Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Giáo án Vật lí 11

Giáo án Vật lí 11

* Lan Anh - 2,442 lượt tải

Chuyên mục: Giáo án Vật lý 11

Để download tài liệu Giáo án Vật lí 11 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Giáo án Vật lí 11 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
30 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Lan Anh
Ngày cập nhật: 10/05/2016
Tags: Giáo án, Vật lí 11
Ngày chia sẻ:
Tác giả Lan Anh
Phiên bản 1.0
Kích thước: 97.28 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Giáo án Vật lí 11 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

CHÖÔNG I ÑIEÄN TÍCH.ÑIEÄN TRÖÔØNG

Baøi 1: Ñieän Tích. Ñònh Luaät CuLoâng

I. MUÏC TIEÂU

Kieán thöùc

- Hoïc sinh caàn naém ñöôïc caùc khaùi nieäm : ñieän tích vaø ñieän tích ñieåm, caùc loïai ñieän tích vaø cô cheá cuûa söï töông taùc giöõa caùc ñieän tích .

- Phaùt bieåu ñöôïc noäi dung vaø vieát ñöôïc bieåu thöùc cuûa ñònh luaät Cu-loâng veà töông taùc giöõa caùc ñieän tích .

Kó naêng

AÙp duïng ñònh luaät Culoâng vaøo vieäc giaûi caùc baøi toùan ñôn giaûn veà caân baèng cuûa heä ñieän tích ñieåm. Giaûi thích ñöôïc caùc hieän töôïng nhieãm ñieän trong thöïc teá.

II. CHUAÅN BÒ

Giaùo vieân:

- Chuaån bò 1 soá thieát bò ñeå tieán haønhcaùc thí nghieäâm ñôn giaûn veà caùc caùch nhieãm ñieän cho vaät (nhieãm ñieän do coï xaùt vaø do höôûng öùng).

- Chuaån bò hình veõ treân giaáy khoå lôùn : hình 1.1; 1.2; 1.3; 1.4.

- Chuaån bò caùc phieáu hoïc taäp .

Hoïc sinh: Xem laïi kieán thöùc phaàn naøy trong SGK vaät lyù 7

III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC

Hoïat ñoäng 1: Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät – Ñieän tích – Töông taùc ñieän

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

X1:Hs trình baøy veà coâng ngheä sôn tónh ñieän

P1,P2,X2,C1: laøm theá naøo ñeå taïo ra moät vaät nhieãm ñieän ? Kieåm tra xem moät vaät coù bò nhieãm ñieän khoâng baèng caùch naøo?

[Thông hiểu]

I.Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät.Ñieän tích.Töông taùc ñieän

1. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät

(sgk)

2.Ñieän tích. Ñieän tích ñieåm

- Vaät bò nhieãm ñieän goïi laø vaät mang ñieän hay ñieän tích.

- ÑN Ñieän tích ñieåm: (sgk)

3, Töông taùc ñieän .Hai loaïi ñieän tích

-Söï huùt hay ñaåy nhau giöõa caùc ñieän tích goïi laø töông taùc ñieän

-Caùc ñieän tích cuøng daáu thì ñaåy nhau

- Caùc ñieän tích traùi daáu thì huùt nhau

Tìm hieåu veà coâng ngheä

sôn tónh ñieän

-Nhaéc laïi söï nhieãm

ñieän cuûa caùc vaät

-

-Tìm hieåu veà ñieän tích

,ñieän tích ñieåm

-Nhaéc laïi töông taùc

Ñieän,hai loaïi ñieän tích

Hoïat ñoäng 2: Ñònh luaät Cu-loâng – Ñôn vò ñieän tích

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

K1:hoïc sinh ñoïc tieåu söû cuûa nhaø Baùc hoïc Cu-loâng.

-K1,Gv toùm taét vaø giôùi thieäu veà caân xoaén

K2,P5,X3: Löïc töông taùc cuûa hai ñieän tích phuï thuoäc nhö theá naøo vaøo tích ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích ñoù?

K2,K4,P5,X5,X6,X7: Töï xaây döïng ñôn vò cuûa k?

K3,P1,X6Yeâu caàu traû lôøi caâu C1.

[Thông hiểu]

II.Ñònh luaät Cu-Loâng

1. Ñònh luaät Cu-Loâng:

* Phaùt bieåu ñònh luaät:(sgk)

BT: F=

(1)

Vôùi F laø löïc (N)

r laø khoaûng caùch (m)

q1,q2 laø ñoä lôùn hai ñieän tích ñieåm (c)

K laø heä soá tæ leä

K=9.109

-Tìm hieåu tieåu söû nhaø baùc hoïc Cu

Loâng

-Tìm hieåu ÑL Cu Loâng

Vaø keøm theo bieåu thöùc

-Chuù thích caùc ñaïi löôïng

trong coâng thöùc,ñaëc bieät laø K

Hoïat ñoäng 3: Löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñaët trong ñieän moâi ñoàng tính. Haèng soá ñieän moâi

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

K3,P1,X7,X8,C1 Neáu giöõ nguyeân ñoä lôùn caùc ñieän tích vaø khoûang caùch giöõa chuùng thì löïc töông taùc khi ñaët trong ñieän moâi seõ lôùn hôn hay nhoû hôn trong chaân khoâng?

K4,X1,X7,X8: Y/c traû lôøi C3

2.Löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñaët trong moâi truôøng ñoàng tính.haèng soá ñòeân moâi

a. Ñieän moâi laø moâi tröôøng caùch ñieän

b. CT cuûa Löïc Cu-Loâng trong moâi tröôøng ñoàng tính:

F=

Vôùi

laø haèng soá ñieän moâi

Trong chaân khoâng

=1.Trong khoâng khí

1

c. YÙ nghóa cuûa haèng soá ñieän moâi: (sgk)

-Tìm hieåu ÑL Cu Loâng

trong moâi tröôøng ñoàng

tính

Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – vaän duïng – toång keát baøi hoïc

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

- Laøm theo caùc Y/c cuûa GV

K1: ñoïc laïi phaàn ghi nhôù trong SGK

K4,P5,X1,X5:Höôùng daãn laøm Bt 7: So saùnh taùc duïng cuûa löïc veà söï phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch, vaø moâi tröôøng

K3,P5,X5X6:y/c laøm BTVN: 6, 8 SGK vaø oân laïi caùc quy taéc toång hôïp löïc ñoàng quy, caáu taïo nguyeân töû

* CHUAÅN BÒ CHO TIEÁT SAU:

Giaûi thích caùc hieän töôïng:-taïi sao vaøo muøa hanh khoâ,maëc quaàn aùo moûng hay bò dính vaøo ngöôøi

-Chuaån bò thí nghieäm vaø giaûi thích taïi sao khi coï xaùt thöôùc nhöïa vaøo len noù coù theå huùt ñöôïc nhöõng sôïi boâng goøn nheï

* RUÙT KINH NGHIEÄM:

Baøi 2: Thuyeát Electron. Ñònh Luaät Baûo Toaøn Ñieän Tích

MUÏC TIEÂU

- Hieåu ñöôïc noäi dung cô baûn cuûa thuyeát eâlectron .

- Trình baøy ñöôïc caáu taïo sô löôïc cuûa nguyeân töû veà phöông dieän ñieän.

- Vaän duïng thuyeát ñeå giaûi thích sô löôïc caùc hieän töôïng nhieãm ñieän.

- Reøn luyeän kó naêng vaän duïng lí thuyeát vaøo thöïc teá baøi hoïc.

CHUAÅN BÒ

1. Giaùo vieân: Chuaån bò moät soá thí nghieäâm ñôn giaûn veà nhieãm ñieän do coï xaùt , do höôûng öùng ( moät chieác ñieän nghieäm, thanh eâboânit, thöôùc nhöïa, mieáng vaûi luïa, mieáng polieâtylen).

TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC

Hoaït ñoäng 1: Caáu taïo nguyeân töû veà phöông dieän ñieän

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

C1,X5: Haït naøo taïo neân ñieän tích cuûa haït nhaân nguyeân töû?

C1,X5,K2,P5: Haõy so saùnh khoái löïông cuûa p vaø e trong nguyeân töû khi nguyeân töû trung hoøa veà ñieän?

P4,X5: Giaûi thích ñònh nghóa veà ñieän tích nguyeân toá.

I.Thuyeát Electron

1. Caáu taïo nguyeân töû veà phöông dieän ñieän.Ñieän tích nguyeân toá

a. Caáu taïo nguyeân töû veà phöông dieän ñieän: (sgk)

b. Ñieän tích nguyeân toá

Ñieän tích cuûa Electron vaø cuûa proton goïi laø ñieän tích nguyeân toá(ñieän tích nguyeân toá coù theå döông hoaëc aâm)

Tìm hieäu nguyeân nhaân

gaây ra hieän töôïng

nhiem ñieän do coï xaùt,

tieáp xuùc,höôûng öùng

-Nhaéc laïi caáu taïo nguyeân

töû veà phöông dieän ñieän

-Nhaéc laïi veà ñieän tích

nguyeân toá

Hoaït ñoäng 2: noäi dung chính cuûa thuyeát electron

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

K3,K4,P2,P1,X5: Toùm taét laïi noäi dung cuûa thuyeát vaø löu yù vai troø cuûa thuyeát trong vieäc giaûi thích caùc hieän töôïng ñieän.

K1,P3,X1,C1: traû lôøi caâu C1.

2.Thuyeát Electron

ÑN: (sgk)

* Noäi dung cuûa thuyeát Electron veà vieäc giaûi thích söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät: (sgk)

-Tìm hieåu thuyeát

electron

Hoaït ñoäng 3: : Ñònh luaät baûo toøan ñieän tích

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

X5,C1: Thoâng baùo cho hoïc sinh caùc thí nghieäâm thöïc teá kieåm chöùng hieän töôïng naøy trong caùc ñieàu kieän khaùc nhau.

II. Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích

* Heä coâ laäp veà ñieän laø heä vaät khoâng coù trao ñoåi ñieän tích vôùi caùc vaät khaùc ngoaøi heä.

* Ñònh luaät (sgk)

-Tìm hieåu Ñònh luaät

Baûo toaøn ñieän tích

Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

K1,K3,P1,X1,X3,C1: Döïa vaøo khaùi nieäm ñoù y/c cho bieát theá naøo laø vaät daãn ñieän vaø vaät caùch ñieän ?

K3,K4,P2,P4,X5: Giaûi thích söï nhieãm ñieän do tieáp xuùc vaø do höôûng öùng baèng hình 2.2 vaø 2.3

-K3,K4,P3,P5,X1,X5 traû lôøi caâu C4, C5

III. Vaän duïng thuyeát Electron:

1.Ñieän tích töï do. Vaät (chaát) daãn ñieän vaø vaät (chaát) caùch ñieän:

-Ñieän tích töï do: (sgk)

-Vaät (chaát )daãn ñieän: (sgk)

vduï: muoái,axit,bazô,kim loaïi

-Vaät (chaát) caùch ñieän: (sgk)

vduï: khoâng khí khoâ, thuûy tinh, söù, nhöïa, ...

2. Giaûi thích söï nhieãm ñieän do tieáp xuùc baèng thuyeát Electron: (sgk)

3. Giaûi thích söï nhieãm ñieän do höôûng öùng baèng thuyeát Electron

(sgk)

-

-Tæm hieåu vaän duïng

Cuûa thuyeát electron

Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá –vaän duïng – toång keát baøi hoïc

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

caù nhaân Traû lôøi:

Laøm BT taïi lôùp vaø ghi nhôù nhieäm vuï veà nhaø

Ñaët moät soá caâu hoûi cuûng coá:

-K3,K4,X1,P1,P4,X2: vaøo muøa hanh, sau khi chaûi toùc khoâ thì thaáy löôïc huùt caùc sôïi toùc?

-K3,K4,X1,P1,P4,X2: Neáu ñöa moät thanh thuûy tinh nhieãm ñieän döông laïi gaàn roài chaïm vaøo oáng nhoâm nheï treo treân moät sôïi daây maûnh thì hieän töôïng seõ xaûy ra nhö theá naøo?Giaûi thích?

-K4,P5,X1,X5Y/c laøm Bt 5, 6 SGk taïi lôùp

- C1:y/c veà nhaø oân laïi khaùi nieäm veà töø tröôøng, ñöôøng söùc töø

*CHUAÅN BÒ CHO TIEÁT SAU:

- Hoïc sinh veà tìm hieåu caùc tröôøng toàn taïi xung quanh traùi ñaâùt ,laø moäi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi

* RUÙT KINH NGHIEÄM:

Baøi 3:Ñieän Tröôøng vaø Cöôøng Ño äÑieänTröôøng

Ñöôøng Söùc Ñieän

I. MUÏC TIEÂU

Kieán thöùc

- Naém ñöôïc khaùi nieäm sô löôïc veà ñieän tröôøng .

- Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa veà cöôøng ñoä ñieän tröôøng ; vieát ñöôïc bieåu thöùc; vieát ñöôïc bieåu thöùc ñònh nghóa vaø neâu ñöôïc yù nghóa caùc ñaïi löôïng trong bieåu thöùc .

- Neâu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm veà phöông chieàu cuûa veùc tô ñieän tröôøng , veõ ñöôïc veùc tô ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm.

- Neâu ñöôïc ñònh nghóa cuûa ñöôøng söùc ñieän tröôøng, caùc ñaëc ñieåm quan troïng cuûa caùc ñöôøng söùc ñieän.

- Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm veà ñieän tröôøng ñeàu.

- Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa ñieän tröôøng trong caùc vaät daãn caân baèng ñieän vaø söï phaân boá ñieän tích trong caùc vaät daãn ñoù

Kó naêng

- Vaän duïng caùc coâng thöùc veà ñieän tröôøng vaø nguyeân lí choàng chaát ñieän tröôøng ñeå giaûi moät soá baøi toùan ñôn giaûn veà ñieän tröôøng tónh.

II. CHUAÅN BÒ

Giaùo vieân:

- Chuaån bò moät soá thí nghieäâm minh hoïa veà löïc taùc duïng maïnh hay yeáu cuûa moät quaû caàu mang ñieän leân moät ñieän tích thöû ; veà söï phaân boá ñieän tích maët ngoøai cuûa vaät daãn.

- Hình veõ caùc ñöôøng söùc ñieän tröôøng treân khoå giaáy lôùn.

Hoïc sinh: Oân laïi kieán thöùc veà ñònh luaät Culoâng, khaùi nieäm veà töø tröôøng, ñöôøng söùc töø

III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC

Hoaït ñoäng 1: khaùi nieäm ñieän tröôøng

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

Hs traû lôøi caâu hoûi

ÑVÑ: - Theo thuyeát töông taùc gaàn , moïi vaät töông taùc vôùi nhau phaûi thoâng qua moâi tröôøng trung gian.

- P2,P9,X6:Gv giôùi thieäu thí nghieäâm hình 3.1, nhaán maïnh vaán ñeà veà moâi tröôøng truyeàn töông taùc ñieän

I. Ñieän truôøng:

1.Moâi tröôøng truyeàn töông taùc ñieän

Moâi tröôøng truyeàn töông taùc ñieän laø ñieän tröôøng

2.Ñieän tröôøng

*ÑN : (sgk)

Tìm hieåu moâi tröôøng

soáng cuûa con ngöôøi

gaàn maët ñaát goàm coù

nhöõng tröôøng gì

-Tìm hieåu ñieän

tröôøng laø gì?

Hoaït ñoäng 2: Cöôøng ñoä ñieän tröôøng vaøveùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

K2,X1,X5 :Haõy vieát bieåu thöùc tính löïc taùc duïng cuûa ñieän tích Q leân q taïi M?

?Töø bieåu thöùc cöôøng ñoä ñieän tröôøng suy ra ñôn vò cuûa noù?

K4,X7,X8: Y/c traû lôøi caâu C1?

II.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng

1.Khaùi nieäm cöôøng ñoä ñieän tröôøng

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng ñaëc tröng cho söï maïnh yeáu cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm

2.Ñònh nghóa: (sgk)

BT: E=

(1)

E laø cññt taïi ñieåm ta xeùt

3.Vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng

(2)

Vec tô cññt

coù:

+ Goác: Taïi ñieåm ta xeùt

+ Phöông vaø chieàu truøng vôùi phöông vaø chieàu cuûa löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích thöû q döông (phöông truøng vôùi ñöôøng thaúng noái ñieåm ñang xeùt vaø ñieän tích,chieàu höôùng ra xa q neáu q>0,höôùng vaøo q neáu q<0)

+ Ñoä lôùn:ñöôïc bieåu dieãn theo moät tæ leä xích naøo ñoù

BT: E=

(ck0:

,kkhí

)

Trong mt ñoàng chaát:

BT: E=

4. Ñôn vò cññt: V/m

-Tìm hieåu Cöôøng

ñoä ñieän tröôøng laø gì?

-Neâu ñòng nghóa

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng

-Neâu ñöôïc caùc ñaëc

ñieåm cuûa vecto

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng

-Vieát ñöôïc bieåu thöùc

CÑÑT trong chaân

khoâng vaø khoâng khí

Hoaït ñoäng3 : Nguyeân lyù choàng chaát ñieän tröôøng

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

- Gv. ñöa ra vaán ñeà coù 2 ñieän tích ñieåm Q1 vaø Q2 gaây ra taïi M hai ñieän tröôøng coù caùc veùc tô E1, E2. Neáu ñaët ñieän tích thöû q taïi M thì noù seõ chòu taùc duïng cuûa löïc ñieän nhö theá naøo? Neâu nhaän xeùt ?

- Gv. toùm löôïc laïi vaø keát luaän .

5.Nguyeân lyù choàng chaát ñieän tröôøng:

* Phaùt bieåu nguyeân lyù: (sgk)

BT:

Caùc vectô cññt taïi moät ñieåm ñöôïc toång hôïp theo quy taéc hbh

-Neâu ñöôïc bieåu thöùc

Nguyeân lyù choàng

chaát ñieän tröôøng

Hoaït ñoäng 4: Ñöôøng söùc ñieän

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

- Gv. tieán haønh thí nghieäâm ( Neáu khoâng coù duïng cuï thí nghieäâm thì moâ taû nhö SGK (h. 3.5)

Hình veõ 3.6 -> 3.9 vaø y/c hoïc sinh nhaän xeùt ñaëc ñieåm cuûa caùc ñöôøng söùc ñieän?

-K4,X8:Y/c traû lôøi caâu C2

- Gv. toùm löôïc laïi vaø keát luaän .

Gv Giôùi thieäu veà tröôøng ñieän töø xung quanh traùi ñaát

III. Ñöôøng söùc ñieän

1.Hình aûnh caùc ñöôøng söùc ñieän: (sgk)

2. Ñònh nghóa: (sgk)

3.Hình daïng ñöôøng söùc cuûa moät soá ñieän tröôøng; (sgk)

4.Caùc ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng söùc ñieän

-a.Qua moãi ñieåm trong ñieän tröôøng ta chæ veõ ñöôïc duy nhaát moät ñöôøng söùc

-b.Höôùng cuûa ñöôøng söùc taïi moät ñieåm laø höôùng cuûa vectô -cññt taïi ñieåm ñoù

-c. Chieàu ñöôøng söùc ñieän : (sgk)

-d. Nôi coù cññt lôùn thì ñöôøng söùc mau(daøy).Nôi coù cññt nhoû thì ñöôøng söùc thöa.

4. Ñieän tröôøng ñeàu:

*ÑN : (sgk)

-Neâu ñöôïc moät soá

hình aûnh cuûa ñöôøng

söùc ñieän

-Neâu ñöôïc caùc ñaëc

ñieåm cuûa ñöôøng söùc

ñieän

-Neâu ñöôïc theá naøo laø

ñieän tröôøng ñeàu

Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá –vaän duïng – toång keát baøi hoïc

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

- Hoaøn thaønh caùc Y/c cuûa GV

X5,X7,C1:Gv nhaéc laïi kieán thöùc cô baûn trong baøi

K4,P5,X7,X8:y/c laøm baøi 9,10 SGK taïi lôùp

C1:y/c laøm caùc BTVN vaø oân laïi khaùi nieäm coâng cô hoïc, theá naêng haáp daãn.

*CHUAÅN BÒ CHO TIEÁT SAU:

Laøm baøi taäp trong ñeà cöông

*RUÙT KINH NGHIEÄM:

BAØI TAÄP

I. Muïc ñích=Yeâu caàu:

1.Kieán thöùc: Naém ñöôïc noäi dung vaø BT Ñònh luaät CU-Loâng , nguyeân lí choàng chaát löïc ñieän

- Noäi dung thuyeát electron

- BT CÑÑt taïi moät ñieåm, nguyeân lí choàng chaát löïc ñieän

2. Kó naêng: Aùp duïng ñöôïc BT ÑL Cu loâng, Nguyeân lí choàng chaát löïc ñieän ñeå laøm BT

- Aùp duïng ñöôïc BT CÑÑT taïi moät ñieåm, nguyeân lí choàng chaát ÑT lamø BT.

II. Noäi dung

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

K4,X7,X8:Yeâu caøu HS hoaït ñoângnhoùm vaø giaûi,leân chieáu vaø trình baøy

X7,X8,K4:Höôùng daãn Hs,

Goïi hai nhoùmleân chieáu vaø trình baøy

Höôùng daãn hs giaûi

K4,X7,X8:Yeâu caàu hs hoaït ñoäng nhoùm,chia nhoùm giaûi caâu a, b

Yeâu caàu hs leân chieáu vaøtrình baøy

Yeâu caàu Hs töï hoaït ñoäng nhoùm,giaûi vaø leân chieáu, trình baøy

Baøi 1. Cho q1=q2=3.10-6c cAÙch nhau 3cm . Tìm löïc töông taùc giöõa chuùng khi ñaët chuùng trong chaân khoâng vaø trong daàu coù haèng soá

Baøi 2. Cho hai ñieän tích coù ñoä lôùn baèng nhau vaø baèng q ñaët trong khoâng khí. Khi khoaûng caùch giöõa chuùng laø 2cm thì löïctöông taùc giöõa chuùng laø 1,6.10-4N

a. Tìm ñoä lôùn hai ñieän tích

b. Phaûi dòch hai ñieän tích ra xa hay laïi gaàn nhau moät khoaûng bao nhieâu ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng laø 2,5.10-4N

Baøi 3. Hai ñieän tích q1=16

vaø q2=-64

c. ñaët taïi A vaø B caùch nhau 1m trong chaân khoâng.

a. Xaùc ñònh CÑÑT toång hôïp taïi:

M, caùch A 60cm, caùch B 40cm

b. Neáu taïi M ñaët q0=4

c.Tìm löïc ñieän toång hôïp taùc duïng leân q0

c. Tìm löïc ñieän toång hôïp taùc duïng leân q3=2

c Ñaët taïi N caùch A 60cm,caùch B 80cm

Baøi 4. Moät ñieän tích q=3.10-9c. Tìm CÑÑT taïi M caùch q 5cm

Neáu taïi N gaàn q coù CÑÑT laø 400V/m thì N caùch q bao xa?

Giaûi ñöôïc caùc baøi

Taäp giaùo vieân yeâu

caàu

*CHUAÅN BÒ CHO TIEÁT SAU:

Veà nhaø laøm BT theâm GV ñaõ cho

Tìm hieåu chuyeån ñoäng cuûa moät ñieän tích khi ta thaû noù vaøo trong ñieän tröôøng ñeàu

* RUÙT KINH NGHIEÄM:

Baøi 4: Coâng Cuûa Löïc Ñieän

MUÏC TIEÂU

Kieán thöùc

- Trình baøy ñöôïc coâng thöùc tính coâng cuûa löïc ñieän trong söï di chuyeån cuûa moät ñieän tích trong ñieän tröôøng ñeàu vaø cuûa ñieän tích ñieåm.

- Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm coâng cuûa löïc ñieän .

- Chöùng minh heä thöùc lieân heä giöõa theá naêng tónh ñieän vaø coâng löïc ñieän.

Kó naêng

- Vaän duïng caùc coâng thöùc ñeå tính ñöôïc coâng cuûa löïc ñieän, theá naêng tóng ñieän trong tröôøng hôïp ñôn giaûn

CHUAÅN BÒ

Giaùo vieân: Veõ leân khoå giaáy lôùn hình 4.1; 4.2 SGK

Hoïc sinh: Oân laïi caùch tính coâng cuûa troïng löïc vaø ñaëc ñieåm cuûa coâng cuûa troïng löïc.

TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC

Hoaït ñoäng 1 : Coâng cuûa löïc ñieän

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

ÑVÑ: Ñaët moät ñieän tích ñieåm q (>0) vaøo ñieän tröôøng. Ñieän tröôøng taùc duïng löïc leân ñieän tích q vaø laøm noù dòch chuyeån, nghóa laø thöïc hieän ñöôïc moät coâng. Vaäy coâng cuûa löïc ñieän coù ñaëc ñieåm gì?

X1,X7,X8,C1: Y/c nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm coâng cuûa löïc ñieän?

K4,K3,X8: Yeâu caàu hoïc sinh laøm caâu C1.

- Giôùi thieäu hình 4.3, yeâu caàu hoïc sinh laøm caâu C2.

=> Ruùt ra keát luaän veà ñaëc ñieåm cuûa coâng.

I. Coâng cuûa löïc ñieän

1. Ñaëc ñieåm cuûa löïc ñieän taùc duïng leân moät ñieän tích ñaët trong moät ñieän tröôøng ñeàu

Löïc

khoâng ñoåi.

BT:

+Ñieåm ñaët: Taïi ñieän tích ta xeùt

+ Phöông: Song song vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän

+ Chieàu: Höôùng töù baûn döông sang baûn aâm

+ Ñoä lôùn: F=qE

2.Coâng cuûa löïc ñieän trong ñieän tröôøng ñeàu

Coâng cuûa löïc ñieän tröôøng laøm ñieän tích di chuyeån töø M ñeán N theo moät quyõ ñaïo baát kì laø:

AMN=qEd (1)

* Phaùt bieåu: (sgk)

3. Coâng cuûa löïc ñieän trong söï di chuyeån cuûa ñieän tích trong moät ñieän tröôøng baát kì: (sgk)

Tìm hieåu chuyeån

ñoäng cuûa moät ñieän

tích döông vaø aâm

khi ta thaû noù vaøo

trong moät ñieän

tröôøng ñeàu

Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm:

goác,phöông ,chieàu,

ñoä lôùn cuûa löïc ñieän

Neâu ñöôïc bieåu thöùc vaø

ñònh nghóa coâng cuûa

löïc ñieän tröôøng

Tìm hieåu coâng cuûa

löïc ñieän tröôøng trong

moät ñieän tröôøng baát kì

Hoaït ñoäng 3: Theá naêng cuûa moät ñieän tích trong ñieän tröôøng

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

P1:ÑVñ: ta ñaõ bieát ñieän tröôøng coù khaû naêng thöïc hieän coâng, nhö vaäy ñieän tröôøng phaûi coù naêng löôïng. Naêng löôïng ñoù thuoäc daïng naêng löôïng naøomaø ta ñaõ bieát? Bieåu thuùc tính nhö theá naøo?

-K3,K4,X7,X8:Y/c hoïc sinh traû lôøi caâu C3.

- Gv. choát laïi vaán ñeà vaø ñöa ra keát luaän .

II.Theá naêng cuûa moät ñieän tích trong moät ñieän tröôøng

1. Khaùi nieäm: (sgk)

+ Neáu q>0 ñaët trong moät ÑT ñeàu

WM=A=qEd

d laø khoûang caùch töø M ñeán baûn aâm

+Neáu q naèm taïi M trong moät ÑT baát kì do nhieàu ñieän tích gaây ra :

WM=AM

(2)

Vôùi AM

laø coän cuûa löïc ÑT laøm di chuyeån qtöø M ra

2. Söï phuï thuoäc theá naêng WM vaøo ñieän tích q

WM=AM

=VM .q (3)

VM laø heä soá tæ leä,khoâng phuï thuocä q maø phuï thuoäc vòtrí M trong ÑT

3. Coâng cuûa löïc ñieän vaø ñoä giaûm theá naêng cuûa ñieän tích trong ÑT

* Phaùt bieåu: (sgk)

BT: AMN=WM-WN (4)

Tìm hieåu theá naêng

Cuûa moät ñieän tích

Trong ñieän tröôøng

-Phaùt bieåu ñöôïc moái

lieân heä giöõa coâng vaø

ñoä giaûm theá naêng,keøm

theo bieåu thö`c

Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá –vaän duïng – toång keát baøi hoïc

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

- laøm theo caùc yeâu caàu cuûa giaùo vieân

-X5: Nhaéc laïi nhöõng noäi dung chính cuûa baøi

-K3,K4,X7,X8:Y/c laøm baøi taäp 4,5 SGK taïi lôùp

Y/ c veà laøm caùc BT 6, 7, 8 SGK vaø oân laïi coâng thöùc tính coâng cuûa löïc ñieän vaø theá naêng cuûa moät ñieän tích taïi moät ñieåm trong ñieän tröôøng.

*CHUAÅN BÒ CHO TIEÁT SAU:

-Tìm hieåu tröôùc ôû nhaø thieát bò loïc buïi tónh ñieän

*RUÙT KINH NGHIEÄM:

Baøi 5: Ñieän Theá – Hieäu Ñieän Theá

MUÏC TIEÂU

Kieán thöùc

- Neâu ñöôïc ñònh nghóa vaø vieát ñöôïc bieåu thöùc tính ñieän theá theo theá naêng vaø caùc bieåu thöùc tính ñieän theá taïi moät ñieåm trong ñieän tröôøng ñeàu vaø trong ñieän tröôøng baát kì.

- Neâu ñöôïc ñònh nghóa vaø vieát ñöôïc caùc heä thöùc lieân heä hieäu ñieän theá vaø coâng cuûa löïc ñieän vôùi cöôøng ñoä ñieän tröôøng.

- Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm vaø neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa maët ñaúng theá.

Kó naêng

- Reøn luyeän kó naêng giaûi moät soá baøi taäp ñôn giaûn veà ñieän theá vaø hieäu ñieän theá .

CHUAÅN BÒ

Giaùo vieân:

- Caùc duïng cuï minh hoïa caùch ño hieäu ñieän theá tónh ñieän goàm: Moät tónh ñieän keá , tuï ñieän coù ñieän dung vaøi chuïc microâFara, moät boä aéc qui ñeå tích ñieän cho tuï ñieän.

- Caùc duïng cuï minh hoïa cho maët ñaúng theá goàm: Moät boä acqui ñeå taïo ra hieäu ñieän theá , moät Voân keá ñieän moät chieàu, hai ñieän cöïc baèng kim loïai , hai quaû caân, moät que doø baèng kim loïai vaø moät daây noái meàm, moät khay caùt aåm.

Hoïc sinh:

TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC

Hoaït ñoäng 1: Khaùi nieäm ñieän theá

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

Hs nghieân cöùu veà thieát bò loïc buïi tónh ñieän va trình baøy

P1:Ñaët vaán ñeà: Ta ñaõ bieát ñieän tröôøng coù khaû naêng sinh coâng. Vaäy coù ñaïi löôïng naøo ñaëc tröng rieâng cho khaû naêng sinh coâng cuûa ñieän tröôøng maø khoâng phuï thuoäc vaøo ñieän tích dòch chuyeån q?

I. Ñieän theá.

1. Khaùi nieäm ñieän theá

Ta goïi heä soá VM ñaëc tröng cho ÑT veà phöông dieän taïo ra theá naêng cuûa ñieän tích q laø ñieän theá taïi M

2. Ñònh nghóa: (sgk)

BT: VM=

(1)

3.Ñôn vò ñieän theá: (V)

1V=

Tìm hieåu veà thieát bò

loïc buïi tónh ñieän

Tìm hieåu khaùi

nieäm ñieän theá

Noäi dung

X8,X5: Y/c traû lôøi caâu C3:

- löu yù: Quy öôùc veà moác ñieän theá: Ñieän theá ñaát vaø moät ñieåm ôû vo cöïc thöôøng ñöôïc choïn laøm moác (baèng 0)

4. Ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá

+ Ñieän theá laømoät ñaïilöôïng ñaïi soá

+ Vì q>0.Neáu AM

>0 thì q>0.Neáu AM

<0 thì q<0

Tìm hieåu ñaëc

ñieåm cuûa ñieän theá

Hoaït ñoäng 2: Hieäu ñieän theá

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

K2,K3,P5,X3,X5,X7,X8:Höôùng daãn hoïc sinh thaønh laäp coâng thöùc

UMN = AMN /q

- K2,K3,X7,X5,X8:Höôùng daãn hoïc sinh xaây döïng heä thöùc giöõa E vaø U (treân cô sôû hình 5.3)

- Nhaán maïnh: veùc tô E coù chieáu höôùng töø nôi coù ñieän theá cao veà nôi coù ñieän theá thaáp, do ñoù ñieän tích döông di chuyeån töø nôi coù ñieän theá cao ñeán nôi coù ñieän theá thaáp.

II. Hieäu ñieän theá

1. Hñt giöõa hai ñieåm M,N laø

UMN=VM-VN (2)

2.Ñònh nghóa: (sgk)

BT: UMN=

(3)

* Ñôn vò Hñt: (V)

3. Ño Hñt: (sgk)

4.Heä thöùc lieân heä giöõa hñt vaø Cññt

BT: E=

(4)

(4)

U=E.d

* Ñôn vò cuûa Cññt laø V/m

* CT (4) cuõng ñuùng cho tröôøng hôïp ÑT khoâng ñeàu.

Tìm hieåu veà hieäu

ñieän theá

Chöùng minh bieåu

thöùc lieân heä

giöõa E ,Uvaø d

Hoaït ñoäng 3 Cuûng coá –vaän duïng – toång keát baøi hoïc

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

Laøm Bt: q = 2kC

Traû lôøi caùc caâu 5, 6, 7

Ghi nhôù nhieäm vuï veà nhaø

K1:Nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc.

Neâu baøi taäp vaän duïng: Coâng cuûa löïc ñieän tröôøng laøm di chuyeån moät ñieän tích giöõa hai ñieåm coù U = 2kV laø 1J. tính ñoä lôùn cuûa ñieän tích ñoù?

K3,K4,X7,X8,X5:y/c laøm Bt 5, 6, 7 SGK taïi lôùp

C1:Y/c laøm BTVN vaø chuaån bò cho baøi sau.

*CHUAÅN BÒ CHO TIEÁT SAU:

-Tìm hieåu nhöõng öùng duïng cuûa tuï ñieän trong thöïc teá

- Chuaån bò moät soá tuï ñieän nhoû mang theo

*RUÙT KINH NGHIEÄM:

Baøi 6: Tuï Ñieän

MUÏC TIEÂU

Kieán thöùc

Phaùt bieåu ñöïôc ñònh nghóa tuï ñieän. Neâu ñöïôc caáu taïo cuûa moät tuï ñieän phaúng

Trình baøy ñöôïc veà caùch tính ñieän cho moät tuï ñieän, ñieän dung cuûa tuï ñieän

Neâu ñöôïc daïng naêng löôïng cuûa moät tuï ñieän tích ñieän laø naêng löïông ñieän tröôøng

Kó naêng

Phaân bieät ñöïôc tuï ñieän coù ñieän dung bieán thieân, tuï giaáy, tuï söù…

Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc tính ñieän dung cuûa tuï ñieän trong vieäc giaûi caùc baøi taäp ñôn giaûn.

CHUAÅN BÒ

Moät soá loaïi tuï khaùc nhau

Moâ hình chai Laây ñen, tuï xoay

TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC

Hoaït ñoäng 1: Caáu taïo tuï ñieän – Caùch tích ñieän cho tuï

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

Hoïc sinh tìm hieåu tröôùc öùng duïng cuûa tuï ñieän trong thöïc teá

P1:Ñaët vaán ñeà: Trong moät soá duïng cuï ñieän nhö staécte cuûa ñeøn oáng, quaït ñieän, tivi, tuû laïnh…. Ta thöôøng thaáy coù tuï ñieän. Vaäy tuï ñieän laø gì? Coù vai troø gì ñoái vôùi maïch ñieän? Taïi sao chæ duøng tuï ñieän trong moät soá tröôøng hôïp nhaát ñònh?

Cho hs xem moät soá tuï ñieän.

P1,X1,X3,X6,X7,X8: Tuï ñieän thöôøng ñöôïc duøng ôû ñaâu? Coù taùc duïng gì?

I. Tuï ñieän

1. Tuï ñieän laø gì?

Khaùi nieäm: (sgk)

* Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn kim loaïi phaúng( thieác,keõm hoaëc nhoâm) ñaët song song vôùi nhau ,ôû giöõa laø 1 lôùp ñieän moâi( lôùp giaáy taåm chaát caùch ñieän: parafin)

2. Caùch tích ñieän cho tuï: (sgk)

Nhöõng öùng duïng cuûa

tuï ñieän trong thöïc teá

Tìm hieåu tuï ñieän laø

Tìm hieåu caùch tích

ñieän cho tuï ñieän

Hoaït ñoäng 2: Ñieän dung cuûa tuï ñieän

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

-P2,X1,X6: Y/c ñoïc muïc 2 ñeå hieåu veà moät soá loaïi tuï ñieän

II. Ñieän dung cuûa tuï ñieän

1. Ñònh nghóa: (sgk)

BT: Q=C.U hay C=

(1)

2. Ñôn vò ñieän dung: (sgk)

1

=10-6F

1nF=10-9F

1pF=10-12F

3. Caùc loaïi tuï ñieän: (sgk)

Tìm hieåu ñieän dung

cuûa tuï ñieän

Hoaït ñoäng 3: naêng löôïng ñieän tröôøng

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

MÖÙC ÑOÄ ÑAÏT ÑÖÔÏC

- K3,K4,X6,X7,X8,C1:Y/c traû lôøi caâu C1

4. Naêng löôïng cuûa ñieän tröôøng trong tuï ñieän:

Khi tuï ñieän tích ñieän thì ñieän tröôøng trong tuï ñieän seõ tích moät naêng löôïng, ñoù laønaêng löôïng ñieän truôøng

W=

Tìm hieåu naêng löôïng

ñieän tröôøng giöõa hai

baûn tuï ñieän

Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Vaän duïng – Toång keát baøi hoïc

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

- Ñoïc laïi phaàn ghi nhôù SGK

- Thaûo luaän hai baøi taäp vaø leân baûng trình baøy

- Ghi cheùp caùc BTVN

-K1: Y/c nhaéc laïi noäi dung chính cuûa baøi hoïc vaø neâu moät soá caâu baøi taäp cuûng coá:

K3,K4,X7,X8Caâu 1: Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng khoâng phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo? A. Moâi tröôøng ñaët tuï ñieän; B. Ñieän tích cuûa tuï; C. Khoaûng caùch giöõa caùc baûn tuï; D. hình daïng caùc baûn tuï

K3,K4,P5,X7,X8:Caâu 2: Moät tuï ñieän khoâng khí coù C = 2000pF ñöïôc maéc vaøo hai cöïc cuûa moät nguoàn ñieän coù U = 5000V. Tính ñieän tích cuûa tuï ñieän.

- Y/c laøm BTVN

*CHUAÅN BÒ CHO TIEÁT SAU:

-Laøm caùc baøi taäp trong ñeà cöông

* RUÙT KINH NGHIEÄM:

Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* ĐIỆN XOAY CHIỀU PHẦN 3. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIEU CHI R,L,C,RL,RC,LC,RLC + GIÁ TRỊ TỨC THỜI CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN LUYỆN THI 2019
Ngày 15/12/2019
* ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU PHẦN 2. BÀI TOÁN THỜI GIAN + ĐIỆN LƯỢNG + HIỆU DỤNG LUYỆN THI 2019
Ngày 15/12/2019
* ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP DẠNG 1 LUYỆN THI 2019
Ngày 15/12/2019
* Đề HK1 VẬT LÝ 10 TRƯỜNG CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ 2018-2019
Ngày 15/12/2019
* Đề kiểm tra học kỳ 1 - Lý 11 năm 2019 - 2020
Ngày 15/12/2019
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Đề thi thử đại học số 03 năm 2015 Có đáp án (Trần Quốc Lâm BMT)
Ngày 19/12/2014
* Đề KT Lý 12 - HKI - NH 2015-2016 - Bình Thuận
Ngày 21/12/2015
* Đáp án Đề thi thử đại học lần 2 trường thpt NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO
Ngày 22/12/2014
* Giáo án Vật lý 10 - Ban Cơ bản
Ngày 20/12/2012
* Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11
Ngày 19/12/2015
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (282)