Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 07:09:02 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18076



Tiêu đề: 3BT SÓNG CƠ
Gửi bởi: santacrus trong 07:09:02 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
Kính nhờ thầy cô giúp em 3BT:
BT1: Cho 2 nguồn sóng dao động cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước tại 2 điểm A,B. Tại trung điểm I của AB, dao động chậm pha 10 π/3 so với dao động tại A. Trên đường trung trực của AB lấy điểm H sao cho IH=5cm. Kẻ tia AH. Hỏi trên tia AH có bao nhiêu điểm thuộc vân cực đại? biết bước sóng bằng 3cm.

BT2: Cho 2 nguồn sóng dao động cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước tại 2 điểm A,B. Điểm C cách A, B lần lượt AC=18cm, AB=12cm. I là trung điểm của AB, K là trung điểm CI. Biết K thuộc vân cực đại bậc 2, C thuộc vân cực đại bậc 3. Hỏi trên đoạn AB có bao nhiêu điểm thuộc vân cực đại?

BT3: Cho 2 nguồn sóng tại 2 điểm AB cách nhau 10cm trên mặt nước dao động theo phương thẳng đứng.Cho: uA=2.cosωt (cm) và uB=2√3.cos(ωt+π/6) (cm). Biết bước sóng là 3cm. Trên đường thẳng d song song với AB và cách AB đoạn h =6cm. Đường trung trực HI của AB (I là trung điểm AB) vuông góc với d tại H. Gọi M là điểm thuộc đường thẳng d gần H nhất dao động với biên độ 4cm. Tính MH?


Tiêu đề: Trả lời: 3BT SÓNG CƠ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:15:14 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
Kính nhờ thầy cô giúp em 3BT:
BT1: Cho 2 nguồn sóng dao động cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước tại 2 điểm A,B. Tại trung điểm I của AB, dao động chậm pha 10 π/3 so với dao động tại A. Trên đường trung trực của AB lấy điểm H sao cho IH=5cm. Kẻ tia AH. Hỏi trên tia AH có bao nhiêu điểm thuộc vân cực đại? biết bước sóng bằng 3cm.
Đề cho 2 nguồn cùng pha mà không nói gì thêm thì xem [tex]\varphi _A=\varphi _B=0[/tex]

I là trung điểm AB => pha ban đầu của I có dạng [tex]\varphi _I=-\frac{\pi }{\lambda }(d_1+d_2)=-\frac{\pi }{\lambda }.AB[/tex]

I trễ pha hơn A góc 10pi/3 => [tex]0-(-\frac{\pi }{\lambda }.AB)=\frac{10\pi }{3}=>AB=10cm[/tex]

Số cực đại trên AH được xác định: [tex]AA-AB<k\lambda <HA-HB\Leftrightarrow -\frac{10}{3}<k<0[/tex]

=> k = -3; -2; -1 => có 3 điểm.




Tiêu đề: Trả lời: 3BT SÓNG CƠ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:17:50 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
BT1: Cho 2 nguồn sóng dao động cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước tại 2 điểm A,B. Tại trung điểm I của AB, dao động chậm pha 10 π/3 so với dao động tại A. Trên đường trung trực của AB lấy điểm H sao cho IH=5cm. Kẻ tia AH. Hỏi trên tia AH có bao nhiêu điểm thuộc vân cực đại? biết bước sóng bằng 3cm.
Thử cách này xem
P/S: H là một cực đại nên phải có 4 cực đại trên tia AH


Tiêu đề: Trả lời: 3BT SÓNG CƠ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:22:10 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
BT2: Cho 2 nguồn sóng dao động cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước tại 2 điểm A,B. Điểm C cách A, B lần lượt AC=18cm, AB=12cm. I là trung điểm của AB, K là trung điểm CI. Biết K thuộc vân cực đại bậc 2, C thuộc vân cực đại bậc 3. Hỏi trên đoạn AB có bao nhiêu điểm thuộc vân cực đại?
Em tham khảo cách này


Tiêu đề: Trả lời: 3BT SÓNG CƠ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:41:17 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
Kính nhờ thầy cô giúp em 3BT:
BT3: Cho 2 nguồn sóng tại 2 điểm AB cách nhau 10cm trên mặt nước dao động theo phương thẳng đứng.Cho: uA=2.cosωt (cm) và uB=2√3.cos(ωt+π/6) (cm). Biết bước sóng là 3cm. Trên đường thẳng d song song với AB và cách AB đoạn h =6cm. Đường trung trực HI của AB (I là trung điểm AB) vuông góc với d tại H. Gọi M là điểm thuộc đường thẳng d gần H nhất dao động với biên độ 4cm. Tính MH?
HD:
Bài này có mấy bài tương tự nhưng áp dụng cho cực đại, cực tiểu, bài này thì biên độ A = 4cm (biên độ trung gian). Cách làm tương tự nên HD em như sau:
B1: Áp dụng công thức [tex]A^{2}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}+2A_{1}A_{2}cos\Delta \varphi[/tex], với [tex]\Delta \varphi =\varphi _{2}-\varphi _{1}+\frac{2\pi (d_{1}-d_{2}}{\lambda }[/tex]. Từ đó em tìm được đk [tex]d_{1}-d_{2}=[/tex] theo k. Vì M gần nhất nên chọn k nhỏ nhất
B2: Vẽ hình rồi dựa vào hình (tính chất tam giác vuông) rồi giải.
B3: Kết hợp đk ở B1 và phương trình lập được ở B2 => MH
P/S: Em làm tiếp nhé




Tiêu đề: Trả lời: 3BT SÓNG CƠ
Gửi bởi: santacrus trong 10:18:03 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
Em cảm ơn các thầy đã trợ giúp !