Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 05:14:06 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9854Tiêu đề: Truyền tải điện năng cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:14:06 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Người ta sử dụng máy tăng áp để truyền một công suất điện P đến nơi tiêu thụ. Gọi k (hệ số tăng áp) là tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp với số vòng dây cuộn sơ cấp; nếu k = n (n > 1) thì hiệu suất truyền tải là 91%; Nếu k = 3n thì hiệu suất truyền tải là 99%. Vậy khi sử dụng máy biến áp có k = 2n thì hiệu suất truyền tải đạt được là
A. H = 93,50 %.   
B. H = 98,25 %.   
C. H = 96,00 %.   
D. H = 97,75 %.Tiêu đề: Trả lời: Truyền tải điện năng cần giúp
Gửi bởi: traugia trong 05:39:39 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Người ta sử dụng máy tăng áp để truyền một công suất điện P đến nơi tiêu thụ. Gọi k (hệ số tăng áp) là tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp với số vòng dây cuộn sơ cấp; nếu k = n (n > 1) thì hiệu suất truyền tải là 91%; Nếu k = 3n thì hiệu suất truyền tải là 99%. Vậy khi sử dụng máy biến áp có k = 2n thì hiệu suất truyền tải đạt được là
A. H = 93,50 %.   
B. H = 98,25 %.   
C. H = 96,00 %.   
D. H = 97,75 %.
Gọi điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp là U với hệ số tăng áp là k => điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp là U' = kU
Công suất hao phí là: [tex]P_{hp} = \frac{P^{2}R_{d}}{U'^{2}cos^{2}\varphi }[/tex] = [tex]P_{hp} = \frac{P^{2}R_{d}}{k^{2}U^{2}cos^{2}\varphi }[/tex]
Khi k = n => [tex]\frac{P_{hp1}}{P} = \frac{PR_{d}}{n^{2}U^{2}cos^{2}\varphi }= 0,09[/tex]
Khi k = 3n => [tex]\frac{P_{hp2}}{P} = \frac{PR_{d}}{9n^{2}U^{2}cos^{2}\varphi }= 0,01[/tex]
Vậy khi k = 2n => [tex]\frac{P_{hp3}}{P} = \frac{PR_{d}}{4n^{2}U^{2}cos^{2}\varphi }= 0,0225 = 2,25[/tex]%
=> Hiệu suất của quá trình truyền tải là H = 100% - 2,25% = 97,75%