Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Đề Cuối kỳ Học viện Barnstable (lớp 10)

Đề Cuối kỳ Học viện Barnstable (lớp 10)

* Thùy Trinh - 276 lượt tải

Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

Để download tài liệu Đề Cuối kỳ Học viện Barnstable (lớp 10) các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Đề Cuối kỳ Học viện Barnstable (lớp 10) , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 

Tham khảo đề thi Hoa Kỳ Vật lý 10
► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
4 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Thùy Trinh
Ngày cập nhật: 08/07/2019
Tags: Đề Cuối kỳ, Học viện Barnstable
Ngày chia sẻ:
Tác giả Thùy Trinh
Phiên bản 1.0
Kích thước: 22.40 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Đề Cuối kỳ Học viện Barnstable (lớp 10) là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

1. A frictionless inclined plane is 8.0 m long and rests on a wall that is 2.0 m high. How much force is needed to push a block of ice weighing 300.0 N up the plane? (Ans: 75N)

Một mặt phẳng nghiêng không ma sát dài 8,0 m và đặt tựa trên một bức tường cao 2,0 m. Cần tác dụng một lực bao nhiêu để đẩy một khối băng nặng 300,0 N lên mặt phẳng? (ĐA: 75N)

2. A 0.2kg ball moving with velocity 12m/s is hit by a bat which causes it to move in reversed direction with velocity 18m/s. The force of the blow acts on the ball for 0.01 seconds. Find the average force exerted on the ball by the bat.

Một quả bóng nặng 0,2kg đang chuyển động với vận tốc 12m/s thì bị gậy đập vào, làm nó bật ngược lại với vận tốc 18m/s. Thời gian tác dụng lực lên quả bóng là 0,01s. Tính lực tác dụng của gậy lên bóng.

3. A man climbs a ladder 10m high. If he weighs 60kg. Calculate the works he does in lifting this body to the top of the ladder if the gravitational acceleration is 10m/s2.

Một người leo lên một cái thang cao 10m. Anh ta nặng 60kg. Tính công anh ta phải thực hiện để lên đến đỉnh của cái thang. Cho gia tốc trọng trường bằng 10m/s2

4. Suppose a cart is being moved by a force. If suddenly a load is dumped into the cart so that the cart's mass doubles, what happens to the cart's acceleration? (Ans:

It

halves.)

Một xe đẩy đang chuyển động dưới tác dụng của một lực. Bỗng nhiên được đổ thêm hàng hóa vào khiến cho khối lượng của xe tăng lên gấp đôi. Gia tốc của xe khi đó thay đổi như thế

nào?(

Giảm một nửa.)

5. Suppose two people, one having three times the mass of the other, pull on opposite sides of a 20-meter rope while on frictionless ice. After a brief time, they meet. Find the distance the more massive person slides. (Ans: 5m)

Có hai người, một người nặng gấp ba lần người kia, kéo hai đầu của một sợi dây thừng dài 20m trên một sàn băng không ma sát. Sau một khoảng thời gian, họ chạm nhau. Tìm khoảng cách người nặng hơn đã trượt. (ĐA: 5m)

6. A person on a roof throws one ball downward and an identical ball upward at the same speed. The ball thrown downward hits the ground with 140 J of kinetic energy. Ignoring air friction, with how much kinetic energy does the second ball hit the ground? (Ans: 140J)

Một người ném một quả bóng xuống từ trên mái nhà và một quả bóng giống hệt hướng lên với cùng tốc độ. Quả bóng ném xuống đất chạm đất có động năng bằng 140 J. Bỏ qua ma sát không khí, quả bóng thứ hai có động năng khi chạm đất là bao nhiêu? (ĐA: 140J)

7. A friend is riding on the back of a truck that is going away from you at 25 km/hr. After the truck passes, your friend throws a ball toward you at 55 km/h relative to her. How fast is the ball going relative to you?

Một người bạn đa sau một chiếc xe tải đang đi xa bạn với tốc độ 25 km/h. Sau khi xe tải đi qua, bạn của bạn ném một quả bóng về phía bạn với tốc độ 55 km/h so với cô ấy. Làm thế nào nhanh là quả bóng đi tương đối với bạn?

8. A 40,000-N car is lifted on a hydraulic piston of area 1000 square centimeters. How much force on a 10 square-centimeter piston is needed to lift the car? (Ans: 400N)

Một chiếc xe 40.000 N được nâng lên bằng một pít-tông thủy lực có tiết diện 1000 cm2. Cần tác dụng một lực bao nhiêu để một pít-tông 10 cm2 nâng được

xe?(

ĐA: 400N)

9. Suppose a stone weighs 8 N in the air, but in water it weighs only 5 N. What is the buoyant force acting on the stone?

Giả sử một hòn đá nặng 8 N trong không khí, nhưng trong nước nó chỉ nặng 5 N. Lực nổi là gì tác dụng lên hòn đá?

10. One liter of water weighs about 10 N. Suppose a 3-liter container is filled with 266 N of mercury and then lowered into a container of water. Assuming the container is completely submerged, what is the buoyant force acting on it? (Ans: 30N)

Một lít nước nặng khoảng 10 N. Giả sử một thùng chứa 3 lít chứa đầy 266 N thủy ngân và sau đó hạ xuống một thùng chứa nước. Giả sử container bị ngập hoàn toàn, lực nổi đang tác dụng lên nó có độ lớn là bao nhiêu? (ĐA: 30N)

11. 2,9kg crate slides across a floor for 5s before coming to rest 10m from its original position.

a. What is the force due to friction? (Ans: -2,32N)

b. What is the net acceleration on the crate? (Ans: -0,8m/s2)

Một thùng nặng 2,9kg trượt trên sàn trong 5 giây trước khi dừng lại cách vị trí ban đầu 10m.

a. Tính lực ma sát giữa thùng và sàn? (ĐA: -2,32N)

b. Tính gia tốc của thùng? (ĐA: -0,8m/s2)

12. An egg falls from a nest in the tree that is 2,8m tall. A girl, 13m away, runs to catch the egg. If she catches it right at the moment before it hits the ground, how fast does she need to run? (Ans: 17,22m/s)

Một quả trứng rơi xuống từ một cái tổ trên cây cao 2,8m. Một cô gái, đứng cách đó 13m, chạy đến bắt trứng. Nếu cô ấy bắt được nó ngay trước lúc nó chạm đất, cô ấy cần chạy nhanh đến mức nào? (ĐA: 17,22m/s)

13. A 2,5kg hammer moving with a velocity of 20m/s strikes a nail. The two are in contact for 0,2s, after which the hammer has a velocity of 0m/s. With how much force did the hammer strike the nail? (Ans: 250N)

Một cây búa nặng 2,5kg chuyển động với vận tốc 20m/s đập vào một cây đinh. Cả hai tiếp xúc trong 0,2 giây, sau đó búa có vận tốc 0m/s. Búa đập cái đinh một lực bằng bao nhiêu? (ĐA: 250N)

14. A particle is traveling north at 850m/s from an initial position. After traveling 35000m from the initial position, the particle begins accelerating north at 12m/s2 for 15s. What is the final distance between the particle and the initial position? (Ans: 49,1m)

Một hạt đang di chuyển về phía bắc với tốc độ 850m/s từ vị trí ban đầu. Sau khi di chuyển được 35000m từ vị trí ban đầu, hạt bắt đầu tăng tốc về phía bắc với tốc độ 12m/s2 trong 15 giây. Khoảng cách cuối cùng giữa hạt và vị trí ban đầu là bao nhiêu? (ĐA: 49,1m)

15. Michael walks 10m north, 3m west, 5m south, 12m east, and then stops to catch his breath. What is the magnitude of his displacement from his original point? (Ans: 10,3m)

Michael đi về phía bắc 10m, tây 3m, nam 5m, đông 12m, rồi dừng lại để lấy hơi. Sau cùng, anh ta cách vị trí ban đầu bao xa? (ĐA: 10,3m)

16. Two skaters push off each other in the middle of an ice rink. If one skater has a mass of 32kg and an acceleration of 0,5m/s2, what is the acceleration of the other skater if her mass is 17kg? (Ans: -0,94m/s2)

Hai người trượt băng đẩy nhau ra ở giữa sân băng. Nếu một người có khối lượng 32kg và gia tốc 0,5m/s2, thì gia tốc của người trượt băng kia là bao nhiêu nếu khối lượng của cô ta là 17kg? (ĐA: -0,94m/s2)

17. Two children sit on a merrry-go-round. The A sits 0,5m from the center, and the B sits 3m from the center. If the children are in a straight line from the center, which child has a greater speed? (Ans: The B)

Hai đứa trẻ ngồi trên một đu quay. A cách tâm 0,5m và B cách tâm 3m. Nếu cả hai ngồi trên một đường thẳng qua tâm, ai có tốc độ lớn hơn? (ĐA: B)

18. A 2kg ball rolls around the edge of a circle with a radius of 1m. If is rolling at a speed of 3m/s, what is the period of the ball? (Ans: 2π/3s)

Một quả bóng nặng 2kg lăn quanh mép hình tròn có bán kính 1m. Nếu lăn với tốc độ 3 m/s thì thời gian của quả bóng là bao nhiêu? (ĐA: 2π/3s)

19. A pendulum of length 3m is attacked to a mass of 8kg. As it swings back and forth, what is the period? (Ans: 3,48s)

Một con lắc có chiều dài 3m bị một vật có khối lượng 8kg chạm vào. Khi con lắc dao động qua lại, tính chu kì? (ĐA: 3,48s)

20. A pendulum is dropped from rest at 3m above the ground. If no outside forces (except gravity) are acting upon it, what will be its maximum height on the other side? (Ans: 3m)

Một con lắc được thả từ một bên ở độ cao 3m so với mặt đất. Nếu không có ngoại lực (ngoại trừ trọng lực) tác dụng lên nó, chiều cao tối đa của con lắc ở phía bên kia sẽ là bao nhiêu? (ĐA: 3m)

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* GIAO THOA SÓNG CƠ
Ngày 18/09/2020
* Bài tập Hiệu điện thế - Công lực điện
Ngày 18/09/2020
* Bài toán Liên quan đến Cắt ghép Con lắc lò xo
Ngày 18/09/2020
* Tương tác tĩnh điện
Ngày 18/09/2020
* FULL TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ & SÓNG ÂM
Ngày 15/09/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Template viết luận văn bằng LaTeX
Ngày 22/09/2016
* FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 11
Ngày 23/09/2019
* FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10
Ngày 23/09/2019
* Các Dạng Toán Cốt Lỏi - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019
Ngày 25/09/2018
* Full Đồ Thị Sóng Cơ 2019 - Chuẩn Kiến Thức Kỹ Năng
Ngày 23/09/2019
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Phiên bản mới nhất và hay nhất 2020

Kỹ thuật đa trục Chuyên sâu x,v, a Trong dao động điều hòa Lý thuyết và bài tập
User Trần Tuệ Gia 14 - 09

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 14 - 09

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (81)