Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyen Hoang

👤 Tác giả Nguyen Hoang tải lên 248 tài liệu

Tải miễn phí 248 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyen Hoang.

Mật độ

• 637 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Phòng thí nghiệm mạch điện AC

• 639 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Bộ lắp ráp mạch điện AC

• 645 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Đề thi APhO 2021 Bài 3

• 676 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 20/07/2021

Đề thi APhO 2021 Bài 2

• 634 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 20/07/2021

Đề thi APhO 2021 Bài 1

• 663 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 20/07/2021

Va chạm

• 792 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 20/03/2021

Bộ lắp ráp mạch điện DC

• 770 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 28/02/2021

Tạo dựng một phân tử

• 701 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 04/11/2020

Giao thoa sóng

• 580 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 28/09/2019

Sóng

• 626 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 28/09/2019

Tính chất của chất khí

• 830 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 20/08/2019

Sự khuếch tán

• 738 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 16/08/2019

Chất khí: phần giới thiệu

• 709 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 16/08/2019

Bài thi thực hành IPhO 2019 - 2

• 674 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 02/08/2019

Bài thi thực hành IPhO 2019 - 1

• 654 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 02/08/2019

Đề thi IPhO 2019 Bài 3

• 765 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 01/08/2019

Đề thi IPhO 2019 Bài 2 bài giải

• 670 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Đề thi IPhO 2019 Bài 2

• 647 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Đề thi IPhO 2019 Bài 1 bài giải

• 728 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Đề thi IPhO 2019 Bài 1

• 700 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Đề thi IPhO 2019 Bài 3 bài giải

• 683 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Đề thi IPhO 2017 Bài 3

• 622 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Đề thi IPhO 2017 Bài 2 bài giải

• 625 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Đề thi IPhO 2017 Bài 2

• 596 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Đề thi IPhO 2017 Bài 1 bài giải

• 620 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Đề thi IPhO 2017 Bài 1

• 598 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 31/07/2019

Quang phổ thể đen

• 661 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 17/07/2019

Con lắc lò xo - những điều cơ bản

• 630 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 31/03/2019

Giao thoa sóng

• 809 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 13/02/2019

Các dạng năng lượng

• 762 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 13/02/2019

Định luật Coulomb

• 855 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 01/01/2019

Con lắc lò xo

• 1,082 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 29/09/2018

Bài giải IPhO 2018 - Bài 3

• 735 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 17/08/2018

Bài giải IPhO 2018 - Bài 2

• 690 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 17/08/2018

Bài giải IPhO 2018 - Bài 1

• 720 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 17/08/2018

Đề thực hành IPhO 2018 bài 2

• 636 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 17/08/2018

Đề thực hành IPhO 2018 bài 1

• 674 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 16/08/2018

Đề lý thuyết IPhO 2018 bài 3

• 670 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 16/08/2018

Đề lý thuyết IPhO 2018 bài 2

• 676 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 16/08/2018

Đề lý thuyết IPhO 2018 bài 1

• 702 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 16/08/2018

APhO 2018 Đề lý thyết 3 - lời giải

• 668 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 16/08/2018

APhO 2018 Đề lý thyết 2 - lời giải

• 664 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 16/08/2018

APhO 2018 Đề lý thyết 1 - lời giải

• 658 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 16/08/2018

APhO 2018 Đề lý thyết 3

• 644 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 16/08/2018

APhO 2018 Đề lý thyết 2

• 647 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 16/08/2018

APhO 2018 Đề lý thyết 1

• 652 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 16/08/2018

APhO 2018 Đề thực hành

• 645 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 16/08/2018

Tụ điện: phần cơ bản

• 934 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 19/11/2017

Bộ thí nghiệm DC

• 862 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 02/11/2017

Con lắc

• 629 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 16/09/2017

Chuyển động của đạn tử

• 853 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 27/08/2017

IPhO 2017 Đề thi thực hành 2

• 723 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 02/08/2017

IPhO 2017 Đề thi thực hành 1

• 756 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 02/08/2017

Đề thi Lý thuyết IPhO 2017 Bài giải 3

• 721 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 02/08/2017

Đề thi Lý thuyết IPhO 2017 Bài giải 2

• 722 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 02/08/2017

Đề thi Lý thuyết IPhO 2017 Bài giải 1

• 753 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 02/08/2017

Đề thi Lý thuyết IPhO 2017 Bài 3

• 787 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 02/08/2017

Đề thi Lý thuyết IPhO 2017 Bài 2

• 764 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 02/08/2017

Đề thi Lý thuyết IPhO 2017 Bài 1

• 1,084 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 02/08/2017

Cực tính phân tử

• 707 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 03/08/2017

Đề thi APhO 2017 Lý thuyết 3 (lời giải)

• 854 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 08/05/2017

Đề thi APhO 2017 Lý thuyết 3

• 691 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 08/05/2017

Đề thi APhO 2017 Lý thuyết 2 (lời giải)

• 748 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 08/05/2017

Đề thi APhO 2017 Lý thuyết 2

• 694 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 08/05/2017

Đề thi APhO 2017 Lý thuyết 1 (lời giải)

• 824 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 08/05/2017

Đề thi APhO 2017 Lý thuyết 1

• 750 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 08/05/2017

Đề thi APhO 2017 (Thực hành)

• 721 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 08/05/2017

Chất đồng vị

• 718 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 19/03/2017

Tương tác nguyên tử

• 900 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 19/03/2017

Tĩnh điện

• 961 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 19/03/2017

Trạng thái của vật chất

• 959 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 22/12/2016

Trọng lực và quỹ đạo

• 978 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 30/11/2016

Điện tích và điện trường

• 525 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 15/09/2016

Tán xạ Rutherford

• 883 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 19/08/2016

Đề thi Tin học châu Á TBD 2016 3

• 734 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 24/05/2016

Đề thi Tin học châu Á TBD 2016 2

• 703 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 24/05/2016

Đề thi Tin học châu Á TBD 2016 1

• 738 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 24/05/2016

Áp suất

• 887 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 19/05/2016

Bài Lý thuyết 3 APhO 2016

• 797 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 19/05/2016

Bài Lý thuyết 2 APhO 2016

• 736 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 19/05/2016

Bài Lý thuyết 1 APhO 2016

• 780 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 19/05/2016

Bài thực hành 2 APhO 2016

• 724 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 19/05/2016

Bài thực hành 1 APhO 2016

• 721 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 19/05/2016

Lực và chuyển động

• 574 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 10/05/2016

Tạo dựng nguyên tử

• 874 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 26/04/2016

Đề thi HSG Tin học TPHCM 2016

• 993 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 12/04/2016

Cân bằng

• 918 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 12/04/2016

Lực hấp dẫn

• 996 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 23/03/2016

Điện trở

• 867 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 08/03/2016

Định luật Ohm

• 946 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 07/03/2016

Sóng dừng trên sợi dây

• 1,008 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 03/03/2016

Thị giác màu

• 910 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 25/02/2016

Khúc xạ ánh sáng

• 1,107 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 30/12/2015

Thang đo pH

• 729 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/12/2015

Thang đo pH - Cơ bản

• 676 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/12/2015

Phân tử và ánh sáng

• 790 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/12/2015

Nồng độ

• 681 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/12/2015

Dung dịch acid và base

• 731 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/12/2015

Định luật Faraday

• 768 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/12/2015

Định luật Beer

• 761 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/12/2015

Nồng độ Mol

• 708 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 01/12/2015

Ma sát

• 1,061 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 01/12/2015

Định luật Hooke

• 1,011 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 01/12/2015

Đề thi IOI 2015 Bài 2.3

• 759 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 10/08/2015

Đề thi IOI 2015 Bài 2.2

• 725 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 10/08/2015

Đề thi IOI 2015 Bài 2.1

• 784 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 10/08/2015

Đề thi IOI 2015 Bài 1.3

• 770 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 10/08/2015

Đề thi Tin học quốc tế 2015 Ngày 1 Bài 2 - IOI

• 749 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 10/08/2015

Đề thi Tin học quốc tế 2015 Ngày 1 Bài 1 - IOI

• 786 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 10/08/2015

Bài giải đề thi IPhO 2015 Bài 3

• 866 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 29/07/2015

Bài giải đề thi IPhO 2015 Bài 2

• 967 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 29/07/2015

Bài giải đề thi IPhO 2015 Bài 1

• 928 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 29/07/2015

Đề thi Vật lý quốc tế 2015 - Bài 3

• 1,030 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 29/07/2015

Đề thi Vật lý quốc tế 2015 - Bài 2

• 993 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 29/07/2015

Đề thi Vật lý quốc tế 2015 - Bài 1

• 542 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 29/07/2015

Đề thi thực hành Vật lý quốc tế 2015 - Bài 2

• 1,090 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 29/07/2015

Đề thi thực hành Vật lý quốc tế 2015 - Bài 1

• 1,079 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 29/07/2015

Đề thi Olympiad Á Châu 2015 - Bài Thực hành

• 924 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 05/07/2015

Bài giải đề APhO 2015 Bài 3

• 885 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 05/07/2015

Bài giải đề APhO 2015 Bài 2

• 818 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 05/07/2015

Bài giải đề APhO 2015 Bài 1

• 824 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 05/07/2015

Đề thi Olympiad Á Châu 2015 - Bài 3

• 815 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 05/07/2015

Đề thi Olympiad Á Châu 2015 - Bài 2

• 807 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 05/07/2015

Đề thi Olympiad Á Châu 2015 - Bài 1

• 839 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 05/07/2015

Đề thi Olympic Tin học 2014 Ngày 2

• 999 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 12/08/2014

Đề thi Olympic Tin học 2014 Ngày 1

• 919 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 12/08/2014

Đề thi APhO 2014

• 1,043 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 06/06/2014

Bài giải Đề Olympic 2013 bài 3

• 840 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 01/08/2013

Bài giải Đề Olympic 2013 bài 2

• 503 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 01/08/2013

Bài giải Đề Olympic 2013 bài 1

• 553 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 01/08/2013

Đề thi Olympic quốc tế 2013 - Bài TH 2

• 604 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 20/07/2013

Đề thi Olympic quốc tế 2013 - Bài TH 1

• 575 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 20/07/2013

Đề thi Olympic quốc tế 2013 - Bài 3

• 541 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 20/07/2013

Đề thi Olympic quốc tế 2013 - Bài 2

• 1,027 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 20/07/2013

Đề thi Olympic quốc tế 2013 - Bài 1

• 652 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 20/07/2013

Năng lượng

• 559 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 28/04/2013

Đồ thị hàm tuyến tính

• 907 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 17/02/2013

Lực và chuyển động (mới)

• 723 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 17/02/2013

Điện tích bức xạ

• 905 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/02/2013

Đề thi WoPhO 2012 Bài 3

• 586 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 07/01/2013

Đề thi WoPhO 2012 Bài 2

• 1,001 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 07/01/2013

Đề thi WoPhO 2012 Bài 1

• 1,054 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 07/01/2013

Lực và chuyển động: Những điều cơ bản

• 897 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 27/10/2012

Đề thi HSG Tin học TPHCM 10-2012

• 1,117 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 23/10/2012

Tạo ra một Phân số

• 755 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 21/10/2012

Đề thi Olympic Tin học quốc tế 2012 Ngày 2

• 653 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 29/09/2012

Đề thi Olympic Tin học quốc tế 2012 Ngày 1

• 651 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 29/09/2012

Sự Cân bằng

• 525 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 10/09/2012

Muối và độ hoà tan

• 882 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 01/09/2012

Phân số nhập môn

• 753 lượt tải về

• Chuyên mục: Các phần mềm khác

• Ngày tải lên: 22/08/2012

Bài giải đề thi Olympic Vật lý quốc tế 2012

• 1,103 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 31/07/2012

Đề thi Thực hành Vật lý Olympic quốc tế 2012

• 775 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 27/07/2012

Đề thi Lý thuyết Olympic Vật Lý Quốc tế 2012

• 1,000 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 27/07/2012

Phân số

• 783 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 03/07/2012

Đề Tin học chuyên Tin TS Lớp 10 - 2013

• 778 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 24/06/2012

Dòng và áp suất chất lỏng

• 566 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 01/06/2012

Áp suất

• 1,083 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 01/06/2012

Kiểu dao động chuẩn tắc

• 903 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 23/05/2012

Định luật Beer

• 832 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 18/05/2012

Bài giải Đề thi APhO 2012 bài 3

• 978 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 15/05/2012

Bài giải Đề thi APhO 2012 bài 2

• 971 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 15/05/2012

Bài giải Đề thi APhO 2012 bài 1

• 974 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 15/05/2012

Đề thi Lý thuyết Asian Physics Olympiad 2012 Bài 3

• 1,084 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 15/05/2012

Đề thi Lý thuyết Asian Physics Olympiad 2012 Bài 2

• 964 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 15/05/2012

Đề thi Lý thuyết Asian Physics Olympiad 2012 Bài 1

• 992 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 15/05/2012

Đề thi Thực hành Asian Physics Olympiad 2012 Ngày thứ 2

• 906 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 08/05/2012

Đề thi Thực hành Asian Physics Olympiad 2012 Ngày thứ 1

• 986 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 08/05/2012

Nồng độ Mol

• 800 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 10/04/2012

Nồng độ

• 785 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 10/04/2012

Đề Tin học Olympic 30-04-2012

• 626 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 10/04/2012

[Mô phỏng] Hình dạng phân tử: cơ bản

• 963 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 11/02/2012

[Mô phỏng] Công viên trượt ván: cơ bản

• 812 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 11/02/2012

[Flash] Cân bằng

• 1,052 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 27/11/2011

[Flash] Trạng thái của vật chất

• 1,009 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 27/11/2011

[Flash] Dung dịch muối và đường

• 907 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 21/10/2011

[Flash] Hình dạng phân tử

• 955 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 21/10/2011

[Flash] Sự phân cực phân tử

• 978 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 05/10/2011

Cộng hưởng

• 650 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 26/07/2011

Đề Olympic quốc tế 2011 - Thực hành

• 591 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 19/07/2011

Bài giải Đề Olympic Quốc tế 2011

• 623 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 19/07/2011

Đề Olympic Quốc tế 2011 - Lý thuyết

• 629 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 19/07/2011

[Flash] Tạo dựng một phân tử

• 988 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 22/06/2011

[Flash] Khúc xạ ánh sáng

• 2,151 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 17/05/2011

[Flash] Chất đồng vị

• 895 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 17/05/2011

Cân bằng phương trình phản ứng hoá học

• 662 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 26/04/2011

[Flash] Phân tử và ánh sáng

• 1,056 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 24/02/2011

[Flash] Lực hấp dẫn và quỹ đạo

• 767 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 24/02/2011

Tạo dựng một Nguyên tử

• 1,063 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 17/01/2011

Sự nổi của các vật

• 802 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 17/01/2011

Mô phỏng các thí nghiệm về tụ điện có/không có điện môi

• 564 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 13/12/2010

Chuyển động trong mặt phẳng

• 1,001 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 28/10/2010

LASER

• 1,807 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 28/10/2010

Điện tích và điện trường

• 714 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 28/10/2010

Độ dẫn điện

• 1,007 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 28/10/2010

Điện trở của một dây dẫn

• 617 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 28/10/2010

Phản ứng phân hạch

• 796 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 27/10/2010

Tương tác nguyên tử

• 928 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 27/10/2010

Tán xạ Rutherford

• 1,071 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 26/10/2010

Quang phổ của vật đen

• 822 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 26/10/2010

Phóng xạ Beta

• 1,028 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 26/10/2010

Phòng thí nghiệm: Va chạm

• 1,009 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 26/10/2010

Cấu tạo hạt nhân

• 1,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 26/10/2010

[Flash] Mô phỏng cộng hưởng từ hạt nhân

• 874 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 22/10/2010

[Flash] Vi ba

• 800 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 22/10/2010

Lực và chuyển động

• 1,030 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 20/10/2010

Mặt phẳng nghiêng

• 565 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 20/10/2010

Giao thoa sóng

• 768 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 20/10/2010

Cách chạy một file .jar

• 5,515 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 19/10/2010

Sóng vô tuyến

• 877 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 19/10/2010

Mô hình nguyên tử Hidrogen

• 915 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 18/10/2010

Thí nghiệm Stern-Gerlach

• 1,045 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 17/10/2010

Thí nghiệm Davisson-Germer

• 1,045 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 17/10/2010

[Flash] Sóng trên một sợi dây

• 940 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 17/10/2010

[Flash] Sóng âm

• 603 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 16/10/2010

[Flash] Tổng hợp sóng

• 1,094 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 16/10/2010

[Flash] Sự phóng điện trong chất khí

• 1,452 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 11/10/2010

[[Flash] Quan sát màu sắc

• 858 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 07/10/2010

[Flash] Hiệu ứng Quang điện

• 808 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/10/2010

[Flash] Mạch điện đơn giản

• 1,049 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/10/2010

[Flash] Định luật Ohm

• 976 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/10/2010

[Flash] Con lắc đơn

• 908 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/10/2010

[Flash] Con lắc lò xo

• 686 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/10/2010

Công viên trượt ván

• 760 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 05/10/2010

Game: Hockey điện

• 628 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm giải trí

• Ngày tải lên: 04/10/2010

Game: Mê lộ

• 607 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm giải trí

• Ngày tải lên: 04/10/2010

Cộng Vector

• 627 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm hỗ trợ tính toán

• Ngày tải lên: 04/10/2010

Mô phỏng để minh hoạ cho Bài Mặt phẳng nghiêng

• 898 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 02/10/2010

Nguyệt xa - Một game nhỏ để giải trí trong lúc nhàn rỗi

• 1,459 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm giải trí

• Ngày tải lên: 02/10/2010

Định luật vạn vật hấp dẫn

• 952 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 30/09/2010

Tính chất của Chất khí

• 1,093 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 30/09/2010

Thí nghiệm Faraday

• 1,092 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 30/09/2010

Máy vẽ Đồ thị hàm số

• 733 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm hỗ trợ tính toán

• Ngày tải lên: 30/09/2010

Acid và Base

• 817 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 28/09/2010

Chuyển động của đạn tử

• 821 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 28/09/2010

Mật độ của các chất

• 763 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 28/09/2010

Máy vẽ đồ thị Calculus Grapher

• 533 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn thảo hình ảnh

• Ngày tải lên: 27/09/2010

Mô phỏng các thí nghiệm với Thấu kính

• 1,800 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 13/09/2010

Game định thời bằng PP phóng xạ

• 809 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 08/09/2010

Thái Dương Hệ của tôi

• 978 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 07/09/2010

Mô phỏng Thí nghiệm Điện từ của Faraday

• 900 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 06/09/2010

Bộ Thí nghiệm điện DC

• 523 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 03/09/2010

Olympic Vật lý quốc tế 2010 - Lời giải

• 768 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 03/09/2010

Olympic Vật lý quốc tế 2010 - Đề thi thực hành

• 789 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 03/09/2010

Olympic quốc tế 2010 - Bài Thi Lý thuyết

• 1,079 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 03/09/2010

Olympic quốc tế 2010 - Bài Thi Thực hành

• 605 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 02/09/2010

Bộ thí nghiệm điện AC

• 726 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 02/09/2010