Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: NNTV_96 trong 08:39:55 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6076Tiêu đề: GIẢI GIÚP MÌNH BÀI TẬP NÀY VỚI
Gửi bởi: NNTV_96 trong 08:39:55 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2011
Cho đồ thị hàm số (P) y=[tex]x^{2}[/tex] + x -6
Khi đường thẳng d: y=2x + m cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B. Hãy xác định tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.


Tiêu đề: Trả lời: GIẢI GIÚP MÌNH BÀI TẬP NÀY VỚI
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:02:31 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2011
Cho đồ thị hàm số (P) y=[tex]x^{2}[/tex] + x -6
Khi đường thẳng d: y=2x + m cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B. Hãy xác định tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.

Phương trình hoành độ giao điểm giữa ( d ) và (P):

[tex]x^{2}+ x - 6 = 2x + m \Leftrightarrow x^{2} - x - (6 + m)= 0[/tex] (1)

[tex]\Delta = 1 + 4(6 + m) = 25 + 4m[/tex]

Để (1) có 2 nghiệm phân biệt: [tex]\Delta > 0 \Rightarrow m > -\frac{25}{4}[/tex]

Hai nghiệm:

    [tex]x_{1} = \frac{1 + \sqrt{\Delta}}{2}[/tex]

    [tex]x_{2} = \frac{1 - \sqrt{\Delta}}{2}[/tex]

Trung điểm I của đoạn AB thỏa:
    [tex]x_{I} = \frac{x_{A} + x_{B}}{2}[/tex]
   
    [tex]y_{I} = \frac{y_{A} + y_{B}}{2}[/tex]

Ta suy ra:
     [tex]x_{I} = \frac{x_{1} + x_{2}}{2}= \frac{1}{2}[/tex]
   
     [tex]y_{I} = 2x_{I} + m = 2 . \frac{1}{2} + m = m[/tex] (Vì [tex]I \epsilon (d)[/tex])

Vậy điểm [tex]I \left(\frac{1}{2};m \right)[/tex] là điểm cần tìm. (với mọi [tex]m > -\frac{25}{4}[/tex])