Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:50:42 pm Ngày 30 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15745Tiêu đề: Một bài dao động cơ và một bài sóng cơ
Gửi bởi: tsag trong 08:50:42 pm Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
3/71. Một chất điêm DĐĐH trên một đoạn thẳng.Trên đoan thẳng đó có 7 điểm theo đúng thứ tự M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7 với M4 là vị trí cân bằng.Biết cứ 0,05s thì chất điểm lại đi qua các điểm M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7.Tốc độ của nó lúc đi qua điểm M2 là 20pi cm/s.Biên độ A bằng
A.4cm
B.6cm
C.12cm
D.4căn3 cm
11/72 Cho hai nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau 8cm có pt lần lượt là:u1=2cos(10pit-pi/4), u2=2cos(10pit+pi/4).Cho v=10cm/s
.Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M=10cm,và S2 khoảng 6cm, Điểm dao động cưc đại trên S2M xa S2 nhất là
A.3,07cm
B.2,33cm
C.3,57cm
D. 6cm


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động cơ và một bài sóng cơ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:05:54 pm Ngày 30 Tháng Tư, 2013
câu 3/71:
xét từ điểm M1 đến M4, vecto quay được 3 góc bằng nhau => mỗi góc là pi/6
vậy T/12=0,05 => T=0,6s => omega = 2pi/T = 10pi/3
tại vị trí M2 vecto hợp góc pi/6 => x=Acos(pi/6)=[tex]A\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
vận tốc tại M2 là [tex]v=\omega A\frac{\sqrt{3}}{2} => A = \frac{2v}{\omega \sqrt{3}} = 4\sqrt{3}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động cơ và một bài sóng cơ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:07:59 pm Ngày 30 Tháng Tư, 2013
câu 11/72:
số điểm dao động cực đại cách S2 xa nhất ứng với k lớn nhất => tính được d2