Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 12:37:56 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9830Tiêu đề: giúp em 3 bài giao thoa sóng
Gửi bởi: asama_an32 trong 12:37:56 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1. Hai nguồn kết hợp S1,S2 trên mặt chất lỏng  phát ra 2 dao động [tex]u1=acos \omega t cm, u2 = -acos \omega t cm[/tex]. Cho S1S2 = 10,5[tex]\lambda[/tex]. Hỏi trên đoạn nối S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ tổng hợp bằng a
A. 10 B.21 C.20 D.42

2. PT sóng tại 2 nguồn A,B là [tex]u=acos20 \pi t[/tex] cm. AB = 20cm, vận tôc truyền sóng trên mặt nước v=15cm/s. C,D là 2 điểm nằm trên vân cực đại và tạo với A,B 1 hình chữ nhật ABCD. Hỏi hình chữ nhật ABCD có diện tích cực đại bằng?
A. 1124,2cm²
B. 2651,6cm²
C. 3024,3cm²
D. 1863,6cm²

3. Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng dao động [tex]u1 =u2 = acos(20 \pi t mm[/tex]. AB=13cm, một điểm C trên mặt chất lỏng cách điểm B một khoảng BC=13cm và hợp với AB một góc [tex]120^o[/tex], tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v=1m/s. Trên cạnh AC có số điểm dao động với biên độ cực đại là
A. 13 B.10 C.11 D.9


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 3 bài giao thoa sóng
Gửi bởi: kydhhd trong 05:24:25 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1. Hai nguồn kết hợp S1,S2 trên mặt chất lỏng  phát ra 2 dao động [tex]u1=acos \omega t cm, u2 = -acos \omega t cm[/tex]. Cho S1S2 = 10,5[tex]\lambda[/tex]. Hỏi trên đoạn nối S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ tổng hợp bằng a
A. 10 B.21 C.20 D.42


đầy là 2 dao động ngược pha nhau
số cực đại trên S1S2 là:[tex]-10,5\lambda <k\lambda -\frac{1}{2}\lambda <10,5\lambda[/tex]
có 20 cực đại giữa S1 và S2 đông thời ở đây ta thấy S1 và S2 cũng thảo mãn là 2 điểm dao động với biên độ cực đại nên có thể tạm xem có 22 cực đai( xem giông sóng dừng) nên có 21 bó sóng
trên 1 bó sóng sẽ có 2 điểm có biên độ là a nên tổng công có 2.21=42 điểm


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 3 bài giao thoa sóng
Gửi bởi: kydhhd trong 05:35:10 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

2. PT sóng tại 2 nguồn A,B là [tex]u=acos20 \pi t[/tex] cm. AB = 20cm, vận tôc truyền sóng trên mặt nước v=15cm/s. C,D là 2 điểm nằm trên vân cực đại và tạo với A,B 1 hình chữ nhật ABCD. Hỏi hình chữ nhật ABCD có diện tích cực đại bằng?
A. 1124,2cm²
B. 2651,6cm²
C. 3024,3cm²
D. 1863,6cm²


bước sóng=1,5 cm
để diện tích ABCD cực đại thì C và D phải nằm trên cực đại k=1 và k=-1
[tex]DB-DA=\lambda =1,5;DB^{2}-DA^{2}=20^{2}\Rightarrow DA=132,5cm\Rightarrow S=132,5.20=2651,6cm^{2}[/tex]