Dao động cơ - 2013

<< < (4/22) > >>

Trịnh Minh Hiệp:
Câu 5: Hai chất điểm dao động điều hoà cùng biên độ, cùng xuất phát từ VTCB. Chất điểm một có chu kì là T1, chất điểm hai có chu kì là T2 = 2T1. Khi tốc độ của chất điểm một bằng nửa tốc độ cực đại của nó lần đầu tiên, tỉ số khoảng cách đến VTCB của chất điểm 1 so với chất điểm 2 bằng
A.                       B.                                    C.                       D. 1

Trịnh Minh Hiệp:
Câu 6: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(ωt - π/2) (cm). Trong 1/4 giây đầu tiên vật đi được quãng đường là 6 cm. Trong giây thứ 2012 vật đi được quãng đường là
A. 24 cm                     B. 6 cm                            C. 12 cm                                  D. 48288 cm

Trịnh Minh Hiệp:
Câu 7: Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm , tần số f = 2 Hz. Tốc độ trung bình mà vật có thể đi được trong thời gian 1/6 s là:
A. cm/s                B. cm/s                C. cm/s                D. 50 cm/s

Mai Minh Tiến:
Trích dẫn từ: Trịnh Minh Hiệp trong 09:51:23 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(ωt - π/2) (cm). Trong 1/4 giây đầu tiên vật đi được quãng đường là 6 cm. Trong giây thứ 2012 vật đi được quãng đường là
A. 24 cm                     B. 6 cm                            C. 12 cm                                  D. 48288 cm


Nguyễn Tấn Đạt:
Câu 8: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song và cùng song song với trục tọa độ Ox. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là và . Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là
  A.                           B.                               C. 4cm                                D. 6cmNavigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page