Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ggggg1 trong 11:41:36 am Ngày 12 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5414Tiêu đề: Giúp mình giải mấy câu trắc nghiệm này với
Gửi bởi: ggggg1 trong 11:41:36 am Ngày 12 Tháng Sáu, 2011

1/Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi với U = 2 kV, hiệu suất truyền tải là 80%. Muốn nâng hiệu suất lên 95% thì phải
   A. Tăng U lên đến 4 kV       B. giảm U xuống còn 1 kV    C. Tăng U lên đến 8 kV   D. giảm U xuống còn 0,5 kV
2/Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình [tex]u0 = 2cos(2\pi t+\frac{\pi }{3})[/tex]

 (trong đó u tính bằng đơn vị mm, t tính bằng đơn vị s). Xét sóng truyền theo một đường thẳng từ O đến điểm M với tốc độ không đổi 1m/s.  Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với dao động tại nguồn O? Biết M cách O một khoảng 45cm.
   A.4.   B.3.   C.2.   D.   5.
3/ Cho e = -1,6.10^-19 C; c = 3.10^8 m/s; h = 6,625.10^-34 Js. Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 6.10^-11 m. Bỏ qua động năng của electron bắn ra từ catot. Hiệu điện thế giữa anot và catot là
   A. 21 kV   B. 18 kV   C. 25kV   D. 33 kV


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải mấy câu trắc nghiệm này với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:06:37 pm Ngày 12 Tháng Sáu, 2011

1/Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi với U = 2 kV, hiệu suất truyền tải là 80%. Muốn nâng hiệu suất lên 95% thì phải
   A. Tăng U lên đến 4 kV       B. giảm U xuống còn 1 kV    C. Tăng U lên đến 8 kV   D. giảm U xuống còn 0,5 kV
[tex]H_1=0,8=1-\frac{P}{U_1^2}, H_2=0,95=1-\frac{P}{U_2^2}[/tex]
Lập tỷ số :
[tex]\frac{U_2^2}{U_1^2}=\frac{1-0,8}{1-0,95}=4[/tex]
U2=4kv đáp án (A)
Trích dẫn
2/Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình [tex]u0 = 2cos(2\pi t+\frac{\pi }{3})[/tex]

 (trong đó u tính bằng đơn vị mm, t tính bằng đơn vị s). Xét sóng truyền theo một đường thẳng từ O đến điểm M với tốc độ không đổi 1m/s.  Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với dao động tại nguồn O? Biết M cách O một khoảng 45cm.
   A.4.   B.3.   C.2.   D.   5.
MO=450cm phải không?
chứ nếu d=45cm thì [tex] d < \lambda [/tex] làm gì có đồng pha
Nếu là d=450cm thì:
[tex] \lambda=1m [/tex] ==> k = 4,5 vậy có 4 cực đại

Trích dẫn

3/ Cho e = -1,6.10^-19 C; c = 3.10^8 m/s; h = 6,625.10^-34 Js. Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 6.10^-11 m. Bỏ qua động năng của electron bắn ra từ catot. Hiệu điện thế giữa anot và catot là
   A. 21 kV   B. 18 kV   C. 25kV   D. 33 kV

[tex]1,6.10^{-19}.U_{AK}=\frac{hc}{\lambda}[/tex]
bạn bấm máy nhé hình như 21kV