Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: izacvp10 trong 08:41:57 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9977Tiêu đề: dao động tổng hợp
Gửi bởi: izacvp10 trong 08:41:57 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và có dạng như sau: x1 =  cos(4t + phi1) cm, x2 = 2cos(4t + phi2) cm (t tính bằng giây) với 0 0<=phi1 - phi2 <= pi. Biết phương trình dao động tổng hợp x = cos(4t + pi/6) cm. Hãy xác định phi1.
A. 2pi/3   B. pi/6   C. -pi/6   D. pi/2

thấy,các bạn giúp em với.xin cám ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: dao động tổng hợp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:36:18 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và có dạng như sau: x1 =  cos(4t + phi1) cm, x2 = 2cos(4t + phi2) cm (t tính bằng giây) với 0 0<=phi1 - phi2 <= pi. Biết phương trình dao động tổng hợp x = cos(4t + pi/6) cm. Hãy xác định phi1.
A. 2pi/3   B. pi/6   C. -pi/6   D. pi/2
Áp dụng công thức:[tex]A^{2}=A^{2}_{1}+A^{2}_{2}+2.A_{1}.A_{2}.cos\left(\varphi _{1}-\varphi _{2} \right)\Rightarrow cos\left(\varphi _{1}-\varphi _{2} \right)=-0,5[/tex]
Vì:[tex]0\leq \varphi _{1}-\varphi _{2}\leq \pi \rightarrow \varphi _{1}-\varphi _{2}=\frac{2\pi }{3}rad\Rightarrow \varphi _{2}=\varphi _{1}-\frac{2\pi }{3}(1)[/tex]
Thay (1) vào biểu thức:
[tex]tan\varphi =\frac{A_{1}sin\varphi _{1}+A_{2}sin\varphi _{2}}{A_{1}cos\varphi _{1}+A_{2}cos\varphi _{2}}=\frac{A_{1}sin\varphi _{1}+A_{2}sin(\varphi _{1}-\frac{2\pi }{3})}{A_{1}cos\varphi _{1}+A_{2}cos(\varphi _{1}-\frac{2\pi }{3})}\Leftrightarrow tan\frac{\pi }{6}=-cotan\varphi _{1}\Rightarrow \varphi _{1}=-\frac{\pi }{3}rad[/tex]
 hoặc [tex]\varphi _{1}=\frac{2\pi }{3}rad[/tex]