Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 12:13:01 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9824Tiêu đề: Bài toán hạt nhân phóng xạ + điện xoay chiều
Gửi bởi: qvd4081 trong 12:13:01 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1  Một vật m=0,5kg , thực hiện 2 dao động điều hòa cùng phương  và cùng  tần số góc là 4.pi (rad/s) . x1= Acos(4pi.t +pi/6)     ;    x2=4cos(4pi.t - pi/3)   (cm)  . Biết độ lớn cưc đại tác dụng lên vật trong qua' trình dao động là 2,4N  . Biên độ dao động là
 a 7 cm      b. 5 cm     c  3 cm   d.  6cm
2
    Ra (Z=88, A=226)  > He( Z=2, A=4) + X  
Biết động năng của hạt alpha trong phân rã trên là  4,8MeV  và coi khối lượng của của các hạt nhân tinh' theo u xâp' xỉ bằng khôi' lượng của chung' . Năng lượng tỏa ra trong một phân rã là :
  a . 4,886 MeV    b. 5,216 MeV  c . 5,867MeV   d 7,812 MeV
3
 Hạt nhân U (Z=92, A=234) phân rã alpha thành đồng vị Th ( Z=90, A=230 )  . Biêt' Năng lượng liên kêt' riêng hạt alpha =7,10 MeV/nuclon  , của U la 7,63 MeV/nuclon , Th la 7,70 MeV/nuclon . Nanwng lượng tỏa ra trong phản ưng' phân rã này là
  A  .  13,98  MeV              b . 15,98 MeV          c 12,98  MeV        d 14,98 MeV
4
 Đặt  điện ap' xoay chiều u = U.can2 (cos2pi.f.t )V vào 2 đầu mạch RLC  nôi' tiêp' ( cuộn dây thuần cảm ) . Khi nôi' tăt tụ C thì điện ap' hiệu dụng trên R  tăng 2 lần và trong 2 trường hợp này i vuông pha nhau . Hệ sô' công suất của đoạn mach lúc sau là .
a . 1:can 5              B . can 2 :2     C.   2 :can 5    D .can 3 :2

 Mình yêu' phần hạt nhân phong' xạ  ::)mong moị người giải chi tiêt' một ty' nha' > thanhk mọi người rất nhìu
Tiêu đề: Trả lời: Bài toán hạt nhân phóng xạ + điện xoay chiều
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:37:49 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1  Một vật m=0,5kg , thực hiện 2 dao động điều hòa cùng phương  và cùng  tần số góc là 4.pi (rad/s) . x1= Acos(4pi.t +pi/6)     ;    x2=4cos(4pi.t - pi/3)   (cm)  . Biết độ lớn cưc đại tác dụng lên vật trong qua' trình dao động là 2,4N  . Biên độ dao động là
 a 7 cm      b. 5 cm     c  3 cm   d.  6cm

w=[tex]\sqrt{\frac{k}{m}}[/tex] ==>K=80N/m

Ta có : Fmax=kA  ==>A=0,03m=3cm

Ta có [tex]\Delta \varrho[/tex]=II/2 (2 dao động vuông pha )
==>A[tex]^{2}=A1^{2}+A2^{2}[/tex] ==>A1= ??? WT....Tiêu đề: Trả lời: Bài toán hạt nhân phóng xạ + điện xoay chiều
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:48:12 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

4
 Đặt  điện ap' xoay chiều u = U.can2 (cos2pi.f.t )V vào 2 đầu mạch RLC  nôi' tiêp' ( cuộn dây thuần cảm ) . Khi nôi' tăt tụ C thì điện ap' hiệu dụng trên R  tăng 2 lần và trong 2 trường hợp này i vuông pha nhau . Hệ sô' công suất của đoạn mach lúc sau là .
a . 1:can 5              B . can 2 :2     C.   2 :can 5    D .can 3 :2


Ban đầu khi chưa nối tắt tụ mạch có tính dung kháng sau đó nối tắt tụ mạch có tính cảm kháng

Ta có 2 dòng điện vuông pha nhau ==>[tex]\varphi 1 +\varphi 2=II/2[/tex]
--->cos[tex]\alpha =sin\beta[/tex]

 Mặt khác  cos[tex]\alpha[/tex]=UR/U ,cos[tex]\beta =2UR/U[/tex]
==>cos[tex]\beta =2cos\alpha[/tex]

==>cos[tex]\alpha =\frac{1}{\sqrt{5}}[/tex] ==>cos[tex]\beta =\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài toán hạt nhân phóng xạ + điện xoay chiều
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:54:54 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

    Ra (Z=88, A=226)  > He( Z=2, A=4) + X  
Biết động năng của hạt alpha trong phân rã trên là  4,8MeV  và coi khối lượng của của các hạt nhân tinh' theo u xâp' xỉ bằng khôi' lượng của chung' . Năng lượng tỏa ra trong một phân rã là :
  a . 4,886 MeV    b. 5,216 MeV  c . 5,867MeV   d 7,812 MeV
3
 Hạt nhân U (Z=92, A=234) phân rã alpha thành đồng vị Th ( Z=90, A=230 )  . Biêt' Năng lượng liên kêt' riêng hạt alpha =7,10 MeV/nuclon  , của U la 7,63 MeV/nuclon , Th la 7,70 MeV/nuclon . Nanwng lượng tỏa ra trong phản ưng' phân rã này là
  A  .  13,98  MeV              b . 15,98 MeV          c 12,98  MeV        d 14,98 MeV

3. PTPU hạt nhân: 234U92 ---->230Th90 +4He2

Ta có năng lượng tỏa ra = (WlkrTH .230 + WlkrHe.4 -WlkrU.234) =13,98MeV

2. 226Ra88 --->4He2 + 222X86

Áp dụng đl bảo toàn động lượng ta có pRa=pHe + pX mà pRa =0 -->mHeKHe=mxKx
===>Kx=0,086 MeV
Áp dụng đl bảo toàn năng lượng ta có [tex]\Delta E[/tex]= Kx+ KHe =4,886MeV


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán hạt nhân phóng xạ + điện xoay chiều
Gửi bởi: qvd4081 trong 02:16:35 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Bài dao động cơ co' vấn đề . Trước em cũng làm cách như vậy nhưng mà ra A1= [tex]\sqrt{-7}[/tex] . Vậy làm j tồn tại A1 nữa


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán hạt nhân phóng xạ + điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:22:45 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1  Một vật m=0,5kg , thực hiện 2 dao động điều hòa cùng phương  và cùng  tần số góc là 4.pi (rad/s) . x1= Acos(4pi.t +pi/6)     ;    x2=4cos(4pi.t - pi/3)   (cm)  . Biết độ lớn cưc đại tác dụng lên vật trong qua' trình dao động là 2,4N  . Biên độ dao động là
 a 7 cm      b. 5 cm     c  3 cm   d.  6cm

Độ lớn cực đại đó của lực hay gì vậy bạn? đề hỏi biên độ dao động hay biên A1?
nếu là lực tác dụng lên vật <=> lực kéo về => [tex]2,4=m\omega ^2A=> A\simeq 3cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán hạt nhân phóng xạ + điện xoay chiều
Gửi bởi: santacrus trong 05:49:35 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012


4
 Đặt  điện ap' xoay chiều u = U.can2 (cos2pi.f.t )V vào 2 đầu mạch RLC  nôi' tiêp' ( cuộn dây thuần cảm ) . Khi nôi' tăt tụ C thì điện ap' hiệu dụng trên R  tăng 2 lần và trong 2 trường hợp này i vuông pha nhau . Hệ sô' công suất của đoạn mach lúc sau là .
a . 1:can 5              B . can 2 :2     C.   2 :can 5    D .can 3 :2


Ban đầu khi chưa nối tắt tụ mạch có tính dung kháng sau đó nối tắt tụ mạch có tính cảm kháng

Ta có 2 dòng điện vuông pha nhau ==>[tex]\varphi 1 +\varphi 2=II/2[/tex]
--->cos[tex]\alpha =sin\beta[/tex]

 Mặt khác  cos[tex]\alpha[/tex]=UR/U ,cos[tex]\beta =2UR/U[/tex]
==>cos[tex]\beta =2cos\alpha[/tex]

==>cos[tex]\alpha =\frac{1}{\sqrt{5}}[/tex] ==>cos[tex]\beta =\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]  (*)


Làm sao suy ra dòng (*)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán hạt nhân phóng xạ + điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 06:20:27 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012


4
 Đặt  điện ap' xoay chiều u = U.can2 (cos2pi.f.t )V vào 2 đầu mạch RLC  nôi' tiêp' ( cuộn dây thuần cảm ) . Khi nôi' tăt tụ C thì điện ap' hiệu dụng trên R  tăng 2 lần và trong 2 trường hợp này i vuông pha nhau . Hệ sô' công suất của đoạn mach lúc sau là .
a . 1:can 5              B . can 2 :2     C.   2 :can 5    D .can 3 :2


Ban đầu khi chưa nối tắt tụ mạch có tính dung kháng sau đó nối tắt tụ mạch có tính cảm kháng

Ta có 2 dòng điện vuông pha nhau ==>[tex]\varphi 1 +\varphi 2=II/2[/tex]
--->cos[tex]\alpha =sin\beta[/tex]

 Mặt khác  cos[tex]\alpha[/tex]=UR/U ,cos[tex]\beta =2UR/U[/tex]
==>cos[tex]\beta =2cos\alpha[/tex]

==>cos[tex]\alpha =\frac{1}{\sqrt{5}}[/tex] ==>cos[tex]\beta =\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]  (*)


Làm sao suy ra dòng (*)
chổ này MarK làm tắt
từ BT:[tex]cos\alpha =sin\beta \Rightarrow cos^{2}\alpha =sin^{2}\beta =1-cos^{2}\beta[/tex]
kết hopwj với:[tex]cos\beta =2cos\alpha \Rightarrow cos^{2}\alpha =1-4cos^{2}\alpha \Rightarrow cos\alpha =\frac{1}{\sqrt{5}}\Rightarrow cos\beta =\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]