Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: traugia trong 02:00:40 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9698Tiêu đề: Bài mạch dao động khó !
Gửi bởi: traugia trong 02:00:40 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
 Mạch dao động lí tưởng gồm L = 0,39 H và tụ điện C = 18,94 nF. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần điện tích trên cùng bản tụ khác dấu nhau nhưng năng lượng từ trường có cùng giá trị Wt = 15.10-4 J là [tex]\Delta t = 1,8.10^{-4}s[/tex] . Điện tích cực đại trên tụ điện
A. 5,3.10-6 (C)
A. 8,7.10-6 (C)
A. 4,8.10-6 (C)
A. 6,2.10-6 (C)


Tiêu đề: Trả lời: Bài mạch dao động khó !
Gửi bởi: traugia trong 02:20:26 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
 Vừa up đề lên thì nghĩ ra! Mụ đầu rồi, đi ngủ thôi !
 Tự trả lời cái đã!
 T = 2[tex]\pi \sqrt{LC}=5,4.10^{-4}s[/tex]
Khoảng thời gian : [tex]\Delta t=1,8.10^{-4}s = \frac{T}{3}[/tex]
=> Điện tích của bản tụ ở thời điểm đó là: [tex]q=\frac{\sqrt{3}}{2}Q_{0}[/tex]
=>[tex]Q_{0}=\sqrt{8W_{t}C}=[/tex]