Bài trong đề ĐHSP lần 5

(1/1)

phaidaudaihoc:
1/Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch là [tex] i=2cos(100{\pi}t)A [/tex].Điện lượng qua một tiết diện thẳng của đoạn mạch trong thời gian 0,005 s kể từ lúc t=0 là: đáp án [tex] \frac{1}{25\pi} [/tex]
2/Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch nhỏ mắc nối tiếp:đoạn AM là điện trở thuần R,đoạn mạch MB gồm cuộn cảm L mắc nối tiếp với tụ điện C.Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều,khi đó biểu thức của điện áp trên điện trở R là [tex] u_R=60\sqrt{2}cos(100{\pi}t-\frac{\pi}{3} [/tex] (V) và điện áp trên đoạn MB trễ pha [tex] \frac{\pi}{3} [/tex] so với điện áp giữa 2 đầu AB.Biểu thức của điện áp đã đặt vào hai đầu đoạn mạch AB là: đáp án [tex] u=40\sqrt{6}cos(100{\pi}t-\frac{\pi}{2}) [/tex]
3/Một máy phát điện xoay chiều một pha sinh ra suất điện động có biểu thức: [tex] e=754cos(120{\pi}t) (V) [/tex].Biết rôto quay với tốc độ 900vòng/phút và mỗi cuộn dây của phần ứng có 50 vòng.Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là: đáp án 5mWb
Nhờ mọi người giúp đỡ.Em xin cảm ơn nhiều !

kydhhd:
Trích dẫn từ: phaidaudaihoc trong 11:12:28 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

1/Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch là [tex] i=2cos(100{\pi}t)A [/tex].Điện lượng qua một tiết diện thẳng của đoạn mạch trong thời gian 0,005 s kể từ lúc t=0 là: đáp án [tex] \frac{1}{25\pi} [/tex]


[tex]g=\int_{0}^{0.005}{idt}=\int_{0}^{0,005}{2cos100\Pi t}dt=.....=[/tex]

kydhhd:
Trích dẫn từ: phaidaudaihoc trong 11:12:28 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012


3/Một máy phát điện xoay chiều một pha sinh ra suất điện động có biểu thức: [tex] e=754cos(120{\pi}t) (V) [/tex].Biết rôto quay với tốc độ 900vòng/phút và mỗi cuộn dây của phần ứng có 50 vòng.Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là: đáp án 5mWb
Nhờ mọi người giúp đỡ.Em xin cảm ơn nhiều !

n=900vong/p=15vong/s
tần số f=60HZ-------> số cặp cực là 60:15=4----> có 8cuoonj dây--->có tổng50.8=400vongf dây
[tex]E=NBS\omega \Rightarrow \psi =\frac{E}{N\omega }=\frac{750}{400.120\Pi }=5mWb[/tex]

kydhhd:
Trích dẫn từ: phaidaudaihoc trong 11:12:28 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012


2/Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch nhỏ mắc nối tiếp:đoạn AM là điện trở thuần R,đoạn mạch MB gồm cuộn cảm L mắc nối tiếp với tụ điện C.Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều,khi đó biểu thức của điện áp trên điện trở R là [tex] u_R=60\sqrt{2}cos(100{\pi}t-\frac{\pi}{3} [/tex] (V) và điện áp trên đoạn MB trễ pha [tex] \frac{\pi}{3} [/tex] so với điện áp giữa 2 đầu AB.Biểu thức của điện áp đã đặt vào hai đầu đoạn mạch AB là: đáp án [tex] u=40\sqrt{6}cos(100{\pi}t-\frac{\pi}{2}) [/tex]


Umb trể pha hơn U pi/3 tức là chậm pha hơn i(Ur) 1 góc là pi/6 nên pha ban đầu của U là -pi/3-pi/6=-pi/2
măth khác:[tex]cos\Pi /6=\frac{Ur}{U}\Rightarrow U=40\sqrt{6}\Rightarrow u=40\sqrt{6}(cos100\Pi t-\frac{\Pi }{2})[/tex]

Navigation

[0] Message Index