Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Đỗ Hiếu Thảo

👤 Tác giả Đỗ Hiếu Thảo tải lên 134 tài liệu

Tải miễn phí 134 tài liệu đóng góp bởi tác giả Đỗ Hiếu Thảo.

Cơ năng

• 1,271 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Tổng kết chương 1

• 1,881 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Lực đẩy Acsimet

• 1,630 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

• 1,002 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên

• 1,634 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

• 1,653 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

• 1,170 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Sự bay hơi

• 950 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Sự biến đổi chất

• 939 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Đối lưu, bức xạ nhiệt

• 1,194 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Dòng điện trong chất khí

• 981 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Ứng dụng nguyên lý I nhiệt động lực học

• 2,863 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 15/05/2007

tua ontap.doc

• 500 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 13/04/2007

ontaply10_TH-NL_2004_2005.doc

• 507 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 12/04/2007

ontaply10_Noinang_2004_2005.doc

• 502 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 12/04/2007

ONTAPLY10_donghoc_donglh_2005.doc

• 505 lượt tải về

• Chuyên mục:

• Ngày tải lên: 12/04/2007

Hệ thống câu hỏi phần động lượng

• 1,959 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 05/03/2009

Dao động cơ (Đỗ Hiếu Thảo)

• 2,308 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Ôn tập chương (Đỗ Hiếu Thảo)

• 2,014 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Giao thoa ánh sáng (Đỗ Hiếu Thảo)

• 2,185 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Sóng dừng (Đỗ Hiếu Thảo)

• 1,364 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Kính lúp (Đỗ Hiếu Thảo)

• 1,767 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Thấu kính (Đỗ Hiếu Thảo)

• 1,079 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Gương cầu (Đổ Hiếu Thảo)

• 1,099 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Nguyên lí I nhiệt động lực học (Đỗ Hiếu Thảo)

• 2,115 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/04/2009

Sự nở vì nhiệt (Đỗ Hiếu Thảo)

• 891 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/04/2009

Lực quán tính (Đỗ Hiếu Thảo)

• 1,107 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 29/03/2009

Chuyển động tròn đều

• 1,578 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 01/03/2008

Chuyển động thẳng đều

• 1,594 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 01/03/2008

Chuyển động cơ học

• 2,024 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 01/03/2008

Hiện tượng sóng cơ học

• 3,572 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Sóng âm

• 2,509 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Động học chất điểm - Web

• 2,156 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 23/03/2009

Động cơ nhiệt

• 2,196 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Cơ sở của nhiệt động lực học

• Ngày tải lên: 07/04/2009

Nhật - nguyệt thực

• 846 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Phản xạ - Khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Hiện tượng sóng trong cơ học (Vi Quynh)

• 860 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Sóng cơ học, âm học (Quang Đạt)

• 1,211 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Tia Rơnghen (VănThành)

• 1,255 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Tia Rơnghen

• 1,382 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Tia Rơnghen

• 1,154 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Tán sắc ánh sáng (Thảo Nguyên)

• 1,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Kính hiển vi

• 1,884 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Lăng kính (Đỗ Hiếu Thảo)

• 912 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 11/04/2009

NC-Cân bằng vật rắn (Đỗ Hiếu Thảo)

• 1,441 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Tĩnh học

• Ngày tải lên: 31/03/2009

Chất rắn kết tinh (Đỗ Hiếu Thảo)

• 981 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/04/2009

Biến dạng cơ của vật rắn - NC (Đỗ Hiếu Thảo)

• 1,298 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/04/2009

Định luật Boyle-Mariotte (Đỗ Hiếu Thảo)

• 1,169 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/04/2009

Từ trường (Đỗ Hiếu Thảo )

• 1,071 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Cảm ứng điện từ (Đỗ Hiếu Thảo)

• 1,182 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Cảm ứng từ (Đỗ Hiếu Thảo)

• 1,462 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 09/04/2009

Từ trường (Văn Chuẩn)

• 1,141 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Từ trường (Yến Thanh)

• 1,073 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Lực Lorenxơ (Nguyễn Thị Hương)

• 1,129 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 09/04/2009

Đường cảm ứng từ (Thu Vân)

• 852 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Đường cảm ứng từ (Trọng Duy)

• 789 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Công của lực điện trường

• 1,184 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Quá trình đẳng tích - Định luật Charles (Trúc Lâm)

• 1,262 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí

• Ngày tải lên: 06/04/2009

Các dạng cân bằng (Đức Tài)

• 1,080 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Tĩnh học

• Ngày tải lên: 31/03/2009

Sự rơi tự do (Huy Hoàng)

• 914 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 23/03/2009

Sự rơi tự do

• 970 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 23/03/2009

Lực đàn hồi (Minh Thảo)

• 965 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 27/03/2009