Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 04:38:09 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9744Tiêu đề: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ4 (2)
Gửi bởi: denyoblur trong 04:38:09 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
14. Một khung dây dẫn quay đều quanh trục xx' với tốc độ 150 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc với trục quay xx' của khung. Ở một thời điểm nào đó từ thông gửi qua khung dây là 4Wb thì suất điện động cảm ứng trong khung dây bằng 15pi V. Từ thông cực đại gửi qua khung dây bằng:
A. 4,5Wb
B. 5pi wb
C. 5 wb
D. 6 wb

18. Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở không đáng kể. Nối hai cực của máy phát với một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần. Khi roto của máy phát điện quay đều với tốc độ góc 3n vòng/s thì dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng là 3A, và hệ số công suất mạch bằng 0,5. Hỏi khi roto của máy quay đều với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị:
A. 2 căn 2 A
B. căn 3 A
C. căn 2 A
D. 3 căn 3 A

21. Một chất phóng xạ phát ra tia alpha, cứ một hạt nhân bị phân rã sinh ra một hạt alpha. Trong thời gian một phút đầu, chất phóng xạ sinh ra 360 hạt alpha, sau 6h thì trong một phút chất phóng xạ này chỉ sinh ra được 45 hạt alpha. Chu kì của chất phóng xạ này là
A. 4 giờ
B. 1 giờ
C. 2 giờ
D. 3 giờ

25. Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=2/piH. đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C không đổi. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có biểu thức uAB= 100 căn 2 cos(100pi.t) V Vôn kế có điện trở rất lớn đặt vào hai đầu đoạn AN, để số chỉ của vôn kế không đổi với mọi giá trị của biến trở R thì điện dung C của tụ điện có giá trị bằng:
A. 10^-4 / 2.pi F
B. 10^-4/ pi F
C. 10^-4/ 3pi F
D. 10^-4/ 4pi FTiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ4 (2)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 04:58:57 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

25. Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=2/piH. đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C không đổi. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có biểu thức uAB= 100 căn 2 cos(100pi.t) V Vôn kế có điện trở rất lớn đặt vào hai đầu đoạn AN, để số chỉ của vôn kế không đổi với mọi giá trị của biến trở R thì điện dung C của tụ điện có giá trị bằng:
A. 10^-4 / 2.pi F
B. 10^-4/ pi F
C. 10^-4/ 3pi F
D. 10^-4/ 4pi F
Ta có ZL=200
[tex]UAN=\frac{U\sqrt{R^{2}+ZL^{2}}}{\sqrt{R^{2}+(ZL-ZC)^{2}}}[/tex]=[tex]=\frac{U}{\sqrt{1+\frac{ZC^{2}-2ZLZC}{R^{2}+ZL^{2}}}}[/tex]
[tex]=\frac{U}{\sqrt{1+\frac{ZC^{2}-2ZLZC}{R^{2}+ZL^{2}}}}[/tex]

Vậy để UAN không đổi thì ZC=2ZL=400 ==>C=[tex]\frac{10^{-4}}{4II}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ4 (2)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:17:47 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

18. Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở không đáng kể. Nối hai cực của máy phát với một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần. Khi roto của máy phát điện quay đều với tốc độ góc 3n vòng/s thì dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng là 3A, và hệ số công suất mạch bằng 0,5. Hỏi khi roto của máy quay đều với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị:
A. 2 căn 2 A
B. căn 3 A
C. căn 2 A
D. 3 căn 3 A

Ban đầu quay với tốc độ 3n vòng/s thì I=[tex]\frac{kn}{\sqrt{R^{2}+ZL^{2}}}[/tex]=3

TA có [tex]cos\varphi[/tex]=1/2 ==>tan[tex]\varphi[/tex]=[tex]\sqrt{3}[/tex] ==>ZL=[tex]\sqrt{3}R[/tex]

===>Kn=6R

Sau đó quay với tốc độ n vòng/s thì I'=[tex]\frac{\frac{Kn}{3}}{\sqrt{R^{2}+\frac{ZL^{2}}{9}}}[/tex]  =[tex]\frac{2R}{\sqrt{R^{2}+\frac{3R^{2}}{9}}}[/tex]=[tex]\sqrt{3}[/tex]