Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 11:00:36 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9983Tiêu đề: Giúp em bài Vật lý hạt nhân và phóng xạ
Gửi bởi: asama_an32 trong 11:00:36 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
1. Hạt nhân [tex]X^{A1}_{Z1}[/tex] phân rã và trở thành hn bền [tex]Y^{A2}_{Z2}[/tex]. Coi kl hạt nhân đó bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Lúc đầu mẫu [tex]X^{A1}_{Z1}[/tex] là nguyên chất. Biết chu kì phóng xạ của [tex]X^{A1}_{Z1}[/tex] là T ngày. Ở thời điểm T+14 ngày tỉ số kl của [tex]X^{A1}_{Z1}[/tex] và [tex]Y^{A2}_{Z2}[/tex] là [tex]\frac{A1}{7.A2}[/tex], đến thời điểm T+28 ngày tỉ số kl trên là
A. [tex]\frac{A1}{14.A2}[/tex]

B. [tex]\frac{7.A1}{8.A2}[/tex]

C.[tex]\frac{ A1}{31.A2}[/tex]

D. [tex]\frac{A1}{32.A2}[/tex]

2. Biết kl của các hạt nhân mC=12u;m[tex]\alpha[/tex]=4,0015u; mp=1,0072u; mn=1,0087u và 1uc²=931MeV. NL cần thiết để chia hạt nhân [tex]C^{12}_{6}[/tex] thành 3 hạt [tex]\alpha[/tex]
A. 6,7.10^-15J
 B. 6,7.10^-19J
 C. 6,7.10^-17J
 D. 6,7.10^-13J


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài Vật lý hạt nhân và phóng xạ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:09:36 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
2. Biết kl của các hạt nhân mC=12u;m[tex]\alpha[/tex]=4,0015u; mp=1,0072u; mn=1,0087u và 1uc²=931MeV. NL cần thiết để chia hạt nhân [tex]C^{12}_{6}[/tex] thành 3 hạt [tex]\alpha[/tex]
A. 6,7.10^-15J
 B. 6,7.10^-19J
 C. 6,7.10^-17J
 D. 6,7.10^-13J

PTPU hạt nhân 12C6 ---> 3.4He2

Năng lượng cần thiết để chia hạt nhân 12C6 thành Heli là năng lượng tỏa ra của pư!!!!1

==>[tex]\Delta E[/tex]=(3.mHe-mC).931=4,1895MeV=6,7.10-13 J


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài Vật lý hạt nhân và phóng xạ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:27:30 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
1. Hạt nhân [tex]X^{A1}_{Z1}[/tex] phân rã và trở thành hn bền [tex]Y^{A2}_{Z2}[/tex]. Coi kl hạt nhân đó bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Lúc đầu mẫu [tex]X^{A1}_{Z1}[/tex] là nguyên chất. Biết chu kì phóng xạ của [tex]X^{A1}_{Z1}[/tex] là T ngày. Ở thời điểm T+14 ngày tỉ số kl của [tex]X^{A1}_{Z1}[/tex] và [tex]Y^{A2}_{Z2}[/tex] là [tex]\frac{A1}{7.A2}[/tex], đến thời điểm T+28 ngày tỉ số kl trên là
A. [tex]\frac{A1}{14.A2}[/tex]

B. [tex]\frac{7.A1}{8.A2}[/tex]

C.[tex]\frac{ A1}{31.A2}[/tex]

D. [tex]\frac{A1}{32.A2}[/tex]
Tại thời điểm t=T+14 ngày
(số hạt nhân Y tạo thành chính bằng số hạt nhân X bị phân rã)!!!!!!!
[tex]\frac{mX}{mY}=\frac{A1}{7A2}[/tex]
<---->[tex]\frac{N1A1}{N2A2}=\frac{A1}{7A2}[/tex]<--->[tex]\frac{No2^{-t/T}}{No(1-2^{-t/T})}=\frac{1}{7}[/tex] <--->2-t/T=1/8 ==>3T=t=T+14 <--->T=7 ngày


Tại thời điểm t'=T+28 ngày thì

Tỷ số khối lượng [tex]\frac{mX'}{mY'}=\frac{2^{-t'/T}.A1}{(1-2^{-t'/T}).A2}[/tex]=[tex]\frac{A1}{31A2}[/tex]