Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 09:27:09 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16816Tiêu đề: Bài hạt nhân khó cần giải đáp
Gửi bởi: hochoidr trong 09:27:09 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Bắn một hạt α vào hạt nhân 14N7 (đứng yên) gây ra phản ứng α + 14N7 ---> 1H1 + 17O8. Năng lượng của phản ứng hạt nhân này bằng -1,21MeV. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vận tốc. Động năng của hạt α là: (Xem khối lượng hạt nhân gần đúng bằng số khối của nó tính theo đơn vị u)
A.1,36MeV
B.1,63MeV
C.1,65MeV
D.1,56MeV


Tiêu đề: Trả lời: Bài hạt nhân khó cần giải đáp
Gửi bởi: vinhbkis trong 12:51:58 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Bắn một hạt α vào hạt nhân 14N7 (đứng yên) gây ra phản ứng α + 14N7 ---> 1H1 + 17O8. Năng lượng của phản ứng hạt nhân này bằng -1,21MeV. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vận tốc. Động năng của hạt α là: (Xem khối lượng hạt nhân gần đúng bằng số khối của nó tính theo đơn vị u)
A.1,36MeV
B.1,63MeV
C.1,65MeV
D.1,56MeV

- [tex]K_{H} + K_{O }=K\alpha - 1.21[/tex]         (1)
- [tex]\frac{K_{H}}{K_{O}}=\frac{m_{H}}{m_{O}}[/tex]          (2)
- [tex]m_{\alpha }v_{\alpha }= m_{H}v_{H} + m_{O}v_{O}[/tex]
 [tex]\Rightarrow v_{H}=\frac{m_{\alpha }.v_{\alpha }}{(m_{H}+m_{O})^2}[/tex]
 [tex]\Rightarrow K_{H}= \frac{m_{H}m_{\alpha }K_{\alpha }}{(m_{H}+m_{O})^2}[/tex]     (3)
Từ (2) và (3), rút thành [tex]K_{H}[/tex], thế vào 1 [tex]\rightarrow K_{H}.[/tex], rồi từ (2) [tex]\rightarrow K_{\alpha }[/tex]. Suy ra D  :D