Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: pluplu trong 03:19:38 pm Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8605Tiêu đề: 02 Bài tập điện thi thử cần giúp
Gửi bởi: pluplu trong 03:19:38 pm Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 1. Mạch điện xoay chiều AB nối tiếp gồm các phần tử như điện trở thuần,cuộn cảm và tụ điện. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp.Đoạn AM gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50Ω. .Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là:uAM=80cos100πt và uMB=100cos(100πt+ π/2). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là:   
A. 0,86         B. 0,84                C. 0,95              D. 0,99
Bài 2. Đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R nối tiếp cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được, điện áp hai đầu cuộn cảm được đo bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. Khi L = L1 thì vôn kế chỉ V1, độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện  là 1, công suất của mạch là P1. Khi L = L2 thì vôn kế chỉ V2, độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện là 2, công suất của mạch là P2. Biết [tex]\varphi _{1}[/tex]
1  + [tex]\varphi _{2}[/tex]2 = π/2 và V1 = 2V2. Tỉ số P1/P2 là:      
A. 5         B. 8         C. 4         D. 6


Tiêu đề: Trả lời: 02 Bài tập điện thi thử cần giúp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 03:33:51 pm Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 2. Đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R nối tiếp cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được, điện áp hai đầu cuộn cảm được đo bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. Khi L = L1 thì vôn kế chỉ V1, độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện  là [tex]\varphi _{1}[/tex], công suất của mạch là P1. Khi L = L2 thì vôn kế chỉ V2, độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện là [tex]\varphi _{2}[/tex]
, công suất của mạch là P2. Biết [tex]\varphi _{1}[/tex]+ [tex]\varphi _{2}[/tex] = π/2 và V1 = 2V2. Tỉ số P1/P2 là:      
A. 5         B. 8         C. 4         D. 6
[/quote]
Bài 2 này chỉn đề thế ko piết có đúng không? nếu đúng sao thấy đề lạ lạ, sai chăng?


Tiêu đề: Trả lời: 02 Bài tập điện thi thử cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:34:01 pm Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 1. Mạch điện xoay chiều AB nối tiếp gồm các phần tử như điện trở thuần,cuộn cảm và tụ điện. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp.Đoạn AM gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50Ω. .Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là:uAM=80cos100πt và uMB=100cos(100πt+ π/2). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là:   
A. 0,86         B. 0,84                C. 0,95              D. 0,99

Độ lệch pha giữa u và i trên đoạn AM : [tex]tan\varphi _{AM} = - \frac{Z_{C}}{R} = -1 \Rightarrow \varphi _{AM} = - \frac{\pi }{4}[/tex]

và [tex]cos\varphi _{AM} = \frac{R}{Z_{AM}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow Z_{AM} = 50\sqrt{2}\Omega[/tex]

Do uAM và uMB lệch pha pi/2 nên [tex] \varphi _{MB} =  \frac{\pi }{4}[/tex]

Ta có [tex]tan\varphi _{MB} = \frac{Z_{L}}{r} = 1 \Rightarrow Z_{L} = r[/tex]

Mặt khác : [tex]\frac{U _{0AM}}{U _{0MB}} = \frac{80}{100} = \frac{Z_{AM}}{Z_{MB}}[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{MB} = \frac{5}{4}Z_{AM} = \frac{5}{4} 50\sqrt{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{L} = r = Z_{MB} cos\varphi _{MB}= 31,25 \Omega[/tex]

Từ đó ta tính được hệ số công suất của đoạn mạch AB là:   


Tiêu đề: Trả lời: 02 Bài tập điện thi thử cần giúp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 03:37:05 pm Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 1. Mạch điện xoay chiều AB nối tiếp gồm các phần tử như điện trở thuần,cuộn cảm và tụ điện. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp.Đoạn AM gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50Ω. .Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là:uAM=80cos100πt và uMB=100cos(100πt+ π/2). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là:   
A. 0,86         B. 0,84                C. 0,95              D. 0,99
Bài này dùng máy tính bấm tìm biểu thức uAB từ đó ta có:[tex]\varphi _{AB}-\varphi _{AM}= \varphi _{uAB}-\varphi _{uAM}[/tex]
Ta tính được [tex]\varphi _{AM}=\pi /4[/tex]
 suy ra [tex]\varphi _{AB}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 02 Bài tập điện thi thử cần giúp
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 03:59:02 pm Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 1. Mạch điện xoay chiều AB nối tiếp gồm các phần tử như điện trở thuần,cuộn cảm và tụ điện. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp.Đoạn AM gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50Ω. .Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là:uAM=80cos100πt và uMB=100cos(100πt+ π/2). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là:   
A. 0,86         B. 0,84                C. 0,95              D. 0,99

Độ lệch pha giữa u và i trên đoạn AM : [tex]tan\varphi _{AM} = - \frac{Z_{C}}{R} = -1 \Rightarrow \varphi _{AM} = - \frac{\pi }{4}[/tex]

và [tex]cos\varphi _{AM} = \frac{R}{Z_{AM}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow Z_{AM} = 50\sqrt{2}\Omega[/tex]

Do uAM và uMB lệch pha pi/2 nên [tex] \varphi _{MB} =  \frac{\pi }{4}[/tex]

Ta có [tex]tan\varphi _{MB} = \frac{Z_{L}}{r} = 1 \Rightarrow Z_{L} = r[/tex]

Mặt khác : [tex]\frac{U _{0AM}}{U _{0MB}} = \frac{80}{100} = \frac{Z_{AM}}{Z_{MB}}[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{MB} = \frac{5}{4}Z_{AM} = \frac{5}{4} 50\sqrt{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{L} = r = Z_{MB} cos\varphi _{MB}= 31,25 \Omega[/tex]

Từ đó ta tính được hệ số công suất của đoạn mạch AB là:   

ủa sao bạn biết Zl=r vậy([tex]\Rightarrow Z_{L} = r = Z_{MB} cos\varphi _{MB}= 31,25 \Omega[/tex])
Vì ZC=R => uAM chậm pha hơn i pi/4 mà UMB nhanh pha hơn UAM pi/2=> nhanh pha hơn i pi/4=> ZL=r


Tiêu đề: Trả lời: 02 Bài tập điện thi thử cần giúp
Gửi bởi: pluplu trong 04:01:01 pm Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Thầy cô làm ơn giải giúp bài 2 cho em đi ạ, em giải hoài không ra, đề chỉnh lại như vậy là đúng rồi, không sai đâu ạ!


Tiêu đề: Trả lời: 02 Bài tập điện thi thử cần giúp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:25:29 pm Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 2. Đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R nối tiếp cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được, điện áp hai đầu cuộn cảm được đo bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. Khi L = L1 thì vôn kế chỉ V1, độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện  là [tex]\varphi _{1}[/tex], công suất của mạch là P1. Khi L = L2 thì vôn kế chỉ V2, độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện là [tex]\varphi _{2}[/tex]
, công suất của mạch là P2. Biết [tex]\varphi _{1}[/tex]+ [tex]\varphi _{2}[/tex] = π/2 và V1 = 2V2. Tỉ số P1/P2 là:      
A. 5         B. 8         C. 4         D. 6
Bài 2 này chỉn đề thế ko piết có đúng không? nếu đúng sao thấy đề lạ lạ, sai chăng?
[/quote]
Ta có: [tex][tex]P_{1}=RI_{1}^{2}; P_{2}=RI_{2}^{2}\rightarrow P_{1}/P_{2}=(I_{1}/I_{2})^{2}[/tex]
Ta lại có: [tex]U_{R1}^{2}+U_{L1}^{2}=U_{R2}^{2}+U_{L2}^{2}.[/tex]
Mà [tex]U_{L1}=2U_{L2}\Rightarrow (I_{1}/I_{2})^{2}=1-3(Z_{L2}/R)^{2}[/tex]
KHÔNG CÓ ĐÁP ÁN NÀO CẢ TRỪ KHI Uab thay đổi


Tiêu đề: Trả lời: 02 Bài tập điện thi thử cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:50:30 pm Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Giải lại bài 1 cho gọn hơn !

Ta có : [tex]tan \varphi _{AM} = - 1 \Rightarrow \varphi _{AM} = - \frac{\pi }{4}[/tex]

Do uAM và uMB lệch pha nhau [tex] \frac{\pi }{2}[/tex] nên [tex] \varphi _{MB} =  \frac{\pi }{4}[/tex]

và [tex]U _{0AB} = \sqrt{U _{0AM}^{2} + U _{0MB}^{2}} = ...[/tex]

Hệ số công suất : [tex]cos\varphi = \frac{U_{0R}+U_{0r}}{U _{0AB}} = \frac{U _{0AM}cos\varphi _{AM} + U _{0MB}cos\varphi _{MB}}{U _{0AB}} = ...[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 02 Bài tập điện thi thử cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:08:49 pm Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Thầy cô làm ơn giải giúp bài 2 cho em đi ạ, em giải hoài không ra, đề chỉnh lại như vậy là đúng rồi, không sai đâu ạ!

Tính tắt nên em cần kiểm tra lại !

Do [tex]\varphi _{1} + \varphi _{2} = \frac{\pi }{2} \Rightarrow tan\varphi _{1}.tan\varphi _{2} = 1 \Rightarrow R^{2} = Z_{L1}.Z_{L2}[/tex]  (1)

Do V2 = 2V1 nên [tex]\frac{Z _{L2}}{\sqrt{R^{2}+ Z _{L2}^{2}}} = 2 \frac{Z _{L1}}{\sqrt{R^{2}+ Z _{L1}^{2}}}[/tex]  (2)

Thay (1) vào (2) ta tính được : [tex]Z _{L2} = 4 Z _{L1} \Rightarrow R = 2Z _{L1}[/tex]

Tỉ số : [tex]\frac{P_1}{P_2} = \frac{R^{2} + Z _{L2}^{2}}{R^{2} + Z _{L1}^{2}} = 4[/tex]