Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

33 bài tập trắc nghiệm điện xc chọn lọc
Người đăng: hoangturungxanh5555   
16/08/2008

Chúc các bạn thành công. 

"Cho mạch điện như hình vẽ: R = 173  ; L = 0,318H ; C = 15,9mF. Vôn kế V chỉ 100V. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng giữa A và B? "

Bài tập trắc nghiệm mạch điện xoay chiều không phân nhánh - 01

 

Bài 1: Cho dòng điện                                 (A) qua đoạn mạch có R = 100  , L = 0,318H, C = 15,9mF. Tìm chỉ số vôn kế mắc giữa 2 đầu đoạn mạch?

 

Đáp án:       A) 100V  ;          B) 200V.                      C) 250V ;         D) 282V.

 

Bài 2: Cho u = 141sin 314t (V) ; R = 20  ; R0 = 10   L =  ; C = 31,8mF. Tìm số chỉ của ampe kế?

 

                      

 

Đáp án:  A) 1A ;         B) 2A.                          C) 3A ;             D) 4A.

 

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ: R = 173  ; L = 0,318H ; C = 15,9mF. Vôn kế V chỉ 100V. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng giữa A và B?

 

                        

 

Đáp án: A) 100V ;                  B) 150V.                      C) 200V ;                    D) 250V

 

Bài 4: Bốn bóng đèn giống nhau. ống dây có R0 = 5   và  H. Ampe kế chỉ 2A. Hãy tính hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch? Biết Rđèn =  100  ; f = 50Hz.

 

                         

 

Đáp án: A) 50V ;                    B) 100V.                      C) 150V ;                     D) 200V

 

Bài 5: Đặt hiệu điện thế xoay chiều hình sin có f = 50Hz vào 2 đầu MN ta thấy ampe kế chỉ 0,5A Các vôn kế V1 chỉ 75V, V2 chỉ 100V. Hãy tính hiệu điện thế hiệu dụng giữa M và N?

 

                         

 

Đáp án: A) 100V ;                  B) 115V.                      C) 125V ;                     D) 130V.

 

Bài 6: Cho đoạn mạch gồm R = 132  ; L =  ; C =  mắc nối tiếp đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều hình sin có tần số f =50Hz. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là UC = 200V. Hãy tính cường độ hiệu dụng của của dòng điện qua mạch?

 

Đáp án: A) 1A ;          B) 1,50A.                     C) 2A ;             D) 2,50A.

 

Bài 7: Cho mạch điện gồm R = 132  ; L =  ; C =   mắc nối tiếp đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều hình sin có tần số f =50Hz. Biết cường độ hiệu dụng 1A qua mạch. Hãy tính hiệu điện thế qua 2 đầu đoạn mạch?

 

Đáp án: A) 100V                    B) 172V                       C) 220V                       D) 250V.

 

Bài 8: Cho mạch điện xoay chiều tần số f = 50Hz . Điện trở R = 33  . Tụ điện C =  F. Ampe kế A chỉ I = 2A. Hãy tìm chỉ số hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch biết ampe kế có điện trở rất nhỏ và các vôn kế có điện trở rất lớn?

 

                         

 

Đáp án:  A) UR = 60V; UC = 112V; U = 130V.                      B) UR = 60V; UC = 110V; U = 100V.

 

                C) UR = 100V; UC = 100V; U = 100V.       D)  UR = 220V; UC = 100V; U = 320V.

 

Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ. uAB = 100  ; R = 15  ; L =  . C là tụ điện C =  . Hãy tìm chỉ số của V?

 

                                          

 

Đáp án: A) 50,2V ;                  B) 70,6V.                     C) 81,6V ;                    D) 90,2V.

 

Bài 10: Cho mạch điện UAB = 120V; f =50Hz; R = 40  ; L =  ; C =  . Hãy tìm số chỉ của V.

 

                         

 

Đáp án: A) 100V .                  B) 120V.                      C) 140V .                     D) 144V.

 

Bµi 11: Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ:  
(V) ; V1 chØ 40V; V2 chØ 90V; V3 chØ 120V. H·y t×m sè chØ v«n kÕ V?.

 

                    

 

§¸p ¸n:     A) 10  V .                     B) 20V.                        C) 30V.                        D) 50V.

 

Bµi 12:  (V). V1 chØ 40V; V2 chØ 90V; V3 chØ 120V. NÕu m¾c v«nkÕ gi÷a A vµ N, gi÷a M vµ B th× nã chØ bao nhiªu v«n?

 

                         

 

  §¸p ¸n: A) UAN = 98V ;  UMB = 30V .                                          B) UAN = 50V ;  UMB = 50V .

 

                 C) UAN = 100V ;  UMB = 80V .                                        D) UAN = 50V ;  UMB = 10V .

 

Bµi 13: Cho m¹ch ®iÖn nh­
h×nh vÏ: V1 chØ 30V ; V3 chØ 60V , V chØ 50V. T×m sè chØ cña V2.

 

                         

 

§¸p ¸n:     A) 10V.                         B) 50V.                           C) 100V hay 20V.                   D) 70V hay 62V.

 

Bµi 14: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu. ®iÖn trë R, cuén thuÇn c¶m L vµ tô ®iÖn C m¾c nèi tiÕp. C¸c v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín. V1 chØ UR
 = 5V, V2 chØ UL = 9V, V chØ  = 13V. H·y t×m vhØ sè cña V3 biÕt r»ng m¹ch cã tÝnh dung kh¸ng?

 

                         

 

§¸p ¸n:  A) 10V.                     B) 21V.                       C) 32V.                        D) 36,7V.

 

 

Bµi 15: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu. uAB = 120  
sin100pt (V). §iÖn trë R =24  
. Cuén thuÇn c¶m L =  H. Tô ®iÖn C1 =  F. V«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín. T×m sè chØ v«n kÕ?

 

                         

 

§¸p ¸n:  A) 8V.                      B) 20V.                        C) 80 V.                                   D) 100V.

 

 

Bµi 16: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu , tÇn sè f = 50Hz, R1 = 18  , tô ®iÖn  F. Cuén d©y cã ®iÖn trë ho¹t ®éng R2 = 9   vµ cã ®é tù c¶m L =  H. C¸c m¸y ®o ¶nh h­ëng kh«ng ®¸ng kÓ ®èi víi dßng ®iÖn qua m¹ch. H·y t×m sè chØ cña V1.

 

                         

 

§¸p ¸n:   A) 16V.       B) 36V.                        C) 72 V.                       D) 80V.

 

Bµi 17: TÇn sè dßng ®iÖn qua m¹ch lµ f = 50Hz. V«nkÕ chØ 100V. HiÖu ®iÖn thÕ U2 ë hai ®Çu cuén d©y lÖch pha 450 so víi pha dßng ®iÖn.T×m hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a A vµ B. BiÕt R0 = 31,4  ( lÊy  
.

 

                          

 

§¸p ¸n:   A) 100V.                             B) 127V.                      C) 138 V.                                 D) 158V.

 

Bµi 18: Cho V1 chØ 120V, V2 chØ 150V vµ U1 lÖch pha 530 so víi dßng ®iÖn. T×m sè chØ cña v«n kÕ V. BiÕt  
.

 

                         

 

§¸p ¸n:        A) 10V.                          B) 50V.                        C) 90 V.                                   D) 110V.

 

Bµi 19:

 

            Cho ®o¹n m¹ch nh­
h×nh vÏ. uAB = U  sin100pt = 150  
sin100pt (V) . M¾c v«n kÕ vµo A vµ N chØ U1 = 200V, m¾c vµo N vµ B nã chØ U2 = 70V. Hái khi m¾c vµo AM nãchØ bao nhiªu?.

 

                         

 

§¸p ¸n:  A) 100V.                  B) 160V.                      C) 170 V.                                 D) 190V.

 

Bµi 20: Cho m¹ch ®iÖn nh­
h×nh vÏ . uAB = 100  
sin100pt (V). V«n kÕ V1 chØ 100V. V«n kÕ V2 chØ 100V, ampe kÕ chØ 2A. H·y viÕt biÓu thøc dßng ®iÖn.

 

                              

 

§¸p ¸n:   A)  ;                B)  

 

                 C)   ;               D)  .

 

Bµi 21: Cho  uAB = 100  sin100pt (V). V«n kÕ V chØ 100V. HiÖu ®iÖn thÕ UAM vµ UAB vu«ng pha. ViÕt biÓu thøc uAM vµ uMB.

 

             

 

§¸p ¸n:  A)  .                                            B)  .        

 

                                                                          

 

                C)                                               D)  

 

                                                                          

 

Bµi 22: TÇn sè dßng ®iÖn qua m¹ch lµ 50Hz, c¸c v«n kÕ V1 , V2, V3 vµ V lÇn l­ît chØ 30V, 14,1V; 40V vµ 50V. ViÕt biÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch. BiÕt pha ban ®Çu cña c­êng ®é dßng ®iÖn b»ng 0.

 

             

 

§¸p ¸n: A)   (V).                                          B)   
 .

 

               C)                                                       D)  .

 

Bµi 23: Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ ë bµi trªn: R = 15   vµ f = 50Hz. C¸c v«n kÕ V1 , V2, V3 vµ V lÇn l­ît chØ 30V, 40V; 100V vµ 50  
V. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a A vµ B cã d¹ng   ViÕt biÓu thøc dßng ®iÖn qua m¹ch?.

 

 

§¸p ¸n: A) 2sin(100pt -  ;                                                         B) 2sin(100pt +  

 

               C) 2  sin(100pt -  
;                                                   D) 2  sin(100pt +  

 

Bµi 24: Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ uMN = 220  sin100pt (V). Am pe kÕ (A) chØ 3,5A. V«n kÕ V1 chØ 140V, V«n kÕ V2 chØ 121V. ViÕt biÓu thøc dßng ®iÖn qua m¹ch?.

 

             

 

§¸p ¸n: A)  sin(100pt -  
;                                                   B)  sin(100pt -  

 

              C) 4,2  sin(100pt +  ;                                               D) 4,2  sin(100pt -  

 

Bµi 25:  §o¹n  m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh gåm cuén d©y vµ mét tô ®iÖn. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn lµ u = 120  sin100pt (V). HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ë hai ®Çu cuén d©y lµ U1 = 120V vµ gi÷a hai b¶n tô ®iÖn lµ U2 = 120V. C­êng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn lµ 2A. h·y viÕt biÓu thøc c­êng ®é dßng ®iÖn?.

 

§¸p ¸n: A) 2sin(100pt +  
;                                                           B)  sin(100pt +  

 

               C) 2  sin(100pt -  ;                                                       D) 2  sin(100pt +  .

 

Bµi 26: Cho R =  100  ;  H vµ uAB = 141sin100pt (V). Cho C thay ®æi t×m sè chØ cùc ®¹i trªn v«n kÕ?

 

             

 

§¸p ¸n: A) 100V .                            B) 150V.                             C) 200V .                           D) 250V.

 

Bµi 27: Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. uAB = 120  sin100pt (V).  R =15  ; L =  H; C lµ tô ®iÖn biÕn ®æi ;  . T×m C ®Ó V cã sè chØ lín nhÊt?

 

                         

 

§¸p ¸n: A) 100mF ;                        B) 200mF;                              C) 300mF ;                                      D) 400mF.

 

Bµi 28: Cho m¹ch ®iÖn UAB = 120V; f =50Hz, R =40  
; L =  H;  . §iÒu chØnh C sao cho chØ sè cña V lín nhÊt. H·y t×m chØ sè cña V khi ®ã?

 

                             

 

§¸p ¸n: A) 100V ;                            B) 150V;                             C) 200V ;                                      D) 250V.

 

Bài 29: Cho mạch điện R=100W; L=100mH và C=10-5F đặt dưới hiệu điện thế  
 trong đó tần số f thay đổi được định f để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại và tính công suất cực đại cho  

 

Đáp án:A) P=50W                               B) P=100W                               C) P=150W                             D) P=200W

 

Bài 30: R=100W, C=31,8mF, uAB =200sin100pt(V). Định L để công suất cực đại và tính Pmax.

 

               

 

Đáp án: A) 100W                                B) 150W                                  C) 200W                                  D) 250W

 

Bài 31: Cho mạch gồm R=40W; L=1/5pH và tụ C1 =  
đặt đưới hiệu điện thế UAB=141sin100pt (V). Muốn cho mạch tiêu thụ công suất lớn nhất ta phải dùng một tụ C2 là bao nhiêu và ghép thế nào? Hãy tính Pmax.

 

             

 

Đáp án: A) 100W                                B) 150W                                  C) 200W                                  D) 250W

 

Bài 32:Cho  mạch điện như hình vẽ. UAB=200sin100pt (V); R=100W; C=0,318.10-4F.  Tính công suất lớnnhất dựa theo L

 

             

 

Đáp án: A) 100W                                B) 200W                                  C) 300W                                  D) 350W

 

Bài 33: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở hoạt động R=50W, một cuộn thuần cảm L=  
và một tụ điện biến đổi C. Hiệu điện thế hai đầu mạch là u=260  . Thay đổi C sao cho công suất mạch lớn nhất. Tìm C?

 

Đáp án: A)  
                                 B)                                 C)                                 D)  

 

 

 

----------------------------- Hết ---------------------------

 

 


Cập nhật ( 07/10/2008 )
 
Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (117)