Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kiet321 trong 08:58:41 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9871Tiêu đề: Xin giúp đỡ bài sóng trong đề thi thử
Gửi bởi: kiet321 trong 08:58:41 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài [tex]l = 120cm[/tex], hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là [tex]4a[/tex]. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng [tex]a[/tex] là [tex]20 cm[/tex]. Số bụng sóng trên AB là
A. 4.   B. 8.   C. 6.   D. 10.

Câu 2: Trên một sợi dây đàn hồi AB dài [tex]25cm[/tex] đang có sóng dừng, người ta thấy có [tex]6[/tex] điểm nút kể cả hai đầu A và B. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A [tex]1cm[/tex]?
A. 10 điểm   B. 9   C. 6 điểm   D. 5 điểm


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng trong đề thi thử
Gửi bởi: traugia trong 09:41:43 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài [tex]l = 120cm[/tex], hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là [tex]4a[/tex]. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng [tex]a[/tex] là [tex]20 cm[/tex]. Số bụng sóng trên AB là
A. 4.   B. 8.   C. 6.   D. 10.
Chọn gốc tọa độ trùng với  điểm một điểm bụng sóng
Biên độ sóng tại điểm bất kì là: [tex]A = 2acos(\frac{2\pi x}{\lambda })[/tex]
những điểm có biên độ a là : A = a <=> [tex]cos(\frac{2\pi x}{\lambda }) = \frac{1}{2}[/tex]
Giải phương trình trên ta tìm được: [tex]x = \frac{\lambda }{6}[/tex]
=> Khoảng cách gần nhau nhất giữa 2 điểm dao động cùng pha, cùng biên độ là:
    d = 2x = [tex]\frac{\lambda }{3}[/tex] = 20 cm => [tex]\lambda[/tex] = 60cm
=> Số bụng sóng trên dây là : l = [tex]k\frac{\lambda }{2}[/tex] =>Số bụng sóng là  k = 4
 Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng trong đề thi thử
Gửi bởi: kiet321 trong 10:48:41 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Cho mình hỏi x ở đây là gì vậy bạn.

Mình hiểu việc cùng biên độ sẽ suy ra đc x, nhưng chưa hiểu tại sao cùng pha thì : d=2x.

Mong bạn giúp.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng trong đề thi thử
Gửi bởi: traugia trong 08:14:24 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
 x là tọa độ của 1 điểm trên dây có sóng dừng bạn ạ !
các điểm nằm trong cùng một bụng sóng dừng thì luôn dao động cùng pha, nếu hai điểm trong cùng bụng sóng mà cùng biên độ thì luôn đối xứng với nhau qua bụng sóng => nếu khoảng cách giữa bụng với 1 điểm là [tex]\left|x \right|[/tex] thì khoảng cách giữa hai điểm cùng biên độ trong cùng một bụng sóng phải là d = 2[tex]\left|x \right|[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng trong đề thi thử
Gửi bởi: kiet321 trong 09:36:46 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Trích dẫn
khoảng cách giữa bụng với 1 điểm là  x

Tại sao không phải là khoảng cách giữa 1 nút với 1 điểm là x vậy bạn.

Ở đây x là tọa độ 1 điểm bất kì, vì sao mình khẳng định đc đó là khoảng cách giữa bụng và 1 điểm.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:28:36 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 2: Trên một sợi dây đàn hồi AB dài [tex]25cm[/tex] đang có sóng dừng, người ta thấy có [tex]6[/tex] điểm nút kể cả hai đầu A và B. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A [tex]1cm[/tex]?
A. 10 điểm   B. 9   C. 6 điểm   D. 5 điểm

6 nút [tex]==> k=5 ==> L=5.\lambda/2 ==> \lambda = 10cm[/tex]
+ M cách A 1cm ==> AM=[tex]\lambda/10[/tex] ==> M thuộc bó 1 ==> Các điêm dao động củng pha M thuộc bó sóng 1,3,5 ==> ngoài điểm M còn 5 điểm nữa đồng pha(mỗi bó có 2 điểm)