Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 01:55:12 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9794Tiêu đề: Nhờ mọi người giúp BT hóa (1)
Gửi bởi: santacrus trong 01:55:12 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
C1 Hỗn hợp có 0,36gam Mg và 2,8gam Fe cho vào 250ml dd CuCl2 , khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd B1 và 3,84gam chất rắn B2. Cho B1 tác dụng với dd NaOH dư, lọc kết tủa nung đến  khối lượng không đổi thu được 1,4gam 2 oxit. Tính CM của CuCl2 ?
đ/s: 0,1M

C2 Đốt cháy hoàn toàn một lượng Hidrocacbon trong bình kín bằng một lượng vừa đủ oxi ở 1200C. Sau pứ ở nhiệt độ đó, áp suất bình không đổi. Hidrocacbon trên có đặc điểm:
A. chỉ có số H=4
B. chỉ có thể là anken.
C. chỉ có thể là ankan
D. chỉ có số C=3Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp BT hóa (1)
Gửi bởi: onehitandrun trong 02:10:21 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
C1 Hỗn hợp có 0,36gam Mg và 2,8gam Fe cho vào 250ml dd CuCl2 , khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd B1 và 3,84gam chất rắn B2. Cho B1 tác dụng với dd NaOH dư, lọc kết tủa nung đến  khối lượng không đổi thu được 1,4gam 2 oxit. Tính CM của CuCl2 ?
đ/s: 0,1M

C2 Đốt cháy hoàn toàn một lượng Hidrocacbon trong bình kín bằng một lượng vừa đủ oxi ở 1200C. Sau pứ ở nhiệt độ đó, áp suất bình không đổi. Hidrocacbon trên có đặc điểm:
A. chỉ có số H=4
B. chỉ có thể là anken.
C. chỉ có thể là ankan
D. chỉ có số C=3
Gọi a là số mol của [tex] CuCl_2 [/tex] ban đầu
Gọi x là số mol của Fe phản ứng
Chuẩn bị [tex] n_{Mg}=0,015 ; n_{Fe}=0,05 [/tex]
Giả sử kim loại phản ứng hết thì [tex] m_{B_2}=(0,015+0,05).64=4,16>3,84 [/tex] Vậy kim loại gồm Fe dư và Cu
BTe: Ta có [tex] n_{Cu^{2+}pu}=x+0,015; n_{Fedu}=0,05-x [/tex]
[tex] 3,84=(0,015+x).64 + 56(0,05-x) \to x=0,01 [/tex]
Vậy dung dịch [tex] B_1 [/tex] gồm: [tex] \begin{cases} Cu^{2+}_{du} a-0,025 \\ Mg^{2+} 0,015 \\ Fe^{2+} 0,01 \end{cases} [/tex]
Ta có [tex] 1,4=80.(a-0,025)+0,015.40 + 0,01.80 \to a=0,025 =n_{pu} \to C_M=0,1 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp BT hóa (1)
Gửi bởi: onehitandrun trong 02:26:06 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
C2 Đốt cháy hoàn toàn một lượng Hidrocacbon trong bình kín bằng một lượng vừa đủ oxi ở 1200C. Sau pứ ở nhiệt độ đó, áp suất bình không đổi. Hidrocacbon trên có đặc điểm:
A. chỉ có số H=4
B. chỉ có thể là anken.
C. chỉ có thể là ankan
D. chỉ có số C=3
[tex] C_xH_y + (x+\frac{y}{4})O_2 \to xCO_2 + \frac{y}{2}H_2O [/tex]
Giả sư số mol của hidrocacbon là 1 cho dễ tính
Ta có số mol lúc đầu là: [tex] n_1=1+x+\frac{y}{4} [/tex]
Ta có số mol lúc sau là:[tex] n_2=x+\frac{y}{2} [/tex] Do Oxi không dư nếu dư cũng cộng vào
Mà [tex] \frac{n_1}{n_2}=\frac{p_1}{p_2} [/tex]
Do áp suất trước và sau bằng nhau nên:
[tex] 1+x+\frac{y}{4}=x+\frac{y}{2} \to y=4 [/tex] Chỉ có thể kết luận được rằng số H=4


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp BT hóa (1)
Gửi bởi: santacrus trong 02:29:24 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Cảm ơn nhiều nhé!!!!!!