Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> tran Van Thao

👤 Tác giả tran Van Thao tải lên 27 tài liệu

Tải miễn phí 27 tài liệu đóng góp bởi tác giả tran Van Thao.

Bài tập Lý thuyết trường lượng tử

• 900 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 13/03/2011

Fermion Quantum Field Theory In Black-hole Spacetimes

• 918 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 23/12/2010

Thermodynamics Statistical Mechanics (djvu)

• 823 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 23/12/2010

Quantum Chromodynamics (djvu)

• 772 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 23/12/2010

Nuclear Models (djvu)

• 781 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao

• Ngày tải lên: 23/12/2010

GaugeTheory (djvu)

• 818 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 23/12/2010

Field Quantization (djvu)

• 1,528 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 23/12/2010

Classical electrodynamics (.djvu)

• 868 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 23/12/2010

Relativistic quantum mechanics (djvu)

• 814 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 23/12/2010

Quantum theory of gravity (djvu)

• 807 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 23/12/2010

Hàm Green (.djvu)

• 980 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 16/12/2010

Chế tạo màng mỏng ZnO trên đế Si có lớp Ti đệm (I)

• 924 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 17/11/2010

So sánh trường hấp dẫn và trường điện từ

• 1,119 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 17/11/2010

Phật học và Vật Lý học

• 1,116 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 17/11/2010

Ứng dụng laser trong đo đạc

• 1,054 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 17/11/2010

CÁC LOẠI KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ

• 1,099 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 17/11/2010

Sử dụng laser trong đo đạc

• 885 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 17/11/2010

Bề mặt Fermi

• 985 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 17/11/2010

DFT - Lí thuyết phiếm hàm mật độ

• 1,368 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 17/11/2010

Phương pháp nghiên cứu khoa học

• 524 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 17/11/2010

NHỮNG NGUYÊN LÝ VẬT LÝ CỦA TỪ HỌC

• 1,039 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 17/11/2010

Vấn đề hạt Higgs, lý thuyết và thực nghiệm

• 918 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 17/11/2010