Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 09:51:02 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9879Tiêu đề: Song' Cơ
Gửi bởi: qvd4081 trong 09:51:02 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
BT
  Ở mặt thoang' chất lỏng co' 2 nguồn song' kết hợp A va B cách nhau 20 cm , dao động theo phuong thẳng đứng ua= 2cos(40pi.t) , ub= 2cos(40pi.t+pi)   (ua,ub tinh bang mm, t tinh' bằng giây ) Biêt' tốc độ truyền song' trên mặt chât' lỏng la 30 cm /s   .  Xet' hinh vuông AMNB thuộc mặt thoang' chât' lỏng . Sô' điêm dao đọng vơi' biên độ cực đại trên đoạn BM là :

 Giải 1 : [tex]\lambda[/tex] = v/f= 1,5 cm
          l K l <=20/1,5=13,3333 =>>> k ( cd) = -13,-12......11,12)
 Giả sử M là điểm dao động cực đại >> d2-d1=(2k+1)[tex]\lambda[/tex]/2=20([tex]\sqrt{2}[/tex]-1)
     >>>k=5,022 >> M  không phai là cđ , nhưng M nằm giữa k=5 va k=6
 Vậy tổng Sô' điêm dao đọng vơi' biên độ cực đại trên đoạn BM là : (5,4,3....-12,-13) = 19 diểm

Giải 2
  Đặt  [tex]\Delta[/tex]da= MA-MB    ; [tex]\Delta[/tex]db= MB-MA
   2 nguồn ngược pha >>  điêm dao đọng vơi' biên độ cực đại trên đoạn BM là :
[tex]\Delta[/tex]da  < (k+0,5)[tex]\lambda[/tex] <[tex]\Delta[/tex]db
        Vậy  -6,02<k<5,02  Hay tổng Sô' điêm dao đọng vơi' biên độ cực đại trên đoạn BM là 12
Em không pit' cach' nào đung' nũa . Mọi người giải thích cho em cái

   

 


Tiêu đề: Trả lời: Song' Cơ
Gửi bởi: khaikull trong 10:05:21 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
BT
  Ở mặt thoang' chất lỏng co' 2 nguồn song' kết hợp A va B cách nhau 20 cm , dao động theo phuong thẳng đứng ua= 2cos(40pi.t) , ub= 2cos(40pi.t+pi)   (ua,ub tinh bang mm, t tinh' bằng giây ) Biêt' tốc độ truyền song' trên mặt chât' lỏng la 30 cm /s   .  Xet' hinh vuông AMNB thuộc mặt thoang' chât' lỏng . Sô' điêm dao đọng vơi' biên độ cực đại trên đoạn BM là :

 Giải 1 : [tex]\lambda[/tex] = v/f= 1,5 cm
          l K l <=20/1,5=13,3333 =>>> k ( cd) = -13,-12......11,12)
 Giả sử M là điểm dao động cực đại >> d2-d1=(2k+1)[tex]\lambda[/tex]/2=20([tex]\sqrt{2}[/tex]-1)
     >>>k=5,022 >> M  không phai là cđ , nhưng M nằm giữa k=5 va k=6
 Vậy tổng Sô' điêm dao đọng vơi' biên độ cực đại trên đoạn BM là : (5,4,3....-12,-13) = 19 diểm

Giải 2
  Đặt  [tex]\Delta[/tex]da= MA-MB    ; [tex]\Delta[/tex]db= MB-MA
   2 nguồn ngược pha >>  điêm dao đọng vơi' biên độ cực đại trên đoạn BM là :
[tex]\Delta[/tex]da  < (k+0,5)[tex]\lambda[/tex] <[tex]\Delta[/tex]db
        Vậy  -6,02<k<5,02  Hay tổng Sô' điêm dao đọng vơi' biên độ cực đại trên đoạn BM là 12
Em không pit' cach' nào đung' nũa . Mọi người giải thích cho em cái

   

 
bạn ơi bài này đáp án 19 là chuẩn ùi. hì. mk làm bài này mấy lần ùi. nó xét tại M là điểm cưc dại
ùi lại xét tại B là cực đại. ta dc 2 cái kM và KB. ùi cho -KB<K<KM và ra 19/ hì


Tiêu đề: Trả lời: Song' Cơ
Gửi bởi: qvd4081 trong 10:10:13 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Vậy cach' thứ 2 tui làm là tinh' cái gì vậy  . Chẳng nhẽ mình áp dụng công thức sai


Tiêu đề: Trả lời: Song' Cơ
Gửi bởi: khaikull trong 10:16:21 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Vậy cach' thứ 2 tui làm là tinh' cái gì vậy  . Chẳng nhẽ mình áp dụng công thức sai

ak bạn nhầm ùi. Tổng quát cách tính thứ 2 là áp dụng cho 2 điểm M,N thuộc đoạn AB. đó phải là [tex]\Delta d_{M}<.....<\Delta d_{N}[/tex]. đó tổng quát là thế. ở trong bài này là 2 điểm M và B


Tiêu đề: Trả lời: Song' Cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:20:56 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
BT
  Ở mặt thoang' chất lỏng co' 2 nguồn song' kết hợp A va B cách nhau 20 cm , dao động theo phuong thẳng đứng ua= 2cos(40pi.t) , ub= 2cos(40pi.t+pi)   (ua,ub tinh bang mm, t tinh' bằng giây ) Biêt' tốc độ truyền song' trên mặt chât' lỏng la 30 cm /s   .  Xet' hinh vuông AMNB thuộc mặt thoang' chât' lỏng . Sô' điêm dao đọng vơi' biên độ cực đại trên đoạn BM là :

 Giải 1 : [tex]\lambda[/tex] = v/f= 1,5 cm
          l K l <=20/1,5=13,3333 =>>> k ( cd) = -13,-12......11,12)
 Giả sử M là điểm dao động cực đại >> d2-d1=(2k+1)[tex]\lambda[/tex]/2=20([tex]\sqrt{2}[/tex]-1)
     >>>k=5,022 >> M  không phai là cđ , nhưng M nằm giữa k=5 va k=6
 Vậy tổng Sô' điêm dao đọng vơi' biên độ cực đại trên đoạn BM là : (5,4,3....-12,-13) = 19 diểm

Giải 2
  Đặt  [tex]\Delta[/tex]da= MA-MB    ; [tex]\Delta[/tex]db= MB-MA
   2 nguồn ngược pha >>  điêm dao đọng vơi' biên độ cực đại trên đoạn BM là :
[tex]\Delta[/tex]da  < (k+0,5)[tex]\lambda[/tex] <[tex]\Delta[/tex]db
        Vậy  -6,02<k<5,02  Hay tổng Sô' điêm dao đọng vơi' biên độ cực đại trên đoạn BM là 12
Em không pit' cach' nào đung' nũa . Mọi người giải thích cho em cái

[tex]\Delta[/tex]db= MB-MA
Sai chỗ này em nhé: [tex]\Delta[/tex]db= BA-BB=BA