Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 10:20:21 AM Ngày 17 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18269Tiêu đề: Bài tập về dao động tắt dần
Gửi bởi: hoalansao11 trong 10:20:21 AM Ngày 17 Tháng Chín, 2013
Bài 1: Con lắc đơn gồm một sợi dây nhẹ, không dãn, một đầu gắn với vật nhỏ có khối lượng m. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc [tex]\alpha _{0}[/tex] = 0,1 rad rồi thả nhẹ. Trong quá trình dao động, nó luôn chịu tác dụng của lực cản có độ lớn bằng 1/500 trọng lực tác dụng lên vật. Coi chu kỳ dao động là không đổi và biên độ giảm đều trong từng nửa chu kỳ. Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ lúc thả vật cho đến khi dừng hẳn là bao nhiêu?
Bài 2: Một CLLX có độ cứng k = 100N/m, khối lượng m = 100 (g) dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do ma sát, hệ số ma sát là [tex]\mu[/tex] = 0,1. Ban đầu vật ở vị trí có biên độ A = 10 cm. Cho g = 10m/s2. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất?
Bài 3: Một vật khối lượng m =100 (g) gắn với một lò xo có k = 100N/m, dao động trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ ban đầu10cm. Lấy g = 10m/s2, [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là [tex]\mu[/tex] = 0,1. Vật dao động tắt dần với chu kì không đổi.
a, Tính tổng chiều dài quãng đường mà vật đi được cho tới lúc dừng lại.
b, Tìm thời gian từ lúc dao động cho đến lúc dừng lại.

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp mình 3 bài này
                                                                                                                 Chân thành cảm ơn mọi người!

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động tắt dần
Gửi bởi: cuongthich trong 02:42:46 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2013
Bài 1: Con lắc đơn gồm một sợi dây nhẹ, không dãn, một đầu gắn với vật nhỏ có khối lượng m. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc [tex]\alpha _{0}[/tex] = 0,1 rad rồi thả nhẹ. Trong quá trình dao động, nó luôn chịu tác dụng của lực cản có độ lớn bằng 1/500 trọng lực tác dụng lên vật. Coi chu kỳ dao động là không đổi và biên độ giảm đều trong từng nửa chu kỳ. Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ lúc thả vật cho đến khi dừng hẳn là bao nhiêu?
Bài 2: Một CLLX có độ cứng k = 100N/m, khối lượng m = 100 (g) dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do ma sát, hệ số ma sát là [tex]\mu[/tex] = 0,1. Ban đầu vật ở vị trí có biên độ A = 10 cm. Cho g = 10m/s2. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất?
Bài 3: Một vật khối lượng m =100 (g) gắn với một lò xo có k = 100N/m, dao động trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ ban đầu10cm. Lấy g = 10m/s2, [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là [tex]\mu[/tex] = 0,1. Vật dao động tắt dần với chu kì không đổi.
a, Tính tổng chiều dài quãng đường mà vật đi được cho tới lúc dừng lại.
b, Tìm thời gian từ lúc dao động cho đến lúc dừng lại.

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp mình 3 bài này
                                                                                                                 Chân thành cảm ơn mọi người!
ta có Fc=[tex]Fc=\frac{1}{500}P=\frac{mg}{500}[/tex]
độ giảm biên độ trong 1T là [tex]\Delta \alpha =\frac{4Fc}{mg}[/tex][tex]\Delta \alpha =\frac{4Fc}{mg}[/tex]
số giao động vạt thực hiện được đến khi dừng lại N=[tex]\frac{\alpha }{\Delta \alpha }=12,5[/tex]
1 dao động vật qua VTCB 2 lần
số lần vật qua VTCB la 12,5.2=25 lầnTiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động tắt dần
Gửi bởi: cuongthich trong 02:48:14 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2013
Bài 1: Con lắc đơn gồm một sợi dây nhẹ, không dãn, một đầu gắn với vật nhỏ có khối lượng m. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc [tex]\alpha _{0}[/tex] = 0,1 rad rồi thả nhẹ. Trong quá trình dao động, nó luôn chịu tác dụng của lực cản có độ lớn bằng 1/500 trọng lực tác dụng lên vật. Coi chu kỳ dao động là không đổi và biên độ giảm đều trong từng nửa chu kỳ. Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ lúc thả vật cho đến khi dừng hẳn là bao nhiêu?
Bài 2: Một CLLX có độ cứng k = 100N/m, khối lượng m = 100 (g) dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do ma sát, hệ số ma sát là [tex]\mu[/tex] = 0,1. Ban đầu vật ở vị trí có biên độ A = 10 cm. Cho g = 10m/s2. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất?
Bài 3: Một vật khối lượng m =100 (g) gắn với một lò xo có k = 100N/m, dao động trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ ban đầu10cm. Lấy g = 10m/s2, [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là [tex]\mu[/tex] = 0,1. Vật dao động tắt dần với chu kì không đổi.
a, Tính tổng chiều dài quãng đường mà vật đi được cho tới lúc dừng lại.
b, Tìm thời gian từ lúc dao động cho đến lúc dừng lại.

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp mình 3 bài này
                                                                                                                 Chân thành cảm ơn mọi người!
bài 2
độ giảm biên độ trong [tex]\frac{1}{4}T[/tex] là x=[tex]\frac{\mu mg}{k}[/tex] biên độ của vật sau 1/4T là A-x
vận tốc khi qua VTCB lần thứ nhất V=[tex]w(A-x)=w(A-\frac{\mu mg}{k})[/tex] em tự thay số nha

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động tắt dần
Gửi bởi: cuongthich trong 02:52:56 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2013
Bài 1: Con lắc đơn gồm một sợi dây nhẹ, không dãn, một đầu gắn với vật nhỏ có khối lượng m. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc [tex]\alpha _{0}[/tex] = 0,1 rad rồi thả nhẹ. Trong quá trình dao động, nó luôn chịu tác dụng của lực cản có độ lớn bằng 1/500 trọng lực tác dụng lên vật. Coi chu kỳ dao động là không đổi và biên độ giảm đều trong từng nửa chu kỳ. Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ lúc thả vật cho đến khi dừng hẳn là bao nhiêu?
Bài 2: Một CLLX có độ cứng k = 100N/m, khối lượng m = 100 (g) dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do ma sát, hệ số ma sát là [tex]\mu[/tex] = 0,1. Ban đầu vật ở vị trí có biên độ A = 10 cm. Cho g = 10m/s2. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất?
Bài 3: Một vật khối lượng m =100 (g) gắn với một lò xo có k = 100N/m, dao động trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ ban đầu10cm. Lấy g = 10m/s2, [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là [tex]\mu[/tex] = 0,1. Vật dao động tắt dần với chu kì không đổi.
a, Tính tổng chiều dài quãng đường mà vật đi được cho tới lúc dừng lại.
b, Tìm thời gian từ lúc dao động cho đến lúc dừng lại.

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp mình 3 bài này
                                                                                                                 Chân thành cảm ơn mọi người!
bài 3
khi vật dùng lai toàn bộ nang lượng của vật chuyển hết cho công của lực cản nên ta có[tex]\frac{1} {2}KA^2=Fc.S\rightarrow S=\frac{KA^2}{2Fc}[/tex] nếu Fc=Fms=[tex]\mu[/tex]mg