Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gấu tôm trong 08:39:28 pm Ngày 23 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14752Tiêu đề: Một bài tập về phần sóng ánh sáng
Gửi bởi: gấu tôm trong 08:39:28 pm Ngày 23 Tháng Ba, 2013
Mong các thầy và các bạn giải giúp em.
Bài: Một thấu kính hội tụ mỏng có hai mặt cầu giống nhau, bán kính R, có chiết suất tỉ đối với tia đỏ là nđ=1,60 và đối với tia tím là nt=1,69. Ghép sát vào thấu kính trên là một thấu kính phân kì, hai mặt cầu giống nhau bán kính R. Tiếu điểm của hệ thấu kính này đối với tia đỏ và tia tím trùng nhau. Thấu kính phân kì có chiết suất đối với tia đỏ (n1) và đối với tia tím (n2) liên hệ với nhau bởi:
     A. n2 =n1 + 0,09                   B. n2 =2n1 +1                C. n2 = 1,5n1                    D. n2=n1 +0,01


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tập về phần sóng ánh sáng
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:20:48 pm Ngày 23 Tháng Ba, 2013
Bài này đã có trên Diễn Đàn, lần sau hãy dùng chức năng tìm kiếm trước khi hỏi.

Xem bài giải của thầy Thạnh:


Một thấu kính hội tụ mỏng có 2 mặt cầu giống nhau , bán kính R ,có chiết suất đối với tia đỏ là [tex]n_{d}=1,60[/tex] và đối với tia tím là [tex]n_{t}=1,69[/tex].Ghép sát vào thấu kính trên một thấu kính phân kỳ mỏng có 2 mặt cầu giống nhau ,cũng bán kính R và đặt trong không khí thì thấy tiêu điểm của hệ thấu kính đối với tia đỏ và tia tím trùng nhau. Thấu kính phân kỳ có chiết suất đối với tia đỏ [tex]n^{'}_{d}[/tex] và tia tím [tex]n^{'}_{t}[/tex] liên hệ với nhau theo biểu thức:

[tex]A.n^{'}_{t}=n^{'}_{d}-3,29[/tex]

[tex]B.n^{'}_{t}=n^{'}_{d}+3,29[/tex]

[tex]C.n^{'}_{t}=n^{'}_{d}-0,09[/tex]

[tex]D.n^{'}_{t}=n^{'}_{d}+0,09[/tex]
Công thức ghép thấu kính :[tex] \frac{1}{f_h}=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}[/tex]
Tia đỏ : [tex]\frac{1}{f_{hđ}}= \frac{1}{f_{1đ}}+\frac{1}{f_{2đ}}=(n_d-1)(\frac{2}{R})-(n_d'-1)(\frac{2}{R})[/tex]
Tia tím : [tex]\frac{1}{f_{ht}}= \frac{1}{f_{1t}}+\frac{1}{f_{2t}}=(n_t-1)(\frac{2}{R})-(n_t'-1)(\frac{2}{R})[/tex]
Giã thiết [tex]f_{hđ}=f_{ht} ==> n_d - n_d' = n_t - n_t' ==> n_t ' = n_t - nd + n_d' = n_d'+0,09[/tex]