Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: dangkhoacb5 trong 02:17:54 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9662Tiêu đề: hai bài tập hóa vô cơ khó đây mọi người ơi
Gửi bởi: dangkhoacb5 trong 02:17:54 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Cho m gam hh gồm NaBr, NaI phản ứng với H2SO4 đặc, nóng thu được hh khí A ở đktc, ở điều kiện thích hợp A phản ứng vừa đủ với nhau tạo chất rắn có màu vàng và một chất lỏng chuyển màu quỳ tím. Cho Na dư vào phần lỏng được dd B. Dung dịch B hấp thụ vừa đủ 2,24 lít CO2(đktc) được 9,5 gam muối. Giá trị của m là:
A. 195,45 g. B. 205,5 g. C. 145,95 g. D. 195,54 g.
(đáp án là A)
Câu 2: Hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3. Nung 21,14 gam X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch NaOH loãng, dư thấy có 11,024 gam chất rắn không tan và thu được 1,5456 lít khí (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:
A. 83%   B. 87%   C. 79,1%   D. 90%
mọi người giải giùm mình nha!


Tiêu đề: Trả lời: hai bài tập hóa vô cơ khó đây mọi người ơi
Gửi bởi: quanghieneakar trong 06:04:02 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Câu 2: Hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3. Nung 21,14 gam X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch NaOH loãng, dư thấy có 11,024 gam chất rắn không tan và thu được 1,5456 lít khí (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:
A. 83%   B. 87%   C. 79,1%   D. 90%
mọi người giải giùm mình nha!
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9346.0


Tiêu đề: Trả lời: hai bài tập hóa vô cơ khó đây mọi người ơi
Gửi bởi: quanghieneakar trong 08:28:41 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Cho m gam hh gồm NaBr, NaI phản ứng với [tex]H_2SO_4 [/tex] đặc, nóng thu được hh khí A ở đktc, ở điều kiện thích hợp A phản ứng vừa đủ với nhau tạo chất rắn có màu vàng và một chất lỏng (không) chuyển màu quỳ tím. Cho Na dư vào phần lỏng được dd B. Dung dịch B hấp thụ vừa đủ 2,24 lít CO2(đktc) được 9,5 gam muối. Giá trị của m là:
A. 195,45 g. B. 205,5 g. C. 145,95 g. D. 195,54 g.
[tex]2NaI+2H_2O\rightarrow Na_2CO_3+SO_2+Br_2+2H_2O[/tex]
[tex]8NaI+5H_2O\rightarrow 4Na_2SO_4+H_2S+4I_2+4H_2O[/tex]
==>A gồm ([tex]SO_2,H_2S[/tex])
[tex]SO_2+2H_2S\rightarrow 3S+2H_2O[/tex](1)
Na sẽ cộng nước ở pt 1===>NaOH hấp thụ vào [tex]CO_2[/tex]==>[tex]Na_CO_3[/tex],[tex]NaHCO_3[/tex]
[tex]\begin{cases} & 2NaOH+CO_2\rightarrow Na_2CO_3+H_2O \\ & NaOH+CO_2\rightarrow NaHCO_3 \end{cases}[/tex]
==>[tex]n_{NaOH}=0,15[/tex]==>[tex]n_{H_2o}(1)=0,15[/tex][tex]n_{H_2S}=0,15, N_{SO_2}=0,075[/tex]==>m=0,15.1031,2.150=195,45