Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 07:34:16 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9678Tiêu đề: 2 BÀI CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: KPS trong 07:34:16 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
1) Ban đầu có một mẫu phóng xạ nguyên chất, sau thời gian [tex]\tau[/tex] số hạt nhân phóng xạ giảm đi e lần ( e là cơ số của loga tự nhiên với lne=1). Hỏi sau thời gian [tex]t=3\tau[/tex] thì còn lại bao nhiêu phần trăm khối lượng chất phóng xạ trong mẫu so với ban đầu.?
A. 25%
B. 12,5%
C. 15%
D. 5%

2) Một tấm kim loại có giới hạn quang điện [tex]\lambda_0=0,275\mu m[/tex] được rọi đồng thời bởi hai bức xạ; một vật có bước sóng [tex]0,200\mu m[/tex] và một tần số [tex]f=1,67.10^15 Hz[/tex]. Điện thế cực đại của tâm kim loại đó là?
A. 1,7V
B. 2,4V
C.4,1V
D. 3,4V


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:44:23 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
1) Ban đầu có một mẫu phóng xạ nguyên chất, sau thời gian [tex]\tau[/tex] số hạt nhân phóng xạ giảm đi e lần ( e là cơ số của loga tự nhiên với lne=1). Hỏi sau thời gian [tex]t=3\tau[/tex] thì còn lại bao nhiêu phần trăm khối lượng chất phóng xạ trong mẫu so với ban đầu.?
A. 25%
B. 12,5%
C. 15%
D. 5%
Áp dụng định luật phóng xạ ta có:[tex]N=\frac{N_{0}}{2^{\frac{\tau }{T}}}=\frac{N_{0}}{e}\Rightarrow 2^{\frac{\tau }{T}}=e[/tex]
Khi [tex]t=3\tau \Rightarrow N'=\frac{N_{0}}{2^{\frac{t}{T}}}=\frac{N_{0}}{2^{\frac{3\tau }{T}}}=\frac{N_{0}}{e^{3}}\Rightarrow \frac{N'}{N_{0}}=\frac{1}{e^{3}}[/tex]
Ta có:[tex]\frac{m'}{m_{0}}=\frac{N'.\frac{A}{N_{A}}}{N_{0}\frac{A}{N_{A}}}=\frac{1}{e^{3}}\approx 0,05=5[/tex]%


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: kydhhd trong 10:01:18 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012


2) Một tấm kim loại có giới hạn quang điện [tex]\lambda_0=0,275\mu m[/tex] được rọi đồng thời bởi hai bức xạ; một vật có bước sóng [tex]0,200\mu m[/tex] và một tần số [tex]f=1,67.10^15 Hz[/tex]. Điện thế cực đại của tâm kim loại đó là?
A. 1,7V
B. 2,4V
C.4,1V
D. 3,4V

[tex]f=1,67.10^{15}\Rightarrow \lambda =1,79.10^{-7}<0,2\mu m[/tex]
nên bước sóng có tần số f sẽ gây ra điện thế cưc đại
[tex]hf=\frac{hc}{\lambda _{0}}+eV=....=\Rightarrow V=2,4V[/tex]