Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Phương pháp biến đổi sao-tam giác

Phương pháp biến đổi sao-tam giác

* Hoàng Phước Muội - 1,240 lượt tải

Chuyên mục: Lớp 12

Để download tài liệu Phương pháp biến đổi sao-tam giác các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Phương pháp biến đổi sao-tam giác , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Trắc nghiệm Online ABC Vật Lý - abc.thuvienvatly.com
Làm trắc nghiệm vật lý miễn phí. Vui như chơi Game. Click thử ngay đi.
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
28 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Hoàng Phước Muội
Ngày cập nhật: 18/03/2012
Tags: Phương pháp biến đổi sao-tam giác
Ngày chia sẻ:
Tác giả Hoàng Phước Muội
Phiên bản 1.0
Kích thước: 213.58 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Phương pháp biến đổi sao-tam giác là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

KHOA VAÄT LYÙ

Ñeà taøi

6337302393952927985375920NHOÙM III

GVHD: Tröông Ñình Toaø

SVTH: Löông Sôn ÑænhTraàn Thuøy Trang

Voõ Xuaân Ñaøo Ñoã Thò Huyeàn

Hoaøng Phöôùc MuoäiÑoã Thò Haïnh

Haø Trung ÑöùcNguyeãn Laâm Thuøy Linh

Thoâng Thò Kim Aùnh

Tp Hoà Chí Minh, Ngaøy 30 thaùng 11 naêm 2011TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

KHOA VAÄT LYÙ

Ñeà taøi

NHOÙM III

3233420356235354965356235

Tp Hoà Chí Minh, Ngaøy 30 thaùng 11 naêm 2011

lôøi noùi ñaàu

Trong taát caû caùc phöông phaùp giaûi baøi taäp ñieän moät chieàu, chuùng ta nhaän thaáy raèng,ø khoâng coù moät phöông phaùp naøo laø toái öu bôûi vì moät baøi taäp coù theå giaûi ñöôïc baèng nhieàu phöông phaùp khaùc nhau, nhöng ôû moãi phöông phaùp chæ phaùt huy ñöôïc maët tích cöïc ôû daïng toaùn naøy maø daïng toaùn khaùc khoâng coù.

Trong ñeà taøi naøy nhoùm III seõ trình baøy phöông phaùp bieán ñoåi sao - tam giaùc. Moät trong nhöõng phöông phaùp giaûi baøi taäp ñieän moät chieàu coù theå aùp duïng ñeå giaûi caùc maïch ñieän coù daïng maïch caàu, nhöng khoâng giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn goàm nhieàu nguoàn ñieän vaø nhieàu ñieän trôû. Vôùi nhöõng öu ñieåm vaø haïn cheá cuûa phöông phaùp naøy hy voïng raèng chuùng ta seõ coù caùi nhìn saâu saéc vaø toaøn dieän hôn ñeå coù theå vaän duïng phöông phaùp naøy moät caùch saùng taïo vaø hieäâu quaû hôn trong caùc baøi taäp ñieän moät chieàu. Tuy nhoùm coù nhieàu tham khaûo nhöng vôùi kieán thöùc coøn haïn cheá neân khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt, mong söï ñoùng goùp yù kieán cuûa thaày cuõng nhö caùc baïn ñeå ñeà taøi hoaøn thieän hôn.

Nhoùm III

MUÏC LUÏC

Lôøi noùi ñaàu

TOC \o "1-3" \h \z \u I.TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT PAGEREF _Toc310930988 \h 4

1.Khaùi nieäm maïch ñaáu sao vaø maïch tam giaùc: PAGEREF _Toc310930989 \h 4

a.Biến ñổi từ mạch tam giaùc thaønh mạch hình sao. PAGEREF _Toc310930990 \h 5

b.Bieán ñoåi töø maïch hình sao sang maïch tam giaùc: PAGEREF _Toc310930991 \h 6

2.Nhöõng haïn cheá cuûa phöông phaùp : PAGEREF _Toc310930992 \h 7

II.BAØI TAÄP AÙP DUÏNG: PAGEREF _Toc310930993 \h 7

III.BAØI TAÄP TÖÏ GIAÛI: PAGEREF _Toc310930994 \h 15

TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT

Ta môùi bieát caùch tính ñieän trôû töông ñöông cuûa caùc ñoaïn maïch maéc noái tieáp, caùc ñoaïn maïch maéc song song, moät soá ñoaïn maïch coù tính ñoái xöùng qua maët phaúng P ñi qua ñaàu ra – ñaàu vaøo, hoaëc coù tính ñoái xöùng qua maët phaúng Q trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng noái ñaàu ra – ñaàu vaøo, hoaëc ñoái xöùng khoâng gian quanh truïc noái ñaàu ra – ñaàu vaøo…

Trong thöïc teá ta coøn gaëp raát nhieàu ñoaïn maïch chöùa caùc ñieän trôû gheùp phöùc taïp khoâng phaûi laø noái tieáp vaø song song laïi khoâng coù tính ñoái xöùng. Trong nhöõng tröôøng hôïp ñoù pheùp bieán ñoåi töø maïch ñieän trôû hình tam giaùc thaønh maïch ñieän trôû hình sao laø raát coù hieäu quaû. Baèng moät soá laàn bieán ñoåi nhö theá ta coù theå ñöa moät maïng ñieän trôû phöùc taïp veà caùc maïch maéc noái tieáp vaø song song quen thuoäc.

Khaùi nieäm maïch ñaáu sao vaø maïch tam giaùc:

Maïch ñaáu sao: Moãi ñieän trôû ñeàu coù ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái. Muoán ñaáu sao thì ta noái caùc ñieåm ñaàu cuûa ñieän trôû thaønh moät ñieåm chung goïi laø ñieåm trung tính 0, ba ñieåm coøn laïi laø 1, 2, 3 noái vôùi caùc phaàn khaùc cuûa maïch.

Maïch ñaáu tam giaùc: Muoán ñaáu tam giaùc thì ta noái ñieåm ñaàu cuûa ñieän trôû naøy vôùi ñieåm cuoái cuûa ñieän trôû kia, taïo thaønh moät maïch voøng tam giaùc kín. Ba ñieåm cuoái taïo thaønh ba ñieåm nuùt 1, 2, 3 noái vôùi caùc phaàn khaùc cuûa maïch ñieän.

Ñieàu kieän bieán ñoåi sao – tam giaùc: laø khi thay theá töông ñöông khoâng laøm thay ñoåi doøng vaø aùp cuûa phaàn maïch ñieän coøn laïi.

Hình 1

R23

O

A

B

C

R3

R2

R1

R13

R122

Biến ñổi từ mạch tam giaùc thaønh mạch hình sao.

Ta coù ba đñiện trở R1, R2, R3 hợp thaønh một mạch ñiện trở hình tam giaùc ABC (hình 1). Ta muốn thay thế mạch ñoù bằng mạch hình sao vôùi caùc ñieän trôû R12, R13, R23. Ta cần tìm R12, R13, R23 tính theo caùc ñieän trở cho trước R1, R2, R3.

Giaû sử : tađñặt một hiệuđñiện thế vaøo hai đñầu ñoạn mạch AB.

Đối với mạch sao, Khi đñoù ñieän trở töông ñöông laø:

Rtd = R12 + R13 (do R12, R13 nối tiếp nhau).

Đối với mạch tam giaùc, khi ñoù ñiện trở tương töông laø:

Rtd =(do R2 noái tieáp vôùi R3 roài song song vôùi R1 )

Ñeå thoûa maõn ñieàu kieän doøng vaø aùp khoâng ñoåi giöõa hai ñieåm AB, ta coù:

R12 + R13 =(1)

lyù luaän töông töï treân ta coù:

R12 + R23 =(2)

R13+ R23 = (3)

Cộng vế theo vế caùc ñaúng thức (1), (2), (3). Ta đñược:

2(R12 + R13 + R23) = 2(R1R2+ R1R3+ R2R3R1+R2+ R3 ) (4)

Loaïi boû thöøa soá 2 ôû (4) roài tröø veá vôùi veá laàn löôït vôùi (1), (2), (3) ta ñöôïc keát quaû caàn tìm:

R12 = R1R2R1+ R2+R3 (5)

R13 = R1R3R1+ R2+R3 (6)

R23 = R2R3R1+ R2+R3 (7)

Treân ñaây laø coâng thöùc bieán ñoåi maïch tam giaùc thaønh maïch hình sao.

Bieán ñoåi töø maïch hình sao sang maïch tam giaùc:

Ñaây laø quaù trình ñoåi ngöôïc laïi, tìm R1, R2, R3 cuûa maïng tam giaùc theo R12, R13, R23 cuûa maïng hình sao ñaõ bieát.

Laáy tích soá R12R13, R12R23, R13R23 sau ñoù coäng veá vôùi veâù ta ñöôïc:

R12R13 + R12R23 + R13R23 = R1R2R1+ R2+R3 .R1R3R1+ R2+R3 +

+R1R3R1+ R2+R3 .R2R3R1+ R2+R3 + R2R3R1+ R2+R3 R2R3R1+ R2+R3

= R1R2R3R1+ R2+R3 (8)

Laáy (8) chia laàn löôït cho (5), (6), (7) ta ñöôïc:

R12R13+ R12R23+ R13R23R12 = R1R2R3(R1+ R2+R3)R12(R1+ R2+R3)

=> R12R13 + R12R23 + R13R23 = R12R3

=> R3 = R13+ R23 + R13R23R12

Töø ñoù ta ñöôïc caùc bieåu thöùc töông töï:

R1 = R12 + R13 + R12R13R23

R2 = R21 + R23 + R21R23R13

treân ñaây laø coâng thöcù chuyeån maïch sao sang tam giaùc.

Nhöõng haïn cheá cuûa phöông phaùp :

Nhöôïc ñieåm

Ñoái vôùi phöông phaùp bieán ñoåi sao – tam giaùc thì raát khoù giaûi ñoái vôùi maïch coù nhieàu nguoàn ñieän Vaø maïch khoâng theå chuyeån ñöôïc töø sao sang tam giaùc hay töø tam giaùc sang sao.

Phöông phaùp naøy thöôøng duøng ñeå tính ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch ñieän vaø tìm nhöõng ñaïi löôïng khaùc maø baøi toaùn yeâu caàu.

Ñoái vôí phöông phaùp chuyeån maïch töø sao sang tam giaùc hay töø tam giaùc sang sao ñeàu coù tieän lôïi cuûa noù. Nhöng thoâng thöôøng ta gaëp nhieàu tröôøng hôïp chuyeån maïch tam giaùc sang sao maø ít gaëp tröôøng hôïp chuyeån maïch töø sao sang tam giaùc.

Öu ñieåm cuûa phöông phaùp

Khi gaëp nhöõng baøi toaùn cho maïch ñieän thöôøng laø maïch caàu nhöng khoâng caân baèng hoaëc nhöõng maïch ñieän coù daïng maïch caàu thì ta neân duøng phöông phaùp naøy giaûi nhanh hôn so vôùi duøng caùc phöông phaùp khaùc vaø phöông phaùp naøy thích hôïp cho maïch coù raát ít nguoàn ñieän.

Phöông phaùp naøy thöôøng duøng ñeå tính ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch ñieän vaø tìm nhöõng ñaïi löôïng khaùc maø baøi toaùn yeâu caàu.

Ñoái vôùi phöông phaùp chuyeån maïch töø sao sang tam giaùc hay töø tam giaùc sang sao ñeàu coù tieän lôïi cuûa noù. Nhöng thoâng thöôøng ta gaëp nhieàu tröôøng hôïp chuyeån töø maïch tam giaùc sang sao maø ít gaëp tröôøng hôïp ngöôïc laïi.

BAØI TAÄP AÙP DUÏNG:

Baøi 1: Ñoåi maïch ñieän trôû hình tam giaùc AMN veà maïch hình sao (hình 1).

Bieát R1 = R2 = 20Ω, R5 = 10Ω.

Giaûi

Aùp duïng coâng thöùc chuyeån maïch tam giaùc sang maïch sao ta coù:

R1

R5

R2

A

M

N

O

R12

R25

R15

20

20

R12 = R1R2R1+ R2+R5 = 40050 = 8Ω

R13 = R1R3R1+ R2+R5 = 20050 = 4Ω

R25 = R2R5R1+ R2+R5 = 20050 = 4Ω

Baøi 2: Cho maïch hình sao ABCO (hình 2) vôùi R12 = 3 Ω, R13 = 18 Ω, R23 = 6 Ω.

Tìm maïch töông ñöông hình tam giaùc ABC : R1 ? R2 ? R3 ?.

giaûi

Aùp duïng coâng thöùc chuyeån maïch sao sang maïch tam giaùc ta coù:

O

R2

R1

R3

A

B

C

R12

R13

R23

R1 = R12 + R13 + R12R13R23 = 3 + 18 + 3.186 = 30Ω

R2 = R21 + R23 + R21R23R13 = 3 + 6 + 3.618 = 10Ω

R3 = R13+ R23 + R13R23R12 = 18 + 6 + 18.63 = 60Ω

V

M

N

ϵ

R4

R2

R1

R3

+

-

A

B

Baøi taäp 3: cho maïch ñieän nhö hình veõ, caùc ñieän trôû coù giaù trò RV = 150Ω,

R1 = 2Ω, R2 = 9Ω, R3 = 3Ω, R4 = 7Ω. hoûi voân keá chæ bao nhieâu neáu ôû hai ñaàu maïch coù moät suaát ñieän ñoäng e = 10v, ñieän trôû trong cuûa nguoàn khoâng ñaùng keå.

Giaûi

Giaû söû chieàu doøng ñieän trong maïch nhö hình veõ:

V

M

N

ϵ

R4

R2

R1

R3

+

-

A

B

I

I1

I3

I4

I2

IV

M

N

R4

R2

R1V

R3V

ϵ

+

-

R13

A

B

o

Ñeå thuaän tieän cho vieäc tính toaùn doøng ñieän trong maïch ta coù theå bieán ñoåi thaønh maïch töông ñöông nhö sau:

Aùp duïng coâng thöùc chuyeån maïch tam giaùc thaønh maïch sao ta coù:

R13 = R1R3R1+ R3+Rv = 37 Ω

R1v = R1RvR1+ R3+Rv = 1507 Ω

R3v = R3vR1+ R3+Rv = 2257 Ω

Ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch ON:

RON = (R1v + R2)(R3v +R4)R1v + R2 +R3v +R4 = 17,1Ω

Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch:

Rtd = RON + R13 = 17,5Ω

Cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong maïch chính:

I = e/Rtd = 0,57A

Hieäu ñieän theá hai ñaàu ON:

UON = I RON = 9,7 V

Ta coù: I2 = I1v = UONR1v + R2 = 0,32 A

I4 = I3v = UONR3v + R4 = 0,25 A

Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu AB:

UAB = UAN + (-UBN) = I2R2 - I4R4 = 1,2 V

Vaäy voân keá chæ 1,2 V

Baøi taäp 4: cho maïch ñieän nhö hình veõ bieát raèng: e1 = 25v, e2 = 16v,

r1 = r2 =2Ω, R1 = R2 = 10Ω, Rv = R4 = 5Ω, R5 = 8Ω. Tính chæ soá cuûa voân keá ?

E1, r1

V

B

D

A

C

R1

R2

R4

R5

E2, r2

+

-

-

+

B

A

D

R5

R4V

R2V

R24

R1

O

E2 r2

+

-

+

E1 r1

-

C

Ñeå thuaän tieän trong vieäc tính doøng ñieän cuûa maïch, ta bieán ñoåi maïch ñaõ cho sang maïch töông ñöông nhö sau:

Aùp duïng coâng thöùc chuyeån maïch tam giaùc sang maïch sao ta coù:

R14v = R4RvR4+ R2+Rv = 1,25Ω

R2v = R2RvR4+ R2+Rv = 2,5 Ω

R24 = R2R4R4+ R2+Rv = 2,5 Ω

aùp duïng ñònh luaät ohm cho ñoaïn maïch OB:

UOB = e1 –I(R4V + r1) = (25 – 3,25I)v (1)

UOB = -e2 + I5(R5 + r2 + R24 ) = (-16 + 12,5I5)v (2)

UOB = I1(R1 + R2v) = 12,5I1 v (3)

Aùp duïng ñònh luaät kirchhoff taïi B:

I = I1 + I5 (4)

Keát hôïp giaûi heä 4 phöông trình ta ñöôïc :

I = 3,4 A

Hieäu ñieän theá treân ñoaïn BO :

UBO = 25 – 3,25I = 13,95 v

Theá UBO vaøo (2) (3) ta ñöôïc :

I1 = 1,1 A

I5 = 2,4 A

Aùp duïng ñònh luaät ohm cho ñoaïn maïch AC:

UAC = R2V I1 + R4VI = 1,1. 2,5 + 2,4 . 1,25 = 5,75 v

Vaäy chæ soá treân voân keá laø 5,75 v.

Baøi 5: Coù 10 ñieän trôû r gioáng nhau maéc thaønh maïch hình thang nhö (hình 1.68a)

Tìm caùc ñieän trôû töông ñöông RAB , RAC , RAD.

A

B

C

D

Q

N

P

M

r

r

r

r

r

r

r

r

r

(a)

Giaûi

*

: Ta ñoåi hai maïch tam giaùc APQ vaø MNC veà maïch hình sao

Ta ñöôïc sô ñoà töông ñöông nhö Hình b.

A

C

Q

N

M

P

r/2

O2

r/2

r/2

r/4

O1

r/4

r

r

r/2

b)

*

:Ta ñôûi hai maïch tam giaùc APQ vaø MND veà maïch hình sao

ta ñöôïc sô ñoà töông ñöông môùi (Hình c).

A

D

Q

N

M

P

r/2

O2

r/2

r/2

r/4

O1

r/4

r

r

r/2

c)

R3

R3

R3

R3

20

20

30

30

A

B

C

D

a)

Baøi 6: Cho boán ñieän trôû R1 = 20Ω , R2 = 30Ω ,R3 =30Ω vaø R4 = 20Ω treân boán caïnh hình vuoâng ABCD (Hình 1.64a).Haõy ñoåi veà maïch hình sao caùc tam giaùc sau :∆ABC , ∆BCD ,∆CDB ,∆DAB .

*ABC (Hình 1.64b)

b)

A

B

C

O

R1344444

R12

R234

c)

R23

R214

R314

D

B

C

O

*BCD (Hình 1.64c) :

*CDA (Hình 1.64d)

d))

R312

R412

R34

A

D

C

O

e)

R423

R41

R123

A

D

B

O

*DAB (Hình 1.64e)

Bài tập 7: Tìm dòng điện i trong mạch khi cho dòng điện V = 148 v

Biến đổi tam giác abc thành hình sao, ta được hình và các giá trị như sau

-121920627380240665026987552927252698753869690269875

Raf =Rab . RacRac+ Rab+Rbc= 2.22+2+1 = 45 =0,8 Ω

Rbf = Rab . RbcRac+ Rab+Rbc= 2.12+2+1 = 25 = 0,4 Ω

Rcf = Rac . RbcRac+ Rab+Rbc= 2.12+2+1 = 25 = 0,4 Ω

Điện trở tương đương giữa f và d là :

Rfd = (Rbf+ Rbd)( Rfc+ Rcd)Rbf+ Rbd+ Rfc+ Rcd = 0,4+2 ( 0,4+1)0,4+ 2+0,4+1 = 0,884 Ω

Điện trở 2 đầu ae là :

Rae = Raf + Rfd + Rde = 0,8 + 0,884 + 1 = 2,684 Ω

Và dòng điện i trong mạch là :

i = VRac = 1482,684 = 55 A

A

B

C

R1

K2

K1

R4

R5

R3

R2

R7

R8

R6

Hình 2.1

baøi taäp 8: Taùm ñieän trôû

coù trò soá ñeàu baèng R = 42Ω , cuøng vôùi caùc khoaù

ñöôïc maéc theo sô ñoà treân hình 2.1

Tính ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch AB (khi noái A,B vôùi maïch ngoaøi ) trong caùc tröôøng hôïp :

Caùc khoaù

ñeàu môû :

Khoaù K1 ñoùng , K2 môû :

K1 môû , K2 ñoùng :

K1 vaø K2 ñeàu ñoùng .

R6

R7

G

H

I

F

M

R8

R4

R1

R5

R3

R2

Hình 2.2

Ngöôøi ta maéc laïi taùm ñieän trôû noùi treân thaønh maïch ñieän theo sôû ñoà nhö hình 2.2 .Tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch IM ( khi noái M vôùi maïch ngoaøi ).Coi ñieän troû cuûa caùc daây noái vôùi caùc khoaù K1 , K2 laø khoâng ñaùng keå .

Giaûi

Ta coù :

Khi K1, K2 môû maïch coù sô ñoà :(chuù yù C

D

B) R1 nt R2 .

Töø ñoù :

Khi K1 ñoùng , K2 môû Maïch coù sô ñoà :

Ta coù :

K1 môû , K2 ñoùng :maïch coù sô ñoà : R12 // R67 // R8 (chuù yù A

E ;

)

Töø ñoù :

suy ra:

K1 vaø K2 ñoùng : maïch coù sô ñoà R12 // R345 // R67 // R8 ( chuù yù

)

Töø ñoù :

Suy ra:

2) Ta thaáy maïch ñieän IM coù tính ñoái xöùng truïc qua ñöôøng thaúng IMG ( vì taùm ñieän trôû nhö nhau ), nghóa laø khi quay maïch ñieän quanh truïc IMG moät goùc 180

caáu taïo cuûa maïch ñoái vôùi truïc IMG töùc laø hai ñieåm F, H seõ coù ñieän trôû baèng nhau, vaø do ñoù khi tính ñieän trôû ta coù theå chaäp F vaø H laøm moät (

). Khi ñoù maïch ñieän ñöôïc veõ laïi nhö hình 2.1H vaø caùc ñieän trôû cuûa maïch IM ñöôïc maéc theo sô ñoà :

[{[( R6 // R7 nt R8)// R4 // R5] nt (R2 //R3)} // R1]

Ta coù :

Baøi taäp 9: Cho maïch ñieän nhö hình veõ:

A

B

R1

M

R2

R4

R5

N

R3

Bieát

Vaø UAB = 6V

Tính RAB vaø caùc doøng ñieän ñi qua caùc maïch .

giaûi

Aùp duïng pheùp bieán ñoåi tam giaùc thaønh sao cho maïch AMN:

M

N

R15

R4

O

RM

RN

R2

B

Ta coù :

Vaäy : vaø

Vaäy cöôøng ñoä treân maïch chính seõ laø

Baøi Taäp Töï Giaûi:

baøi 1: cho maïch ñieän nhö hình veõ: UAB = 33V, R1 = 21 Ω,

R2 = 42 Ω, R3 = R4 = R6 = 20 Ω, R5 = 30 Ω, R7 = 2 Ω, RV raát lôùn. Tính

Soá chæ voân keá.

v

R1

R3

R7

R6

R4

R5

R2

Thay voân keá baèng Amper keá (RA= 0) tìm chæ soá cuûa Amper keá.

Ñs : a) 7,5v ; b) 0,404v

Baøi 2 : cho maïch ñieän nhö hình veõ bieát nguoàn coù suaát ñieän ñoäng e = 33v, ñieän trôû trong khoâng ñaùng keå, caùc ñieän trôû R1 = 21 Ω, R2 = 42 Ω, R3 = 30Ω, R4 =R5 = R6 = 20 Ω, R7 = 2 Ω, Amper keá coù ñieän trôû khoâng ñaùng keå. Tìøm soá chæ cuûa amper keá.

R1

R4

R7

R6

R2

A

R3

R5

+

-

Ñs : 0,41A

Baøi 3:

Cho hai maïch ñieän nhö beân döôùi. Trong ñoù R1, R2, R3 ñöôïc maéc theo hình sao vaø caùc ñieän trôû r1, r2, r3 ñöôïc maéc theo hình tam giaùc.

Haõy tính R1, R2, R3 theo r1, r2, r3 ñeå maïch hình sao töông ñöông tam giaùc .

Haõy tính r1, r2, r3 theo R1, R2, R3 ñeå maïch hình tam giaùc töông ñöông maïch sao.

A

C

B

R2

R1

R3

r3

r2

r1

C

B

A

Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Trường THPT Quỳ Hợp 2 môn vật lý
Ngày 24/04/2018
* Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 trường chuyên Vinh năm 2018
Ngày 24/04/2018
* Ma trận Lí 10 HKII
Ngày 24/04/2018
* ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LIÊN TRƯỜNG THPT NGHỆ AN
Ngày 24/04/2018
* ĐỀ LUYỆN THPT CHUẨN SỐ 1 HAY
Ngày 24/04/2018
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Thầy có đáp án không ạ ? Cho mình xin với.
User tuan minh 24 - 04

Đề & Lời giải chi tiết thi THPTQG Quảng Xương 1 - Thanh Hóa - Lần 02
User topdoc 24 - 04

Đề & Lời giải chi tiết thi THPTQG Chuyên Thái Bình - Lần 03
User topdoc 24 - 04

Đề & Lời giải chi tiết thi THPTQG Nguyễn Thi Minh Khai - Hà Tĩnh
User topdoc 24 - 04

Cảm ơn em


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (41)