Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 11:00:00 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5854



Tiêu đề: KHÁM PHÁ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: lmthong19 trong 11:00:00 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2011
Xin quí thầy cô chỉ dùm em
Trong dao động điều hòa về pha: "vận tốc nhanh pha hơn li độ pi/2". Còn pha của động năng và thế năng thì sao? em thực hiện "vẽ + dùng lượng giác" mà không biết được. xin quí thầy cô cho em ý kiến
EM CHAN THANH CAM ON


Tiêu đề: Trả lời: KHÁM PHÁ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:17:59 AM Ngày 31 Tháng Bảy, 2011
Xin quí thầy cô chỉ dùm em
Trong dao động điều hòa về pha: "vận tốc nhanh pha hơn li độ pi/2". Còn pha của động năng và thế năng thì sao? em thực hiện "vẽ + dùng lượng giác" mà không biết được. xin quí thầy cô cho em ý kiến
EM CHAN THANH CAM ON
Theo mình nghĩ động năng và thế năng không biến đổi điều hòa các giá trị của chúng không đối xứng qua giá trị 0. Do  vậy muốn vậy muốn biểu diễn bạn phải chuyển gốc tọa độ về vị trí W/2 ==> (0 tương đương -W/2, còn W tương đương W/2)
+ Nếu Wdmax=W thì Wtmin=0 và ngược lại ==> biểu diễn trên vòng tròn (là 2 vecto ngược nhau) hay ta có thể coi chúng ngược pha)


Tiêu đề: Trả lời: KHÁM PHÁ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:05:59 AM Ngày 31 Tháng Bảy, 2011
Xin quí thầy cô chỉ dùm em
Trong dao động điều hòa về pha: "vận tốc nhanh pha hơn li độ pi/2". Còn pha của động năng và thế năng thì sao? em thực hiện "vẽ + dùng lượng giác" mà không biết được. xin quí thầy cô cho em ý kiến
EM CHAN THANH CAM ON
Theo mình nghĩ động năng và thế năng không biến đổi điều hòa các giá trị của chúng không đối xứng qua giá trị 0. Do  vậy muốn vậy muốn biểu diễn bạn phải chuyển gốc tọa độ về vị trí W/2 ==> (0 tương đương -W/2, còn W tương đương W/2)
+ Nếu Wdmax=W thì Wtmin=0 và ngược lại ==> biểu diễn trên vòng tròn (là 2 vecto ngược nhau) hay ta có thể coi chúng ngược pha)
Vd: biểu diễn vecto quay tìm thời gian gần nhất để Wd tăng từ 0 đến W/4
- Động năng = 0 ==> OA (A=-W/2)
- Động năng = W/4 ==> OB( chiếu B = -W/4)
==> góc quét = pi/3 ==> t = 1/6(T') = T/12 (T'=T/2)


Tiêu đề: Trả lời: KHÁM PHÁ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:10:07 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2011
Xin quí thầy cô chỉ dùm em
Trong dao động điều hòa về pha: "vận tốc nhanh pha hơn li độ pi/2". Còn pha của động năng và thế năng thì sao? em thực hiện "vẽ + dùng lượng giác" mà không biết được. xin quí thầy cô cho em ý kiến
EM CHAN THANH CAM ON
1) Vận tốc và li độ:
[tex]x=Acos\left(\omega t+\varphi \right)[/tex]

[tex]v=-\omega Asin\left(\omega t+\varphi \right)=\omega Acos\left(\omega t+\varphi +\frac{\pi }{2} \right)[/tex]

Vậy v nhanh pha hơn x [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]

2) Động năng & thế năng:
[tex]W_{d}=\frac{1}{2}mv^{2}= Wsin^{2}\left(\omega t+\varphi \right)[/tex]

[tex]W_{t}=\frac{1}{2}kx^{2}= Wcos^{2}\left(\omega t+\varphi \right)[/tex]

với W là cơ năng, mà:
[tex]sin^{2}x=\frac{1}{2}\left(1-cos2x \right)[/tex]

[tex]cos^{2}x=\frac{1}{2}\left(1+cos2x \right)[/tex]

Ta thế vào công thức động năng và thế năng:

[tex]W_{d}=\frac{W}{2}\left(1-cos\left(2\omega t+ 2\varphi \right) \right)[/tex]

[tex]W_{t}=\frac{W}{2}\left(1+cos\left(2\omega t+ 2\varphi \right) \right)[/tex]

Vậy động năng và thế năng ngược pha (do dấu ở trước cos).