Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 02:10:14 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9931Tiêu đề: 2 BÀI SÓNG ÁNH SÁNG CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: KPS trong 02:10:14 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1) Một bản mỏng trong suốt được đặt sát ngay sau một trong hai khe Young. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1=720nm[/tex] thì hệ vân bị dịch 5 khoảng vân so với khi chưa có bản. Còn nếu dùng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda_2=510 nm[/tex] thì hệ vân dịch đi 12 khoảng vân so với khi chưa có bản. Biết chiết suất của bản đối với các bức xạ đơn sắc kể trên thoả mản hệ thức [tex]\frac{n_2}{n_1}=\frac{6}{5}[/tex]. Tìm các chiết suất đó

[tex]A. n_1=1,4; n_2=1,64[/tex]

[tex]B. n_1=1,44; n_2=1,64[/tex]

[tex]C. n_1=1,34; n_2= 1,66[/tex]

[tex]D. n_1=1,5; n_2=1,75[/tex]

2) Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc chiếu vào khe S. Một người dùng kính  lúp quan sát thì thấy trên màn có hai hệ vân giao thoa, đồng thời giữa hai vân sáng cùng mau với vân trung tâm liên tiếp có hai vân sáng thuộc ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda_1[/tex] và ba vân sáng thuộc ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda_2[/tex]. Biết một trong hai bức xạ có bước sóng 500nm, xác định cụ thể giá trị của bức xạ [tex]\lambda_1; \lambda_2[/tex]?

[tex]A. \lambda_1=500nm; \lambda_2=475nm[/tex]

[tex]B. \lambda_1=666nm; \lambda_2=500nm[/tex]

[tex]C. \lambda_1=500nm; \lambda_2=666nm[/tex]

[tex]D. \lambda_1=500nm; \lambda_2=600nm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI SÓNG ÁNH SÁNG CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:22:49 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

2) Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc chiếu vào khe S. Một người dùng kính  lúp quan sát thì thấy trên màn có hai hệ vân giao thoa, đồng thời giữa hai vân sáng cùng mau với vân trung tâm liên tiếp có hai vân sáng thuộc ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda_1[/tex] và ba vân sáng thuộc ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda_2[/tex]. Biết một trong hai bức xạ có bước sóng 500nm, xác định cụ thể giá trị của bức xạ [tex]\lambda_1; \lambda_2[/tex]?

[tex]A. \lambda_1=500nm; \lambda_2=475nm[/tex]

[tex]B. \lambda_1=666nm; \lambda_2=500nm[/tex]

[tex]C. \lambda_1=500nm; \lambda_2=666nm[/tex]

[tex]D. \lambda_1=500nm; \lambda_2=600nm[/tex]

Từ giả thiết ta có : it (trùng) = 3i 1 = 4i 2

[tex]3\lambda _{1} = 4\lambda _{2} \Rightarrow \lambda _{1} = \frac{4}{3}\lambda _{2}[/tex]

+ Nếu [tex] \lambda_2 = 500nm \Rightarrow \lambda _{1} = 666nm[/tex]

+ Nếu [tex] \lambda_1 = 500nm \Rightarrow \lambda _{2} = 375nm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI SÓNG ÁNH SÁNG CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:35:30 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1) Một bản mỏng trong suốt được đặt sát ngay sau một trong hai khe Young. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1=720nm[/tex] thì hệ vân bị dịch 5 khoảng vân so với khi chưa có bản. Còn nếu dùng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda_2=510 nm[/tex] thì hệ vân dịch đi 12 khoảng vân so với khi chưa có bản. Biết chiết suất của bản đối với các bức xạ đơn sắc kể trên thoả mản hệ thức [tex]\frac{n_2}{n_1}=\frac{6}{5}[/tex]. Tìm các chiết suất đó

[tex]A. n_1=1,4; n_2=1,64[/tex]

[tex]B. n_1=1,44; n_2=1,64[/tex]

[tex]C. n_1=1,34; n_2= 1,66[/tex]

[tex]D. n_1=1,5; n_2=1,75[/tex]

TA có độ dời vân =x =[tex]\frac{e(n-1)D}{a}[/tex]

Ứng với bước sóng 1 thì x1=5i=[tex]\frac{e(n1-1)D}{a}[/tex] ==>5[tex]\lambda 1=n1-1[/tex]

Ứng với bước sóng 2 thì x2=12i=[tex]\frac{e(n2-1)D}{a}[/tex]==>12[tex] \lambda 2=n2-1[/tex]

===>[tex]\frac{10}{17}=\frac{n1-1}{n2-1}[/tex]
==>10n2-17n1=-7 Kết hợp với n2/n1=6/5 ==>n2=1,68 và n1=1,4

Cách khác là cứ thử kết quả mà phang ,đúng tỷ lệ thì đánh còn nếu mà cho trùng thì phải làm ra thôi

Sao ko có đa  8-x
Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI SÓNG ÁNH SÁNG CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:35:45 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1) Một bản mỏng trong suốt được đặt sát ngay sau một trong hai khe Young. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1=720nm[/tex] thì hệ vân bị dịch 5 khoảng vân so với khi chưa có bản. Còn nếu dùng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda_2=510 nm[/tex] thì hệ vân dịch đi 12 khoảng vân so với khi chưa có bản. Biết chiết suất của bản đối với các bức xạ đơn sắc kể trên thoả mản hệ thức [tex]\frac{n_2}{n_1}=\frac{6}{5}[/tex]. Tìm các chiết suất đó

[tex]A. n_1=1,4; n_2=1,64[/tex]

[tex]B. n_1=1,44; n_2=1,64[/tex]

[tex]C. n_1=1,34; n_2= 1,66[/tex]

[tex]D. n_1=1,5; n_2=1,75[/tex]


Độ dời của hệ vân khi đặt bản mỏng : [tex]\Delta x = \frac{(n-1)eD}{a}[/tex]

Với bức xạ thứ nhất ta có : [tex]\Delta x_{1} = \frac{(n_{1} - 1)eD}{a} = 5\frac{\lambda _{1}D}{a} \Rightarrow n_{1} -1 = 5\frac{\lambda _{1}}{e} [/tex]
 
Tương tự với bức xạ thứ hai ta có : [tex]n_{2} -1 = 12\frac{\lambda _{2}}{e} [/tex]

Lập tỉ số ta có : [tex]\frac{n_{2} - 1}{n_{1} - 1}= 2,4\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}} = \frac{6 n_{1}/5 - 1}{n_{1} - 1}[/tex]


Thay số ta sẽ tính được các giá trị cần tìmTiêu đề: Trả lời: 2 BÀI SÓNG ÁNH SÁNG CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: havang1895 trong 02:39:30 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1) Một bản mỏng trong suốt được đặt sát ngay sau một trong hai khe Young. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1=720nm[/tex] thì hệ vân bị dịch 5 khoảng vân so với khi chưa có bản. Còn nếu dùng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda_2=510 nm[/tex] thì hệ vân dịch đi 12 khoảng vân so với khi chưa có bản. Biết chiết suất của bản đối với các bức xạ đơn sắc kể trên thoả mản hệ thức [tex]\frac{n_2}{n_1}=\frac{6}{5}[/tex]. Tìm các chiết suất đó

[tex]A. n_1=1,4; n_2=1,64[/tex]

[tex]B. n_1=1,44; n_2=1,64[/tex]

[tex]C. n_1=1,34; n_2= 1,66[/tex]

[tex]D. n_1=1,5; n_2=1,75[/tex]


Lấy n2 : n1 --> chỉ có câu C tạm đúng