Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: acquy456852 trong 09:10:05 pm Ngày 20 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17745Tiêu đề: Thầy (cô), giải giúp 1 bài về chứng minh DĐĐH.
Gửi bởi: acquy456852 trong 09:10:05 pm Ngày 20 Tháng Bảy, 2013
Một bình thông nhau hình chữ U tiết diện đều 0,4 cm2 chứa
chất lỏng có khối lượng 240 g, khối lượng riêng 3kg/lít, lấy g =
10m/s2, cho π2 = 10. Khi nhấn chất lỏng ở một nhánh xuống khỏi
VTCB một chút rồi thả nhẹ thì khối chất lỏng trong ống dao động với
chu kì
A. 0,4[tex]\sqrt{5}[/tex] π s. B. 2 s. C. 0,5 s. D. 1 s.

Em làm tới T=2π[tex]\sqrt{\frac{m}{gdS}}[/tex]= 0,4[tex]\sqrt{5}[/tex] π s . Mà đáp án trong tài liệu ghi là B. 2s


Tiêu đề: Trả lời: Thầy (cô), giải giúp 1 bài về chứng minh DĐĐH.
Gửi bởi: leaflife trong 09:44:14 pm Ngày 20 Tháng Bảy, 2013
mình ra T=2pi[tex]\sqrt{\frac{m}{2Sdg}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thầy (cô), giải giúp 1 bài về chứng minh DĐĐH.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:50:28 pm Ngày 20 Tháng Bảy, 2013
Một bình thông nhau hình chữ U tiết diện đều 0,4 cm2 chứa
chất lỏng có khối lượng 240 g, khối lượng riêng 3kg/lít, lấy g =
10m/s2, cho π2 = 10. Khi nhấn chất lỏng ở một nhánh xuống khỏi
VTCB một chút rồi thả nhẹ thì khối chất lỏng trong ống dao động với
chu kì
A. 0,4[tex]\sqrt{5}[/tex] π s. B. 2 s. C. 0,5 s. D. 1 s.

Em làm tới T=2π[tex]\sqrt{\frac{m}{gdS}}[/tex]= 0,4[tex]\sqrt{5}[/tex] π s . Mà đáp án trong tài liệu ghi là B. 2s
Xét cột nước một nhánh xuống 1 đoạn x ==> nhánh kia dâng 1 đoạn x ==> Độ chênh lệch 2 mực nước là 2x ==> trọng lượng cột nước dâng cao đóng vai trò lực hồi phục làm cho cột nước dao động ==> P=mg=M.a (m khối lượng cột nước cao 2x, M khối lượng cột nước cả bình)
D.V.g=M.a ==> D.2x.S.g=M.x'' ==> Mx'' - 2DSg.x=0
==> [tex]w^2=\frac{2DSg}{M} ==> T=2\pi.\sqrt{\frac{M}{2DSg}}[/tex]