Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenvanhungpq trong 09:54:32 PM Ngày 13 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19301Tiêu đề: Xin giúp đỡ bài sóng cơ
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 09:54:32 PM Ngày 13 Tháng Một, 2014
Hai nguồn kết hợp u1=3cos(20[tex]\pi[/tex]t) (mm; s) và u2=[tex]\sqrt{3}[/tex]cos(20[tex]\pi[/tex]t+[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
) (mm; s) đặt tại hai điểm S1, S2 cách nhau 20cm, tốc độ truyền sóng là 20cm/s. Tìm trên đường trung trực của S1S2 vị trí M gần S1 nhất mà ở đó phần tử sóng đồng pha với nguồn S1. Khoảng cách MS1 gần với giá trị nào nhất :
A. 10,17 cm.   B. 15,32 cm.   C. 12,81 cm.   D. 14,28 cm.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng cơ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:40:45 PM Ngày 13 Tháng Một, 2014
Hai nguồn kết hợp u1=3cos(20[tex]\pi[/tex]t) (mm; s) và u2=[tex]\sqrt{3}[/tex]cos(20[tex]\pi[/tex]t+[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
) (mm; s) đặt tại hai điểm S1, S2 cách nhau 20cm, tốc độ truyền sóng là 20cm/s. Tìm trên đường trung trực của S1S2 vị trí M gần S1 nhất mà ở đó phần tử sóng đồng pha với nguồn S1. Khoảng cách MS1 gần với giá trị nào nhất :
A. 10,17 cm.   B. 15,32 cm.   C. 12,81 cm.   D. 14,28 cm.
Những điểm nằm trên đường trung trực => [tex]u_{2M}[/tex] sớm pha hơn [tex]u_{1M}[/tex] là [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex]
Dùng giản đồ Fresnel => [tex]\varphi _{M}= \frac{\Pi }{6}-\frac{2\Pi d}{\lambda }[/tex] Suy ra [tex]\Delta \varphi _{S_{1}M}=\frac{2\Pi d}{\lambda }-\frac{\Pi }{6}[/tex]
S1 và M cùng pha [tex]\Rightarrow \Delta \varphi _{S_{1}M}=\frac{2\Pi d}{\lambda }-\frac{\Pi }{6}=2k\Pi[/tex]
Giới hạn d>10 Tìm giá trị k nguyên nhỏ nhất : k=5
[tex]\Rightarrow d=10,17(cm)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng cơ
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 04:07:54 PM Ngày 14 Tháng Một, 2014
Xin cho em hỏi thêm cái này Dùng giản đồ Fresnel => \varphi _{M}= \frac{\Pi }{6}-\frac{2\Pi d}{\lambda } Suy ra \Delta \varphi _{S_{1}M}=\frac{2\Pi d}{\lambda }-\frac{\Pi }{6}. Có thể giải thích rõ dùm em không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng cơ
Gửi bởi: SầuRiêng trong 11:44:35 AM Ngày 17 Tháng Một, 2014
Xin cho em hỏi thêm cái này Dùng giản đồ Fresnel => [tex]\varphi _{M}= \frac{\Pi }{6}-\frac{2\Pi d}{\lambda }[/tex] Suy ra [tex]\Delta \varphi _{S_{1}M}=\frac{2\Pi d}{\lambda }-\frac{\Pi }{6}[/tex]. Có thể giải thích rõ dùm em không ạ?
[tex]u_{1M}=3cos(20 \pi t-\frac{2\Pi d}{\lambda})[/tex] và [tex]u_{2M}=\sqrt{3}cos(20\pi t+\frac{\pi }{2}-\frac{2\Pi d}{\lambda})[/tex]
(=>[tex]u_{2M}[/tex] sớm pha hơn [tex]u_{1M}[/tex] là [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex])
 [tex]u_{M}= u_{1M}+ u_{2M}[/tex]

Dùng giản đồ Fresnel (hinh ve)=> [tex] u _{M}[/tex] nhanh pha hơn  [tex]u _{1M}[/tex] là [tex]\frac{\Pi }{6}[/tex]
=>[tex]\varphi _{M}= \frac{\Pi }{6}-\frac{2\Pi d}{\lambda }[/tex]
 Suy ra [tex]\Delta \varphi {S_{1} M}=\varphi _{S_{1}-\varphi _{M}=\frac{2\Pi d}{\lambda }-\frac{\Pi }{6}[/tex]
([tex]\varphi {S_{1}=0[/tex] nha)