Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bemapmat trong 05:24:32 pm Ngày 26 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17529Tiêu đề: Một bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: bemapmat trong 05:24:32 pm Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
    Một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có cảm kháng bằng 500ôm có
điện trở thuần thay đổi được mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng Zc . Người ta nhận thấy khi thay đổi
điện trở thuần của cuộn dây thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây không thay đổi. Giá trị của
dung kháng ZC là :
A. 500ôm      B. 100ôm       C. 250ôm         D. 1000ôm


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:49:21 pm Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
    Một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có cảm kháng bằng 500ôm có
điện trở thuần thay đổi được mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng Zc . Người ta nhận thấy khi thay đổi
điện trở thuần của cuộn dây thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây không thay đổi. Giá trị của
dung kháng ZC là :
A. 500ôm      B. 100ôm       C. 250ôm         D. 1000ôm

R thay đổi mà Ud k đổi, nghĩa là Ud không phụ thuộc R.

[tex]U_d=I.Z_d=\frac{U}{\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}}.\sqrt{R^2+Z_L^2}[/tex]

Ud không phụ thuộc R khi căn tử bằng căn ở mẫu => Zc = 2ZL = 1000 ôm.