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trên tàu con thoi vũ trụ Discovery, trong sứ mệnh STS-133. Xin mời đọc tiếp.

Robonaut 2, một rô bôt du dành giúp việc dạng người, khéo léo, sẽ bay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trên tàu con thoi vũ trụ Discovery, trong sứ mệnh STS-133.

 

Ảnh: NASA

Mặc dù ban đầu nó sẽ chỉ tham gia trong các thử nghiệm chức năng, nhưng các nâng cấp cuối cùng có thể cho phép rô bôt thực hiện mục đích thực sự của nó – giúp các nhà du hành đi bộ ngoài không gian trong những công việc khó khăn bên ngoài trạm vũ trụ.

Nguồn: SPL/NASA, PhysOrg.com
Ngày: 02/11/2010

Mời đọc thêm