Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 01:32:24 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9833Tiêu đề: Nhờ thầy cô giải giúp điện xc
Gửi bởi: santacrus trong 01:32:24 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
C1 Máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động: [tex]e=220\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex], t tính bằng s. Tốc độ quay của roto =600v/phút. Biết rằng ứng với mỗi cặp cực có một cặp cuộn dây, mỗi cuộn dây có 5000 vòng dây. Các cuộn dây được mắc nt với nhau. từ thông cực đại gửi qua một vòng dây =?
đ/s: 19,8uWb

C2 Cho đoạn mạch RLC nt: [tex]R=60\Omega ; L=\frac{8}{5\pi }H; C=\frac{10^{-4}}{\pi }F[/tex]. điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u=120cos100pit (V), t tính bầng giây. Tại thời t=30ms, cường độ dòng điện chạy trong mạch có độ lớn:
Đ.s: 1A

C3 Mạch điện xc chứa hai trong ba phần tử: điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện thuần dung C mắc nt. đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức [tex]u=U_{0}cos\left(\omega t-\pi /4 \right)V[/tex] thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: [tex]i=I_{0}cos\left(\omega t+\frac{3\pi }{2} \right)A[/tex]. Hai phần tử có trong mahcj điện trên :
đ/s: R và L với R=wL

C4 Cho mạch điện RLC nt, tụ điện C có điện dung thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Thay đổi điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa các bản tụ điện đạt cực đại thì hệ số công suât của mạch bằng 0,5. Khi đó ta có hệ thức ?
đ/s: R=[tex]\sqrt{3}Z_{L}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giải giúp điện xc
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:23:37 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
C1 Máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động: [tex]e=220\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex], t tính bằng s. Tốc độ quay của roto =600v/phút. Biết rằng ứng với mỗi cặp cực có một cặp cuộn dây, mỗi cuộn dây có 5000 vòng dây. Các cuộn dây được mắc nt với nhau. từ thông cực đại gửi qua một vòng dây =?
đ/s: 19,8uWb
Ta có [tex] f=\frac{pn}{60}=50 \to p=5 [/tex]
Ứng với 1 cặp cực thì có 2 cuộn dây nên ứng với 5 cặp cực thì số vòng dây sẽ là:
[tex] N=2.5.5000=50000 [/tex] vòng
Có [tex] E_0={\phi}_0N\omega \to {\phi_0}=19,8{\mu}Wb [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giải giúp điện xc
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:38:27 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012


C4 Cho mạch điện RLC nt, tụ điện C có điện dung thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Thay đổi điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa các bản tụ điện đạt cực đại thì hệ số công suât của mạch bằng 0,5. Khi đó ta có hệ thức ?
đ/s: R=[tex]\sqrt{3}Z_{L}[/tex]
Thay đổi C để điện áp trên tụ đạt giá trị cực đại thì:[tex] Z_C=\frac{R^2+Z_L^2}{Z_L} [/tex]
Ta có [tex] cos{\varphi}=0,5 \to \frac{Z_L-Z_C}{R}=-\sqrt{3} [/tex]
                                            [tex] \leftrightarrow \frac{Z_L-\frac{R^2+Z_L^2}{Z_L}}{Z_L}=-R\sqrt{3} [/tex]
Từ đây dễ dàng có [tex] R=\sqrt{3}Z_L [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giải giúp điện xc
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:42:35 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
C2 Cho đoạn mạch RLC nt: [tex]R=60\Omega ; L=\frac{8}{5\pi }H; C=\frac{10^{-4}}{\pi }F[/tex]. điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u=120cos100pit (V), t tính bầng giây. Tại thời t=30ms, cường độ dòng điện chạy trong mạch có độ lớn:
Đ.s: 1A
Ta có [tex] Z=60\sqrt{2} ; tan{\varphi}=1 [/tex]
Vậy biểu thức của: [tex]i=\sqrt{2}cos(100{\pi}t-\frac{\pi}{4})(A) [/tex]
Mà đề hỏi độ lớn của i tại t=30ms thế vào ta được [tex] i=|\sqrt{2}.\frac{-\sqrt{2}}{2}|=1A [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giải giúp điện xc
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:28:01 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
C3 Mạch điện xc chứa hai trong ba phần tử: điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện thuần dung C mắc nt. đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức [tex]u=U_{0}cos\left(\omega t-\pi /4 \right)V[/tex] thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: [tex]i=I_{0}cos\left(\omega t+\frac{3\pi }{2} \right)A[/tex]. Hai phần tử có trong mahcj điện trên :
đ/s: R và L với R=wL
Bài này đáp án hơi vô lý hoặc đề bài có vấn đề em ạ! Ta cứ việc dùng phép tính:[tex]\varphi _{u}-\varphi _{i}=-\frac{\pi }{4}-\frac{3\pi }{2}=-\frac{7\pi }{4}(rad)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô giải giúp điện xc
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 05:01:36 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
C3 Mạch điện xc chứa hai trong ba phần tử: điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện thuần dung C mắc nt. đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức [tex]u=U_{0}cos\left(\omega t-\pi /4 \right)V[/tex] thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: [tex]i=I_{0}cos\left(\omega t+\frac{3\pi }{2} \right)A[/tex]. Hai phần tử có trong mahcj điện trên :
đ/s: R và L với R=wL
Bài này đáp án hơi vô lý hoặc đề bài có vấn đề em ạ! Ta cứ việc dùng phép tính:[tex]\varphi _{u}-\varphi _{i}=-\frac{\pi }{4}-\frac{3\pi }{2}=-\frac{7\pi }{4}(rad)[/tex]

Mình nhầm mất! Bài này không vấn đề gì cả! Ta có:[tex]\varphi =-\frac{7\pi }{4}rad[/tex] cũng tức là góc[tex]\varphi =\frac{\pi }{4}rad[/tex] như vậy mạch có R và L. [tex]tan\varphi =\frac{Z_{L}}{R}=tan\frac{\pi }{4}=1\Rightarrow R=\omega L[/tex]