Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 05:19:37 pm Ngày 12 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19453Tiêu đề: Bài tập giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: hoalansao11 trong 05:19:37 pm Ngày 12 Tháng Hai, 2014
Trong thí nghiêm Y- âng về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng vân là 1,12 mm. Gọi M, N là hai điểm nằm trên cùng một phía với vân trung tâm O với OM = 5,6 mm và ON = 12,88mm. Tính số vân tối có trên khoảng MN?
Theo tài liệu giải:
Với điểm M ta có [tex]\frac{x_{M}}{i}=\frac{5,6}{1,12}=5[/tex] => Tại M là một vân sáng bậc 5. Vậy vân tối gần M nhất trong khoảng MN là vân tối thứ 6.
Với điểm N: [tex]\frac{x_{N}}{i}=\frac{12,88}{1,12}=11.5[/tex] => Tại N là vân tối thứ 12
Trên khoảng MN có các vân tối thứ 6,7,8,9,10,11=> có 6 vân tối
Cách giải của em:
Ta có xM[tex]\leq[/tex]x[tex]\leq[/tex]xN => xM[tex]\leq \left(k+\frac{1}{2} \right)i\leq[/tex]xN
=> 4,5[tex]\leq[/tex]k[tex]\leq[/tex]11 => k = 5,6,7,8,9,10,11 => có 7 vân tối
Các Thầy, Cô và các bạn xem giúp em vì sao cách giải của em có kết quả khác tài liệu
Và cho em hỏi nếu đề bài hỏi: Tính số vân tối trên khoảng MN? hoặc Tính số vân tối trên đoạn MN? hoặc giữa M và N có bao nhiêu vân tối? hoặc Trên MN ta đếm được bao nhiêu vân tối? có cho cùng một đáp án không a.
                                                                                                      Em xin chân thành cảm ơn!Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 05:43:22 pm Ngày 12 Tháng Hai, 2014
Trong thí nghiêm Y- âng về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng vân là 1,12 mm. Gọi M, N là hai điểm nằm trên cùng một phía với vân trung tâm O với OM = 5,6 mm và ON = 12,88mm. Tính số vân tối có trên khoảng MN?
Theo tài liệu giải:
Với điểm M ta có [tex]\frac{x_{M}}{i}=\frac{5,6}{1,12}=5[/tex] => Tại M là một vân sáng bậc 5. Vậy vân tối gần M nhất trong khoảng MN là vân tối thứ 6.
Với điểm N: [tex]\frac{x_{N}}{i}=\frac{12,88}{1,12}=11.5[/tex] => Tại N là vân tối thứ 12
Trên khoảng MN có các vân tối thứ 6,7,8,9,10,11=> có 6 vân tối
Cách giải của em:
Ta có xM[tex]\leq[/tex]x[tex]\leq[/tex]xN => xM[tex]\leq \left(k+\frac{1}{2} \right)i\leq[/tex]xN
=> 4,5[tex]\leq[/tex]k[tex]\leq[/tex]11 => k = 5,6,7,8,9,10,11 => có 7 vân tối
Các Thầy, Cô và các bạn xem giúp em vì sao cách giải của em có kết quả khác tài liệu
Và cho em hỏi nếu đề bài hỏi: Tính số vân tối trên khoảng MN? hoặc Tính số vân tối trên đoạn MN? hoặc giữa M và N có bao nhiêu vân tối? hoặc Trên MN ta đếm được bao nhiêu vân tối? có cho cùng một đáp án không a.
                                                                                                      Em xin chân thành cảm ơn!
Trên khoảng MN có các vân tối thứ 6,7,8,9,10,11=> có 6 vân tối
        [tex]\Rightarrow[/tex] Không lấy vân thứ 12 vì vân tối thứ 12 trùng điểm N vì xét trên khoảng MN (ĐK [tex]x_{M}<x_{t}<x_{N}[/tex])
Cách giải của em:
        Ta có xM[tex]\leq[/tex]x[tex]\leq[/tex]xN => xM[tex]\leq \left(k+\frac{1}{2} \right)i\leq[/tex]xN
        => 4,5[tex]\leq[/tex]k[tex]\leq[/tex]11 => k = 5,6,7,8,9,10,11 => có 7 vân tối
        
[/i]xM[tex]\leq[/tex]x[tex]\leq[/tex]xN[tex]\rightarrow[/tex] ĐK này là sai nhé. phải là [tex]x_{M}<x_{t}<x_{N}[/tex]. E làm lại sẽ ra cùng đáp số thôi.

Nói tóm lại:Trên khoảng MN.: ĐK [tex]x_{M}<x_{t}<x_{N}[/tex] Trên đoạn MN: [tex]x_{M}\leq x_{t}\leq x_{N}[/tex][/b]
Bài này nếu: trên khoảng MN đáp số: 6 vân, nếu trên đoạn MN thì đáp số là 7 vân e nhé!