Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kokomi trong 07:33:38 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16361Tiêu đề: bài sóng dừng cần giúp
Gửi bởi: kokomi trong 07:33:38 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Một sợi dây đàn hồi dài 2,4m, căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 8 bụng sóng. Biên độ bụng sóng là 4mm. Gọi A và B là hai điêmt trên dây cách nhau 20cm. Biên độ của hai điểm A, B hơn kém nhau một lượng lớn nhất là
A. 4mm   B. 2mm   C. 2[tex]\sqrt{3}[/tex]mm      D. 3mm


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng dừng cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:07:56 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Một sợi dây đàn hồi dài 2,4m, căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 8 bụng sóng. Biên độ bụng sóng là 4mm. Gọi A và B là hai điêmt trên dây cách nhau 20cm. Biên độ của hai điểm A, B hơn kém nhau một lượng lớn nhất là
A. 4mm   B. 2mm   C. 2[tex]\sqrt{3}[/tex]mm      D. 3mm

[tex]L=k.\lambda/2 ==> \lambda=60cm[/tex]
==> [tex]\lambda/2=30cm[/tex]
Để A,B cách nhau 20cm có biên độ hơn kém 1 lượng lớn nhất
Th1:A hoặc B phải là bụng
==> [tex]aA=Ab.|cos(2\pi.AB/\lambda)|=Ab/2 ==> \Delta a = Ab-aA = Ab/2=2mm[/tex]
Th1:A hoặc B phải là nút
==> [tex]aA=Ab.|sin(2\pi.AB/\lambda)|=Ab\sqrt{3}/2[/tex]
 ==>[tex] \Delta a = aA = Ab\sqrt{3}/2=2\sqrt{3}mm[/tex] (nhận)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài sóng dừng cần giúp
Gửi bởi: ngok_9294 trong 11:56:12 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Một sợi dây đàn hồi dài 2,4m, căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 8 bụng sóng. Biên độ bụng sóng là 4mm. Gọi A và B là hai điêmt trên dây cách nhau 20cm. Biên độ của hai điểm A, B hơn kém nhau một lượng lớn nhất là
A. 4mm   B. 2mm   C. 2[tex]\sqrt{3}[/tex]mm      D. 3mm

[tex]L=k.\lambda/2 ==> \lambda=60cm[/tex]
==> [tex]\lambda/2=30cm[/tex]
Để A,B cách nhau 20cm có biên độ hơn kém 1 lượng lớn nhất
Th1:A hoặc B phải là bụng
==> [tex]aA=Ab.|cos(2\pi.AB/\lambda)|=Ab/2 ==> \Delta a = Ab-aA = Ab/2=2mm[/tex]
Th1:A hoặc B phải là nút
==> [tex]aA=Ab.|sin(2\pi.AB/\lambda)|=Ab\sqrt{3}/2[/tex]
 ==>[tex] \Delta a = aA = Ab\sqrt{3}/2=2\sqrt{3}mm[/tex] (nhận)

e ko hiểu cách làm của thầy, thầy giải thích cụ thể được ko ạ
tại sao có aA= aB.cos.....
đấy là j ạ???


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài sóng dừng cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:37:29 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Một sợi dây đàn hồi dài 2,4m, căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 8 bụng sóng. Biên độ bụng sóng là 4mm. Gọi A và B là hai điêmt trên dây cách nhau 20cm. Biên độ của hai điểm A, B hơn kém nhau một lượng lớn nhất là
A. 4mm   B. 2mm   C. 2[tex]\sqrt{3}[/tex]mm      D. 3mm

[tex]L=k.\lambda/2 ==> \lambda=60cm[/tex]
==> [tex]\lambda/2=30cm[/tex]
Để A,B cách nhau 20cm có biên độ hơn kém 1 lượng lớn nhất
Th1:A hoặc B phải là bụng
==> [tex]aA=Ab.|cos(2\pi.AB/\lambda)|=Ab/2 ==> \Delta a = Ab-aA = Ab/2=2mm[/tex]
Th1:A hoặc B phải là nút
==> [tex]aA=Ab.|sin(2\pi.AB/\lambda)|=Ab\sqrt{3}/2[/tex]
 ==>[tex] \Delta a = aA = Ab\sqrt{3}/2=2\sqrt{3}mm[/tex] (nhận)

e ko hiểu cách làm của thầy, thầy giải thích cụ thể được ko ạ
tại sao có aA= aB.cos.....
đấy là j ạ???
không phải aB.cos(..) mà là biên độ bung.cos(...)
TH1: B là dụng còn A là điểm thỏa AB=20cm ==> aB=Ab còn aA=Ab.cos(....) trong đó AB là khoảng cách từ A đến bụng B
Th2: B là nút còn A là điểm hỏa AB=20cm ==> aB=0 còn aA=Ab.sin(....) trog đó AB là khoảng cách từ A đến nút B