Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanh_kha trong 10:10:20 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9805Tiêu đề: lượng tử ánh sáng, giúp dùm.
Gửi bởi: thanh_kha trong 10:10:20 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1/ Rọi vào catot của 1 tế bào quang điện có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 thì dòng quang điện bắt đầu bị triệt tiêu khi đặt 1 hdt hãm Uh. Nếu rọi bằng [tex]\lambda[/tex]2 = 1,5[tex]\lambda[/tex]1 thì hdt hãm còn 1 nửa. Năng lượng photon có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 là 3eV. Tính công thoát của electron kloai làm bằng catot?
2/ Lần lượt chiếu vào catot cúa 1 tê bào quang điện 2 bức xạ đơn sắc có [tex]\lambda[/tex]1=0,6 micromet, [tex]\lambda[/tex]= 0,5 micromet thì hđthế hãm dòng quang điện triệt tiêu khác nhau 3 lần. Xác định giới hạn quang điện của kim loại?


Tiêu đề: Trả lời: lượng tử ánh sáng, giúp dùm.
Gửi bởi: kydhhd trong 10:24:15 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1/ Rọi vào catot của 1 tế bào quang điện có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 thì dòng quang điện bắt đầu bị triệt tiêu khi đặt 1 hdt hãm Uh. Nếu rọi bằng [tex]\lambda[/tex]2 = 1,5[tex]\lambda[/tex]1 thì hdt hãm còn 1 nửa. Năng lượng photon có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 là 3eV. Tính công thoát của electron kloai làm bằng catot?

[tex]\frac{hc}{\lambda 1}=A+eU\Rightarrow 3=A+eU[/tex]
[tex]\frac{hc}{\lambda 2}=A+0,5eU=\frac{3}{1,5}\Rightarrow 4=2A+eU[/tex]
từ 2 PT trên ta suy ra A=1eV


Tiêu đề: Trả lời: lượng tử ánh sáng, giúp dùm.
Gửi bởi: khaikull trong 10:27:01 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1/ Rọi vào catot của 1 tế bào quang điện có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 thì dòng quang điện bắt đầu bị triệt tiêu khi đặt 1 hdt hãm Uh. Nếu rọi bằng [tex]\lambda[/tex]2 = 1,5[tex]\lambda[/tex]1 thì hdt hãm còn 1 nửa. Năng lượng photon có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 là 3eV. Tính công thoát của electron kloai làm bằng catot?
2/ Lần lượt chiếu vào catot cúa 1 tê bào quang điện 2 bức xạ đơn sắc có [tex]\lambda[/tex]1=0,6 micromet, [tex]\lambda[/tex]= 0,5 micromet thì hđthế hãm dòng quang điện triệt tiêu khác nhau 3 lần. Xác định giới hạn quang điện của kim loại?

câu 1
áp dụng công thức [tex]U_{h}=\frac{mv^{2}}{2e}=\frac{m2hc}{2me}(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\lambda_{0}})=\frac{hc}{e}(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\lambda_{0}})[/tex]
[tex]\lambda_{1}=\frac{hc}{\xi }=0.414.10^{-6}m[/tex]

thay lần lượt hai lần ta dc
=>[tex](\frac{1}{\lambda_{1}}-\frac{1}{\lambda_{0}})=2(\frac{1}{\lambda_{2}}-\frac{1}{\lambda_{0}})[/tex]

[tex]=>\frac{1}{\lambda_{0}}=\frac{2}{\lambda_{2}}-\frac{1}{\lambda_{1}}=>\lambda_{0}=1.242.10^{-6}m
nên [tex]A=\frac{hc}{\lambda_{0}}=1.6.10^{-19}=1eV

Tiêu đề: Trả lời: lượng tử ánh sáng, giúp dùm.
Gửi bởi: kydhhd trong 10:28:56 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
2/ Lần lượt chiếu vào catot cúa 1 tê bào quang điện 2 bức xạ đơn sắc có [tex]\lambda[/tex]1=0,6 micromet, [tex]\lambda[/tex]= 0,5 micromet thì hđthế hãm dòng quang điện triệt tiêu khác nhau 3 lần. Xác định giới hạn quang điện của kim loại?
[tex]\frac{hc}{\lambda1 }=A+eU[/tex]
[tex]\frac{hc}{\lambda }=A+3eU[/tex]
[tex]\Rightarrow 2A=\frac{3hc}{\lambda 1}-\frac{hc}{\lambda }[/tex]
bạn tự thay số nhé........