Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Kiểm tra 30 phút máy biến áp và máy phát điện xoay chiều 1 pha

Kiểm tra 30 phút máy biến áp và máy phát điện xoay chiều 1 pha

* Trần Văn Hải - 251 lượt tải

Chuyên mục: Dòng điện xoay chiều

Để download tài liệu Kiểm tra 30 phút máy biến áp và máy phát điện xoay chiều 1 pha các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Kiểm tra 30 phút máy biến áp và máy phát điện xoay chiều 1 pha , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
1 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Trần Văn Hải
Ngày cập nhật: 31/10/2018
Tags: Kiểm tra 30 phút, máy biến áp, máy phát điện xoay chiều 1 pha
Ngày chia sẻ:
Tác giả Trần Văn Hải
Phiên bản 1.0
Kích thước: 32.41 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Kiểm tra 30 phút máy biến áp và máy phát điện xoay chiều 1 pha là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

Kieåm tra 15’

4916805104775

ÑIEÅM

0

ÑIEÅM

moân: vaät lí

hoï teân hs:……………………………………………………………………………..

lôùp:…………………………………

ñEÀ: 1

Caâu 1. Nhaän xeùt naøo sau ñaây veà maùy bieán theá laø sai ?

A. Maùy bieán aùp coù theå thay ñoåi taàn soá goùc doøng ñieän.

B. Maùy bieán aùp coù theå giaûm cöôøng ñoä doøng ñieän.

C. Maùy bieán aùp coù theå taêng cöôøng ñoä doøng ñieän.

D. Maùy bieán aùp coù theå thay ñoåi ñieän aùp xoay chieàu.

Caâu 2. Trong moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha, boä nam chaâm cuûa phaàn caûm coù 4 caëp cöïc, phaàn öùng coù 10 cuoän daây töông öùng maéc noái tieáp. Ñeå khi hoaït ñoäng maùy coù theå phaùt ra doøng ñieän xoay chieàu coù taàn soá 120Hz thì roâto cuûa maùy phaûi quay vôùi toác ñoä

A. 50 voøng/s.B. 25 voøng/s.C. 30 voøng/s.D. 480 voøng/s.

Caâu 3. Coâng thöùc naøo dieãn taû ñuùng ñoái vôùi maùy bieán aùp khoâng bò hao toån naêng löôïng?

A.

.B.

.C.

.D.

.

Caâu 4. Moät maùy bieán aùp coù soá voøng cuoän sô caáp laø 1000 voøng. Maéc cuoän sô caáp vôùi maïng ñieän xoay chieàu 100V, khi ñoù ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thöù caáp ñeå hôû laø 200 V. Soá voøng cuûa cuoän thöù caáp laø

A. 2000 voøng. B. 4000 voøng. C. 500 voøng. D. 1000 voøng.

Caâu 5. Moät maùy bieán aùp coù soá voøng cuoän sô caáp laø 3000 voøng, cuoän thöù caáp 500 voøng. Bieát cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän thöù caáp laø 12 A. Cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän sô caáp laø

A. 24 A. B. 2 A. C. 1 A. D. 72 A.

Caâu 6. Moät maùy bieán aùp lyù töôûng goàm cuoän sô caáp coù 400 voøng daây maéc vaøo nguoàn ñieän xoay chieàu coù hieäu ñieän theá hieäu duïng U1. Cuoän thöù caáp coù 200 voøng vaø maéc vaøo boùng ñeøn 100V100W, khi ñoù ñeøn saùng bình thöôøng. Cñdñ hieäu duïng vaø ñieän aùp hieäu duïng cuûa maïch sô caáp laø

A. 200V ; 0,5A. B. 50V ; 2A.C. 400V ; 0,25A.D. 200V ; 2A.

Caâu 7. Moät maùy bieán aùp lyù töôûng goàm cuoän sô caáp coù N1 voøng daây maéc vaøo nguoàn ñieän xoay chieàu coù ñieän aùp hieäu duïng 100V. Cuoän thöù caáp coù 100 voøng vaø maéc vaøo boùng ñeøn 200V200W, khi ñoù ñeøn saùng bình thöôøng. Cñdñ hieäu duïng vaø soá voøng cuûa maïch sô caáp laø

A. 50 voøng ; 2A. B. 200 voøng ; 0,5A.C. 400V ; 0,25A.D. 200V ; 2A.

Caâu 8. Moät beáp ñieän 200V – 1000W ñöôïc söû duïng ôû ñieän aùp xoay chieàu 200V. Ñieän naêng beáp tieâu thuï sau 2 giôø laø

A. 2 kWh.B. 2106 J.C. 1 kWh.D. 2000 J.

Caâu 9. Moät boùng ñeøn 50W. Ñieän naêng beáp tieâu thuï sau 2 ngaøy 4 giôø 30 phuùt 50 giaây laø

A. 3 kWh.B. 2000 J.C. 2,63 kWh.D. 2 J.

Caâu 10. Ñeå giaûm coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi ñieän xuoáng n laàn thì ta phaûi

A. taêng ñieän aùp n laàn.B. giaûm ñieän aùp n laàn.

C. taêng ñieän aùp

laàn.D. giaûm ñieän aùp

laàn.

Caâu 11. Tæ soá voøng giöõa cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp cuûa maùy taêng aùp

A. lôùn hôn 1 B. nhoû hôn 1 C. baèng 1 D. chöa xaùc ñònh

Caâu 12. Khi moät khung daây kín coù N voøng, dieän tích S, quay ñeàu vôùi toác ñoä 1200voøng/phuùt trong töø tröôøng ñeàu B vuoâng goùc vôùi truïc quay cuûa khung thì chu kyø doøng ñieän xuaát hieän trong khung laø

A. 0,5s.B. 5s.C. 50 s.D. 0,05s.

Caâu 13. Roâto cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu laø moät nam chaâm coù 4 caäp cöïc töø, quay vôùi toác ñoä 3600 voøng/min. Taàn soá cuûa suaát ñieän ñoäng laø

A. f = 240 Hz B. f = 15 Hz C. f = 14400 Hz D. f = 240 kHz

Caâu 14. Moät maùy bieán aùp duøng ñeå taêng cöôøng ñoä doøng ñieän ra thì tæ soá voøng daây giöõa cuoän sô caáp vaø thöù caáp

A. lôùn hôn 1 B. nhoû hôn 1 C. baèng 1 D. chöa xaùc ñònh

Caâu 15. Trong moät maùy bieán aùp, soá voøng daây vaø cöôøng ñoä hieäu duïng trong cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp laàn löôït laø N1, I1, vaø N2 , I2. Khi boû qua hao phí ñieän naêng trong maùy bieán aùp, ta coù

A.

.B.

C.

D.

.

Caâu 16. Moät maùy bieán aùp coù soá voøng cuoän sô caáp vaø thöù caáp laàn löôït laø 2000 voøng vaø 200 voøng. Maéc cuoän sô caáp vôùi maïng ñieän xoay chieàu 400V, khi ñoù ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thöù caáp ñeå hôû laø

A. 4000 V. B. 400 V. C. 40 V. D. 20 V.

Caâu 17. Moät maùy bieán aùp lyù töôûng goàm cuoän sô caáp coù N1 voøng daây maéc vaøo nguoàn ñieän xoay chieàu coù hieäu ñieän theá hieäu duïng 100V. Cuoän thöù caáp coù N2 voøng vaø maéc vaøo boùng ñeøn 25V25W, khi ñoù ñeøn saùng bình thöôøng. Cñdñ hieäu duïng qua maïch sô caáp laø

A. 0,25 A. B. 4 A.C. 0,5 A.D. 2 A.

Caâu 18. Khi moät khung daây kín coù N voøng, dieän tích S, quay ñeàu vôùi toác ñoä 50 voøng moãi giaây trong töø tröôøng ñeàu B vuoâng goùc vôùi truïc quay cuûa khung thì taàn soá doøng ñieän xuaát hieän trong khung laø

A. f = 25 Hz.B. f = 50 Hz.C. f = 50 rad/s.D. f = 12,5 Hz.

Caâu 19. Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu 1 pha coù roâto goàm 10 cöïc töø, muoán taàn soá doøng ñieän xoay chieàu maø maùy phaùt ra laø 50 Hz thì roâto phaûi quay vôùi toác ñoä laø

A. 100 voøng/secB. 10 voøng/secC. 5 voøng/secD. 500 voøng/sec.

Caâu 20. Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha maø nam chaâm phaàn caûm goàm 8 caëp cöïc. Maùy phaùt ra doøng ñieän coù taàn soá laø f = 640Hz. Khi naøy, phaàn caûm phaûi coù taàn soá quay laø.

A. 1550 voøng /phuùt.B. 4800 voøng/ phuùt.C. 480 voøng /phuùt.D. 48 voøng /phuùt.

Caâu 21. Roâto cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu laø moät nam chaâm coù 10 caëp cöïc töø, quay vôùi toác ñoä 600 voøng/min. Chu kyø cuûa suaát ñieän ñoäng laø

A. 1s B. 10s C. 0,01s D. 0,1s

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề kiểm tra Chương IV: TỪ TRƯỜNG - Vật Lý 11 (Có đáp án) - Hay và khó
Ngày 25/01/2020
* Đề Thi Thử Lần 2 Năm 2019 - 2020
Ngày 21/01/2020
* Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường VL 11 - 2019
Ngày 21/01/2020
* ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ HÒA BÌNH 2020
Ngày 20/01/2020
* ĐỀ THI THỬ THPTQG NHÓM GIÁO VIÊN HOCMAI.VN 2020 LẦN 2
Ngày 20/01/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (49)