Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 12:33:41 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9926Tiêu đề: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CẦN GIÚP
Gửi bởi: KPS trong 12:33:41 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1) Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Khoảng thwoif gian ngắn nhất để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa độ lớn cực đại là [tex]800\mu s[/tex]. Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nữa giá trị đó là?
[tex]A. 800\mu s[/tex]

[tex]B. 1200\mu s[/tex]

[tex]C. 600\mu s[/tex]

[tex]D. 400\mu s[/tex]

2) Chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda_1; \lambda_2=0,8\lambda_1[/tex] vào catot của tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện với động năng ban đầu cực đại của electron quang điện là W2=2W1. Giới hạn quang điện của kim loại làm catot này có giá trị là?
[TEX]A. \frac{4\lambda_1}{3}[/TEX](DA)

[TEX]B. \frac{6\lambda_1}{5}[/TEX]

[TEX]C. \frac{5\lambda_1}{4}[/TEX]

[TEX]D. \frac{3\lambda_1}{2}[/TEX]

các bạn giúp mình với...cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CẦN GIÚP
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:49:55 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1) Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Khoảng thwoif gian ngắn nhất để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa độ lớn cực đại là [tex]800\mu s[/tex]. Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nữa giá trị đó là?
[tex]A. 800\mu s[/tex]

[tex]B. 1200\mu s[/tex]

[tex]C. 600\mu s[/tex]

[tex]D. 400\mu s[/tex]


Giữa dao động điều hòa và dao động Lc có mối liên hệ với nhau bạn chú ý !!! Học được phần dao động điều hòa thì phần về time này là không quá khó !!!!

Khoảng thời gian min để Io ===>Io/2 là T/6

Khoảng time min để WLmax --->WLmax/2 cũng là T/6
==>t=800[tex]\mu s[/tex]  8-x


Tiêu đề: Trả lời: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CẦN GIÚP
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:54:24 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
2) Chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda_1; \lambda_2=0,8\lambda_1[/tex] vào catot của tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện với động năng ban đầu cực đại của electron quang điện là W2=2W1. Giới hạn quang điện của kim loại làm catot này có giá trị là?
[TEX]A. \frac{4\lambda_1}{3}[/TEX](DA)

[TEX]B. \frac{6\lambda_1}{5}[/TEX]

[TEX]C. \frac{5\lambda_1}{4}[/TEX]

[TEX]D. \frac{3\lambda_1}{2}[/TEX]

các bạn giúp mình với...cảm ơn nhiều

Ta có
[tex]\frac{hc}{\lambda 1}=A+Wd1[/tex](1)

[tex]\frac{5hc}{4\lambda 1}=A+2Wd1[/tex](2)

Nhân(1) với 2 rồi trừ cho (2) ta được [tex]\frac{3hc}{4\lambda 1}=\frac{hc}{\lambda o}[/tex]

====>[tex]\lambda o=\frac{4\lambda 1}{3}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CẦN GIÚP
Gửi bởi: KPS trong 12:57:52 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1) Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Khoảng thwoif gian ngắn nhất để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa độ lớn cực đại là [tex]800\mu s[/tex]. Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nữa giá trị đó là?
[tex]A. 800\mu s[/tex]

[tex]B. 1200\mu s[/tex]

[tex]C. 600\mu s[/tex]

[tex]D. 400\mu s[/tex]


Giữa dao động điều hòa và dao động Lc có mối liên hệ với nhau bạn chú ý !!! Học được phần dao động điều hòa thì phần về time này là không quá khó !!!!

Khoảng thời gian min để Io ===>Io/2 là T/6

Khoảng time min để WLmax --->WLmax/2 cũng là T/6
==>t=800[tex]\mu s[/tex]  8-x


câu này là đáp án C nhé mark ^^


Tiêu đề: Trả lời: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CẦN GIÚP
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:25:32 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1) Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Khoảng thwoif gian ngắn nhất để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa độ lớn cực đại là [tex]800\mu s[/tex]. Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nữa giá trị đó là?
[tex]A. 800\mu s[/tex]

[tex]B. 1200\mu s[/tex]

[tex]C. 600\mu s[/tex]

[tex]D. 400\mu s[/tex]


Giữa dao động điều hòa và dao động Lc có mối liên hệ với nhau bạn chú ý !!! Học được phần dao động điều hòa thì phần về time này là không quá khó !!!!

Khoảng thời gian min để Io ===>Io/2 là T/6

Khoảng time min để WLmax --->WLmax/2 cũng là T/6
==>t=800[tex]\mu s[/tex]  8-x


câu này là đáp án C nhé mark ^^
Xin lỗi nghĩ đơn giản quá !!!!
WL max thì WC=0 lúc đó i1=Io
sau đó WL=WLmax/2 <---> [tex]\frac{Li2^{2}}{2}=\frac{LIo^{2}}{4}[/tex] ==>i2=[tex]\frac{Io}{\sqrt{2}}[/tex]

Khoảng time min từ i1 đến i2 (tương ứng từ A đến A/căn2 trong dao động điều hòa) là T/8 !!!!!