Giai Nobel 2012
12:50:51 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »
211  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: bài tập về máy phát điện xoay chiều vào lúc: 01:29:18 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm 2 cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động do máy phát sinh ra có tấn số 50Hz và giá trị hiệu dụng [tex]10\sqrt{2}[/tex] V
Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là [tex]\frac{5}{\pi}[/tex] mWb
số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng:
A/ 100
B/ 71
C/ 200
D/ 400

Eo=NBSw =N[tex]\phi w[/tex] ==>Ehd=[tex]\frac{N\phi w}{\sqrt{2}}[/tex]

===>N=[tex]\frac{Ehd\sqrt{2}}{\phi w}[/tex] =40 vòng
===>số  vòng dây trên mỗi cuộn =N1=N/2 = 20 vòng !!!!!

212  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: GIÚP EM MẤY CÂU TRONG ĐỀ CHUYÊN DH VINH LẦN 3 vào lúc: 01:23:16 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
câu nữa ạ:Câu 35:Đặt điện áp xoay chiều [tex]u = U_{0}cos \omega t[/tex]
(với Uo, \omega không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Khi L=L1  hay L=L2 với L1>L2 thì công suất tiêu thụ của mạch điện tương ứng P1,P2 với P1= 3P2  độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch điện với cường độ dòng điện trong mạch tương ứng [tex]\varphi _{1}, \varphi _{2}[/tex]
  với [tex]\mid \varphi _{1}\mid + \mid \varphi _{2}\mid =\frac{\Pi }{2}[/tex]
  Độ lớn của   [tex]\varphi _{1}, \varphi _{2}[/tex]   là:
A.pi/3; pi/6     B. pi/6; pi/3    C. 5pi/12; pi/12    D.  pi/12; 5pi/12


Ta có : P1=3P2 <--->[tex]\frac{U^{2}cos^{2}\varphi 1}{R}=3\frac{U^{2}cos^{2}\varphi 2}{R}[/tex]
<--->[tex]cos\varphi 1=\sqrt{3}cos\varphi 2[/tex]

Mặt khác [tex]\varphi 1+\varphi 2=II/2[/tex]

---->cos[tex]\varphi 1=sin\varphi 2[/tex]

===>tan[tex]\varphi 2[/tex]=[tex]\sqrt{3}[/tex]  ==>[tex]\varphi 2=II/3[/tex] ==>[tex]\varphi 1[/tex]=II/6

Đáp án B


213  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: bài tập về điện áp xoay chiều vào lúc: 01:02:28 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R. cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,5A ; 0,25A ; 0,55A. Nếu đặt điện áp xoay chiều này vào 2 đầu đoạn mạch gồm 3 phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ hiệu dụng qua mạch là:
A/ 0,58 A
B/ 0,338 A
C/ 0,78 A
D/ 0,8 A
Ta có :Ta có  [tex]R=\frac{U}{I1}[/tex] , [tex]ZL=\frac{U}{I2}[/tex] và [tex]ZC=\frac{U}{I3}[/tex]

Khi mắc 3 phần tử vào đoạn mạch trên thì
===> I=[tex]\frac{U}{\sqrt{R^{2}+(ZL-ZC)^{2}}}[/tex]=[tex]\frac{U}{\sqrt{\frac{U^{2}}{1/4}+\frac{576U^{2}}{121}}}[/tex]=0,338 A
214  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Bài toán hạt nhân phóng xạ + điện xoay chiều vào lúc: 12:54:54 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

    Ra (Z=88, A=226)  > He( Z=2, A=4) + X  
Biết động năng của hạt alpha trong phân rã trên là  4,8MeV  và coi khối lượng của của các hạt nhân tinh' theo u xâp' xỉ bằng khôi' lượng của chung' . Năng lượng tỏa ra trong một phân rã là :
  a . 4,886 MeV    b. 5,216 MeV  c . 5,867MeV   d 7,812 MeV
3
 Hạt nhân U (Z=92, A=234) phân rã alpha thành đồng vị Th ( Z=90, A=230 )  . Biêt' Năng lượng liên kêt' riêng hạt alpha =7,10 MeV/nuclon  , của U la 7,63 MeV/nuclon , Th la 7,70 MeV/nuclon . Nanwng lượng tỏa ra trong phản ưng' phân rã này là
  A  .  13,98  MeV              b . 15,98 MeV          c 12,98  MeV        d 14,98 MeV

3. PTPU hạt nhân: 234U92 ---->230Th90 +4He2

Ta có năng lượng tỏa ra = (WlkrTH .230 + WlkrHe.4 -WlkrU.234) =13,98MeV

2. 226Ra88 --->4He2 + 222X86

Áp dụng đl bảo toàn động lượng ta có pRa=pHe + pX mà pRa =0 -->mHeKHe=mxKx
===>Kx=0,086 MeV
Áp dụng đl bảo toàn năng lượng ta có [tex]\Delta E[/tex]= Kx+ KHe =4,886MeV
215  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Bài toán hạt nhân phóng xạ + điện xoay chiều vào lúc: 12:48:12 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

4
 Đặt  điện ap' xoay chiều u = U.can2 (cos2pi.f.t )V vào 2 đầu mạch RLC  nôi' tiêp' ( cuộn dây thuần cảm ) . Khi nôi' tăt tụ C thì điện ap' hiệu dụng trên R  tăng 2 lần và trong 2 trường hợp này i vuông pha nhau . Hệ sô' công suất của đoạn mach lúc sau là .
a . 1:can 5              B . can 2 :2     C.   2 :can 5    D .can 3 :2


Ban đầu khi chưa nối tắt tụ mạch có tính dung kháng sau đó nối tắt tụ mạch có tính cảm kháng

Ta có 2 dòng điện vuông pha nhau ==>[tex]\varphi 1 +\varphi 2=II/2[/tex]
--->cos[tex]\alpha =sin\beta[/tex]

 Mặt khác  cos[tex]\alpha[/tex]=UR/U ,cos[tex]\beta =2UR/U[/tex]
==>cos[tex]\beta =2cos\alpha[/tex]

==>cos[tex]\alpha =\frac{1}{\sqrt{5}}[/tex] ==>cos[tex]\beta =\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]

216  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Bài toán hạt nhân phóng xạ + điện xoay chiều vào lúc: 12:37:49 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1  Một vật m=0,5kg , thực hiện 2 dao động điều hòa cùng phương  và cùng  tần số góc là 4.pi (rad/s) . x1= Acos(4pi.t +pi/6)     ;    x2=4cos(4pi.t - pi/3)   (cm)  . Biết độ lớn cưc đại tác dụng lên vật trong qua' trình dao động là 2,4N  . Biên độ dao động là
 a 7 cm      b. 5 cm     c  3 cm   d.  6cm

w=[tex]\sqrt{\frac{k}{m}}[/tex] ==>K=80N/m

Ta có : Fmax=kA  ==>A=0,03m=3cm

Ta có [tex]\Delta \varrho[/tex]=II/2 (2 dao động vuông pha )
==>A[tex]^{2}=A1^{2}+A2^{2}[/tex] ==>A1= WT....

217  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Nhờ mọi người giúp em mấy câu hóa này! vào lúc: 12:04:38 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Ừ đúng rồi ,hề hề vậy chắc là FeS03 ấy, chứ mình nghĩ còn cái đó à, lâu lâu hỏi mấy câu này đếm thiếu đếm sai hay xảy ra lắm, thà đếm thiếu 2 3 chất ko sao, đếm thiếu 1 chất mới tức ,những câu hỏi loại này chả dễ ăn điểm !!!!

Xin lỗi vụ này nhé vì không chắc,đã đọc tài liệu lại HNO3 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử !!!

HNO3---->NO2 +02 +H20
218  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Luyện thi ĐH môn Hóa cùng TVVL (phần BT) vào lúc: 02:03:45 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 13 : kim loại R htrị không đổi vào 100 ml dd HCl 1,5M được 2,24 lít H2 (đktc) và dd X.  Tính m kết tủa thu được khi cho dd AgNO3 dư vào dd X.
A. 21,525 g       B. 26,925 g       C. 24,225 g       D. 27,325 g.


Thanks bạn đã đóng góp bài tập mình xin giải câu này .

Thoạt nhìn bài toán vô cùng đơn giản nhưng không đơn giản 1 tí nào cả, để giải bài toán cần nắm rõ các quy tắc ,các ptpu thật kỹ ,vững vàng mới giải được!!!!

Ta có: nHCl=0,15 mol ,nH2=0,1 mol
Luôn luôn có nHCl=2nH2 mà trong bài nHCl<nH2 ==> kim loại ban đầu phải dư ,có phản ứng với H20  , và kim loại đó chỉ có thể là kim loại kiềm hoặc kiềm thổ !!!!
TH1: R là kim loại kiềm
R + HCl====>RCl +1/2H2 (1)                      R + H20 ----->ROH + 1/2H2(2)
      0,15 ------->  0,075                                              0,05 <-- 0,025
Vậy nH2(2)=0,1-0,075=0,025 mol

Mặt khác 2ROH + 2AgNO3 ====>Ag20 +2RNO3 +H20    (AgOH ko tồn tại bị thủy phân thành Ag2O)   (Nhiều bạn ko nhớ  hoặc ko bik có tồn tại PT này ko )
                0,05                         0,025
Ag+ + Cl- ---->AgCl
        0,15----->0,15

                       ==>m kết tủa =0,15*143,5 +0,025*232=27,325g
219  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Nhờ mọi người giúp em mấy câu hóa này! vào lúc: 12:50:16 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Nhờ mọi người giúp e mấy câu này:

Câu 1. HNO3 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với kim loại vậy thể hiện tính oxi hóa khi nào?

Câu 2. Hòa tan m gam CuFeS2 vào 22ml dung dịch HNO3 2,25M thu được khí màu nâu đỏ.Tìm khoảng giá trị của m
A. 0,414 gam < m < 0,506 gam                       B. 0,46 gam < m < 0,9108 gam
C. 0,223 gam < m < 0,48676 gam                   D. 0,207 gam < m < 0,644 gam

Câu 3. Cho phản ứng X + H2SO4 (đặc, nóng) => Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Số chất có thể là X: A. 8          B. 10           C. 9            D. 7
Bài này đáp án là 8 chất.
Câu1 chả hiểu nói cái gì !!!!
Câu 3. Fe,Fe0,Fe304,FeCO2,FeS,FeS2,Fe(OH)2,FeSO4 !!

Câu2.  TA có nHNO3=0,0945 mol
CuFeS2 + 22HNO3 --> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + 17NO2 + 2H2SO4 + 9H2O

-->CuFeS2 = 0,414 gam

 CuFeS2 + 18HNO3 --> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + 13NO2 + 2SO2 + 9H2O
--> CuFeS2 = 0,506 gam
220  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: HỎI pp cân bằng pứ hữu cơ vào lúc: 12:33:06 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Bạn ơi cứ google search là ra tuốt ,box Hóa này có mỗi mình hoạt động và 1 số mem thôi, đôi khi nhiều phần mình cũng ko tốt lắm (tốt hết không còn ở đây nữa đâu)

Phần thứ 2 là bạn vi phạm nội quy post bài ,bạn nên xem lại cách đặt tiêu đề, vì nhiều khi rất muốn trả lời nhưng các mod bên box Lý (Lão đại ĐQ ) rất khó bạn à, không muốn đại khai sát giới nhưng lệnh trên khó cãi, bạn thông cảm nhé . Hình như trước đó đã xóa topic này cảnh cáo rồi  Roll Eyes vì nghĩa vụ thôi chứ ko có ý gì hết!!!. Quân lệnh như sơn mà hề hề
221  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một bài điện xoay chiều khó! vào lúc: 10:50:19 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
DVD giải rồi nè http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9474.msg44029#msg44029http://
222  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: mọi người ơi giúp đỡ bài lý xoay chiều vào lúc: 10:47:25 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. ZC=100. cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi dc. đặt hdt hiệu dụng U=100V. khi L= [tex]\frac{5}{4\pi}[/tex]
thì hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây cực đại. hỏi khi L thay đổi thì công suất cực đại là :  ( mọi người làm hộ với)
Thiếu tần số f roài lấy f=50Hz nhớ ==>ZL=125
Thay đổi L để UL max ==>ZL=[tex]\frac{ZL^{2}+R^{2}}{R}[/tex] ==>R=50

Thay đổi L để Pmax ==>cộng hưởng điện ZL'=ZC

==>Pmax=[tex]\frac{U^{2}}{R}[/tex]=200W 

223  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Đề thi thử trường NHH nhờ MN vào lúc: 10:19:06 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Năng lượng ở các trạng thái dừng trong nguyên tử hydro được xác định bởi công thức En = - [tex]\frac{13,6}{n^{2}}[/tex]  (eV) (n là số tự nhiên: 1, 2, 3…. ). Xác định số lượng vạch phổ của hydro xuất hiện khi bắn phá đám khí hydro đang ở trạng thái cơ bẳng bằng một chùm electron có động năng 12,6 eV.
       A. 6.                        B. 3.                   C. 1.                  D. 10.

Câu2. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A và B là hai nút sóng. Biên độ của điểm bụng là 5 cm. Những điểm có biên độ dao động lớn hơn 2,5 trong đoạn AB tạo thành đoạn CD có độ dài 16 cm. Các điểm trong các đoạn AC và DB có biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là:
A. 32 cm.                                 B. 64 cm.       C. 48 cm.       D. 36 cm.

Câu3.Một proton vận tốc v  bắn vào nhân 7Liti3  đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống hệt nhau với vận tốc có độ lớn bằng v'  và cùng hợp với phương tới của proton một góc 60*,  mX là khối lượng nghỉ của hạt X . Giá trị của v'  là
A.[tex]\frac{\sqrt{3}mp.v}{mx}[/tex]      B.[tex]\frac{\sqrt{3}mx.v}{mp}[/tex]     C.[tex]\frac{mx.v}{mp}[/tex]                  D.[tex]\frac{mp.v}{mx}[/tex]224  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ5 (3) vào lúc: 05:58:31 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Ủa zay hả K=3 !!!!! , chỗ này hiểu lầm chăng!!!
225  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ4 (3) vào lúc: 05:52:24 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

28. Khi cho một tia sáng đi tử nước có chiết suất n1=4/3 vào một môi trường trong suốt nào đó, người ta nhận thấy tốc độ của ánh sáng bị giảm đi một lượng 10^8m/s. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng:
A. 1,5
B. 2
C. 2,4
D. căn 2

30. Tìm tốc độ của hạt mêzon để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ. Coi tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.10^8 m/s
A. 0,4.10^8 m/s
B. 0,8.10^8 m/s
C. 1,2.10^8 m/s
D. 2,985.10^8 m/s

Bài 28 tham khảo ở link
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9144.msg42575#msg42575http://

Bài 30. Ta có E=10Eo <--->[tex]\frac{moc^{2}}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^{2}}}[/tex]=10moc2

==>v=[tex]\frac{3\sqrt{11}c}{10}[/tex]=2,985.108m/s
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.