Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 10:36:51 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9913Tiêu đề: 1 số câu hóa học hay chuẩn bị thi đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 10:36:51 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Nhờ mọi người giúp em mấy câu này nhé  ^-^ em cảm ơn nhiều.


Câu 1: Số chất có cấu tạo mạch không phân nhánh là : PVC, PE, iso pren, novolac, rezol, PMM, amilozo, poli clopren, stiren.
A. 6 B.7 C.8 D.5


Câu 2: Hòa tan hoàn toàn m(g) hỗn hợp Na, Na2O, NaOH và Na2CO3 vào trong dung dịch H2SO4 40% (vừa đủ) thu được 8,96(l) hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 bằng 16,75 & dung dịch Y có nồng độ 51,449% ,cô cạn được 170,4 (g) muối . Tính m?
A. 37,2 gam B. 50.4 gam C.50.6 gam D.37.4 gam


Câu 3: Dung dịch NH3 0.01M có Kb=1,8.10-5. Nếu trong 100ml dung dịch này có hòa tan 0,535(g) NH4Cl thì pH của dung dịch là bao nhiêu?
A. 8,26 B. 9,26 C. 10.26 D. 7,26


Câu 4: Giả sử gang cũng như thép đều là hợp chất của sắt & cacbon. Sắt phế liệu gồm Fe, C, Fe2O3. Coi phản ứng trong lò luyện thép Martin là Fe2O3 + 3C  2Fe + 3CO. Khối lượng sắt phế liệu (35% Fe2O3, 2% C) cần dùng để khi luyện với 5 tấn gang 5%C trong lò luyện thép Martin, thu được thép 1,3%C là :
A. 2,56 tấn B. 2,67 tấn C. 3,56 tấn D. 2,73 tấn


Câu 5: A là hợp chất hữu cơ đơn chức C,H,O . Cho 1 lượng chất A tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch KOH 2,4M rồi cô cạn được 105(g) rắn khan B & m(g) rượu. Oxi hóa m(g) rượu C bằng oxi có xúc tác được hỗn hợp X, chia X thành 3 phần bằng nhau :
I/ Tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 21,6(g) Ag
II/ Tác dụng với NaHCO3 dư thu được 2,24(l) khí (đktc)
III/ Tác dụng với Na (vừa đủ), thu được 4,48(l) khí (đktc) & 25,8(g) rắn khan.
Xác định CTPT của A. Biết C đun với a.sunfuric đặc nóng,170oC tạo olefin:
A.C5H10O2 B. C4H8O2 C. C6H12O2 D. C3H6O2


Câu 6: Tính lượng FeS2 cần dùng để điều chế một lượng SO3 đủ để hòa tan vào 100 gam H2SO4 91% thành
oleum chứa 12,5%. Giả thiết các phản ứng hoàn toàn:
A.45 gam B.48 gam C.54 gam D.35.8 gam


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu hóa học hay chuẩn bị thi đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 03:57:18 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp mình câu 1, 4, 6 với. [-O<


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu hóa học hay chuẩn bị thi đại học
Gửi bởi: sky_pmc trong 11:00:27 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp mình câu 1, 4, 6 với. [-O<
câu 1:tất cả
câu 4:2,73


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu hóa học hay chuẩn bị thi đại học
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:27:52 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Câu 6. Trong 100g dd [tex]H_2SO_4[/tex] 91% có 91g [tex]H_2SO_4[/tex] và 9g nước.
[tex]SO_3+H_2O \rightarrow H_2SO_4[/tex]
[tex]n_{SO_3} = n_{H_2O}=0,5[/tex]
Khi đó [tex]m_{H_2SO_4}=91+0,5.98=140[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{m}{140+m} = \frac{12,5}{100} \Rightarrow m=20 \Rightarrow n_{SO_3} = 0,25[/tex]
[tex]\sum{n_{SO_3}}=0,75 \Rightarrow n_{FeS_2} = 0,375 \Rightarrow m_{FeS_2} = 45[/tex]