Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Trinh trong 04:02:45 pm Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9614Tiêu đề: cho mình hỏi với
Gửi bởi: Nguyễn Trinh trong 04:02:45 pm Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1.mắc mạch R,C vào máy phát điện xoay chiều 1 pha.roto quay n vòng/phút,I= 1 A,roto quay 2n vòng/phút,I=căn 6 A, roto quay 3n vòng/phút,dung kháng là ?R=[tex]15\Omega[/tex]
2.MPĐ 3 pha hình sao có điện áp pha là 200V,f=50Hz,được gắn vào R=10[tex]\Omega[/tex],L=[tex]\frac{0,1}{\Pi}[/tex]
H.P tiêu thụ trên tải?
3.Mạch R,L=[tex]\frac{0,1}{\Pi}[/tex] H mắc vào điện áp u=200 căn 2cos(100[tex]\Pi[/tex]t) thì P mạch là 2kW,nếu thay R bằng C thì P'=P.C=?
4.Mạch L=20[tex]\mu[/tex]H, C=5.10^-9 F được duy trì dao động với UC= 5V,cần cung cấp W=6,25 mW.hỏi rL?Tiêu đề: Trả lời: cho mình hỏi với
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:24:30 pm Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

4.Mạch L=20[tex]\mu[/tex]H, C=5.10^-9 F được duy trì dao động với UC= 5V,cần cung cấp W=6,25 mW.hỏi rL?


Ta có [tex] \frac{1}{2}C.U_0^2=\frac{1}{2}L.I_0^2 \to I_0=2,5A [/tex]
Có [tex] W=r.I^2 \to r=2.10^{-3} [/tex]