Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thung3031993 trong 09:17:05 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9567Tiêu đề: Hai câu dao động LC khó, nhờ mn giải giúp
Gửi bởi: thung3031993 trong 09:17:05 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
 1. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và 3 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động bình thường với điện áp cực đại mỗi tụ là [tex]U _{o}[/tex]. Vào đúng thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng điện thì một tụ bị đánh thủng hoàn toàn sau đó mạch hoạt động với điện áp cực đại hai đầu mỗi tụ là [tex]U'_{o}[/tex]. Tỉ số  [tex]U'_{o}[/tex] / [tex]U_{o}[/tex] là:
A. [tex]\sqrt{\frac{5}{6}}[/tex]
B.[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
C.[tex]\frac{\sqrt{5}}{2}[/tex]
D.[tex]\frac{\sqrt{5}}{6}[/tex]
      
2. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và 2 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động bình thường với cường đọ dòng điện cực đại trong mạch là [tex]I_{o}[/tex]. Vào đúng thời điểm năng lượng từ bằng 3  năng lượng điện thì một tụ bị đánh thủng hoàn toàn sau đó mạch hoạt động với cường độ dòng điện cực đại là [tex]I'_{o}[/tex]. Tỉ số [tex]\frac{I'_{o}}{I{o}}[/tex] là:
A. 0,94      B. 1,07      C. 0,875   D. 1,14

Nhờ mọi người giải chi tiết hộ mình.


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu dao động LC khó, nhờ mn giải giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:00:28 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
1. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và 3 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động bình thường với điện áp cực đại mỗi tụ là [tex]U _{o}[/tex]. Vào đúng thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng điện thì một tụ bị đánh thủng hoàn toàn sau đó mạch hoạt động với điện áp cực đại hai đầu mỗi tụ là [tex]U'_{o}[/tex]. Tỉ số  [tex]U'_{o}[/tex] / [tex]U_{o}[/tex] là:
A. [tex]\sqrt{\frac{5}{6}}[/tex]
B.[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
C.[tex]\frac{\sqrt{5}}{2}[/tex]
D.[tex]\frac{\sqrt{5}}{6}[/tex]=
Giả thiết cho [tex]U_{c1max}=U_{c2max}=U_{c3max}=U_0 ==> U_{cbmax}=3U_0[/tex]
[tex]==> W_{cmax}=W=1/2.cb.(9U_0^2)=1/2.(C/3).(9U_0^2)=3/2.C.U_0^2[/tex]
[tex]WL=W_{cb} ==> W_{cb}=W/2.[/tex] Do 3 tụ giống nhau nên [tex]==> W_{c1}=W_{c2}=W_{c3}=W/6[/tex]
Một tụ thủng ==> NL điện từ lúc sau : [tex]W'=W-W/6=5W/6[/tex]
[tex] ==> 1/2(C/2).U_{cbmax}'^2=(5/6).3/2.C.U_0^2 ==> 1/2(C/2).4U_0'^2=(5/6).3/2.C.U_0^2[/tex]
[tex]==>\frac{U_0'^2}{U_0^2}=5/4 ==> \frac{U_0'}{U_0}=\sqrt{5}/2[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Hai câu dao động LC khó, nhờ mn giải giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:24:55 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
2. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và 2 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động bình thường với cường đọ dòng điện cực đại trong mạch là [tex]I_{o}[/tex]. Vào đúng thời điểm năng lượng từ bằng 3  năng lượng điện thì một tụ bị đánh thủng hoàn toàn sau đó mạch hoạt động với cường độ dòng điện cực đại là [tex]I'_{o}[/tex]. Tỉ số [tex]\frac{I'_{o}}{I{o}}[/tex] là:
A. 0,94      B. 1,07      C. 0,875   D. 1,14

Chưa  bị thủng [tex]==> W=1/2LI_0^2[/tex]
[tex]W_L=3W_{Cb} ==>W_{cb}=W/4 ==> W_{C1}=W_{C2}=W_{cb}/2=W/8[/tex]
+ Khi tụ 1 nối tắt [tex]==> W'=W-W_{C1}=W-W/8=7W/8[/tex]
[tex]==> 1/2LI_0'^2=(7/8)1/2.L.I_0^2 ==> \frac{I_0'}{I_0}=\sqrt{7/8}=0,94[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu dao động LC khó, nhờ mn giải giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 11:39:49 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
1. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và 3 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động bình thường với điện áp cực đại mỗi tụ là [tex]U _{o}[/tex]. Vào đúng thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng điện thì một tụ bị đánh thủng hoàn toàn sau đó mạch hoạt động với điện áp cực đại hai đầu mỗi tụ là [tex]U'_{o}[/tex]. Tỉ số  [tex]U'_{o}[/tex] / [tex]U_{o}[/tex] là:
A. [tex]\sqrt{\frac{5}{6}}[/tex]
B.[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
C.[tex]\frac{\sqrt{5}}{2}[/tex]
D.[tex]\frac{\sqrt{5}}{6}[/tex]
      


năng lương của mạch( do hiệu điên thế cực đại giữa 2 đầu mỗi tụ là Uo)
[tex]W=3\frac{1}{2}CU_{0}^{2}[/tex]
thời điểm năng lượng từ trường bằng năng lượng điẹn trường
[tex]3\frac{1}{2}Cu^{2}=\frac{1}{2}.3\frac{1}{2}CU_{0}^{2}\Rightarrow \frac{1}{2}Cu^{2}=\frac{1}{4}CU_{0}^{2}[/tex]
năng lượng của mạch khi 1 tụ bị đánh thủng là:
[tex]W'=\frac{1}{2}\frac{3}{2}CU_{0}^{2}+\frac{1}{4}CUo^{2}+\frac{1}{4}CU_{o}^{2}=\frac{1}{2}CU'^{2}+\frac{1}{2}CU'^{2}\Rightarrow \frac{U'}{U_{0}}=\frac{\sqrt{5}}{2}[/tex]