Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Kiểm tra 30 phút chương dòng điện xoay chiều 12

Kiểm tra 30 phút chương dòng điện xoay chiều 12

* Trần Văn Hải - 382 lượt tải

Chuyên mục: Dòng điện xoay chiều

Để download tài liệu Kiểm tra 30 phút chương dòng điện xoay chiều 12 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Kiểm tra 30 phút chương dòng điện xoay chiều 12 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
3 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Trần Văn Hải
Ngày cập nhật: 27/10/2018
Tags: Kiểm tra 30 phút, chương dòng điện xoay chiều 12
Ngày chia sẻ:
Tác giả Trần Văn Hải
Phiên bản 1.0
Kích thước: 64.14 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Kiểm tra 30 phút chương dòng điện xoay chiều 12 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

Hoï teân:…………………………………………………………………..

Lôùp :……………………………

Ñeà Kieåm Tra Heä Soá 1 – Ñeà :1

Moân: Vaät Lí – Thôøi Gian: 30’

1.(Caâu 1.) Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng vôùi khung daây dñ trong töø tröôøng?

A. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng e sôùm pha hôn töø thoâng moät goùc

B. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng e treå pha hôn töø thoâng moät goùc

C. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng e cuøng pha vôùi töø thoâng .

D. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng e ngöôïc pha vôùi töø thoâng .

2.(Caâu 4.) Moät khung daây goàm 100 voøng, dieän tích moãi voøng laø 20 cm2, khung daây quay ñeàu quanh truïc trong töø tröôøng B = 2 mT. Töø thoâng cöïc ñaïi gôûi qua khung laø

A. 0,4 mWbB. 0,4 WbC. 0,004 WbD. 4 Wb

3.(Caâu 10.) Töø thoâng gôûi qua khung coù bieåu thöùc : = 2.cos(100t) Wb. Bieåu thöùc suaát ñieän ñoäng trong khung laø

A. e = 2.cos(100t /2) VB. e = 200.cos(100t /2) V

C. e = 200.cos(100t + /2) VD. e = 200.cos(100t) V

4.(Caâu 14.) Treân nhaûn cuûa boùng ñeøn coù ghi 100V100W. Ñeå boùng ñeøn saùng saùng bình thöôøng thì cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi cung caáp cho boùng ñeøn laø

A. 1AB.

AC. 100AD. 2A

5.(Caâu 29.) Moät maïch ñieän RLC khoâng phaân nhaùnh, cuoän daây thuaàn caûm. Toång trôû cuûa maïch ñöôïc tính baèng coâng thöùc

A. Z =

B. Z =

C. Z =

D. Z =

6.(Caâu 32.) Moät maïch ñieän RLC khoâng phaân nhaùnh, cuoän daây thuaàn caûm. Goïi laø goùc leäch pha giöõa ñieän aùp hai ñaàu maïch vaø cñdñ trong maïch. Khi ñoù CT tính ñoä leäch pha laø

A. tg =

B. tg =

C. tg =

D. tg =

7.(Caâu 35.) Moät maïch ñieän RLC khoâng phaân nhaùnh, cuoän daây thuaàn caûm. Goïi U laø ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu maïch, UR laø ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu ñieän trôû R, UL laø ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän caûm L, UC laø hñt hieäu duïng giöõa hai tuï ñieän. Khi ñoù coâng thöùc tính ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu maïch laø

A. U =

B. U =

C. U =

D. U =

8.(Caâu 40.) Chu kyø cuûa doøng ñieän trong ñoaïn maïch RLC khoâng phaân nhaùnh, khi coù hieän töôïng coäng höôûng ñöôïc tính baèng coâng thöùc

A. T = 2

B. T =

C. T =

D. T = 2LC

9.(Caâu 44.) Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng vôùi maïch ñieän xoay chieàu chæ chöùa cuoän caûm?

A. Doøng ñieän sôùm pha hôn ñieän aùp moät goùc

B. Doøng ñieän sôùm pha hôn ñieän aùp moät goùc

C. Doøng ñieän treã pha hôn ñieän aùp moät goùc

D. Doøng ñieän treã pha hôn ñieän aùp moät goùc

10.(Caâu 45.) Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng vôùi maïch ñieän xoay chieàu chæ chöùa tuï ñieän ?

A. Doøng ñieän sôùm pha hôn ñieän aùp moät goùc

B. Doøng ñieän sôùm pha hôn ñieän aùp moät goùc

C. Doøng ñieän treã pha hôn ñieän aùp moät goùc

D. Doøng ñieän treã pha hôn ñieän aùp moät goùc

11.(Caâu 47.) Coâng thöùc xaùc ñònh dung khaùng cuûa tuï ñieän C ñoái vôùi taàn soá f laø

A.

B.

C.

D.

12.(Caâu 48.) Coâng thöùc xaùc ñònh caûm khaùng cuûa cuoän caûm L ñoái vôùi taàn soá f laø

A.

B.

C.

D.

13.(Caâu 59.) Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch phaân nhaùnh coù daïng i =

cos(t) (A). Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch laø

A. I = 4A B. I =

A C. I = 8A D. I = 16A

14.(Caâu 60.) Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch coù daïng u = 200cos(t) mV. Ñieän aùp hieäu duïng göõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø

A. U = 100 mV . B. U = 100

mV. C. U = 200 mV. D. U = 100

V.

15.(Caâu 63.) Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch 1 ñieän aùp coù daïng u = 100cos(t) V thì cñdñ trong maïch coù daïng

i =

cos(t + /6) A. Toång trôû cuûa maïch baèng

A. 100B. 50

C. 100

D. 50

16.(Caâu 66.) Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch 1 ñieän aùp coù daïng u = 200cos(t+/2) V thì cñdñ trong maïch coù daïng i = 2.cos(t+/6) A. Coâng suaát cuûa maïch baèng

A. 100WB. 100mWC. 200WD. 50W

17.(Caâu 69.) Moät maïch ñieän chæ coù ñieän trôû thuaàn 5. Ta ñaët vaøo hai ñaàu maïch moät cñdñ xoay chieàu coù daïng i = 2

sin(100

. Coâng suaát cuûa ñoaïn maïch laø

A. 50 WB. 10 WC. 20 KWD. 20 W

18.(Caâu 16.) Duøng voân keá ñeå ño ñieän aùp giöõa hai ñaàu maïch, ta thaáy voân keá chæ 200

mV. Ñieän aùp cöïc ñaïi baèng

A. 400VB. 400mVC. 200

mVD. 200mV

19.(Caâu 25.) Dung khaùng cuûa tuï ñieän taêng khi

A. taàn soá taêngB. taàn soá giaûmC. chu kyø giaûm D. doøng ñieän taêng

20.(Caâu 28.) Khi taàn soá doøng ñieän xoay chieàu chaïy qua ñoaïn maïch chæ chöùa cuoän caûm taêng 2 laàn thì caûm khaùng cuûa cuoän caûm

A. taêng leân 2 laànB. taêng leân 4 laànC. giaûm ñi 2 laànD. giaûm ñi 4 laàn

Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề kiểm tra Chương IV: TỪ TRƯỜNG - Vật Lý 11 (Có đáp án) - Hay và khó
Ngày 25/01/2020
* Đề Thi Thử Lần 2 Năm 2019 - 2020
Ngày 21/01/2020
* Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường VL 11 - 2019
Ngày 21/01/2020
* ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ HÒA BÌNH 2020
Ngày 20/01/2020
* ĐỀ THI THỬ THPTQG NHÓM GIÁO VIÊN HOCMAI.VN 2020 LẦN 2
Ngày 20/01/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (46)