Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tnhung94 trong 09:43:01 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9638Tiêu đề: Một số bài tập phần điện cần thầy cô và mọi người giúp!!
Gửi bởi: tnhung94 trong 09:43:01 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu1:Một đoạn mạch xoay chiều lần lượt gồm R,cuộn dây thuần cảm có độ cảm L và hộp X chứa 2 trong 3 phần tử Rx, Lx, Cx . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có chu ky dao động T, lúc đó Zl=(can3)R. Vào thời điểm nào đó thấy Url đạt cưc đại, sau thời gianT/12 thì thây hiệu điện thế hai đầu hộp X là Ux đạt cực đại. Hôp X chứa?
A.Rx,Lx.           B.Cx,Lx.              C.Rx,Cx.               D.Không xác định được.
Câu 2:Điện năng từ nhà máy được đưa lên nơi tiêu thụ nhờ các dây dân,tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi .Ban đầu hiệu suất tải điện là 90%. Muốn hiệu suất tải điện là 96% cần giảm cường độ dòng điện do dây tải đi?
A.38,8%.         B.36,8%.             C.42,2%.              D.40,2%.
Câu 3:Đặt hiệu điện thế xoay chiều u=120(cos(50pit +pi/6))^2 (V) lên đoạn mạch nối tiếp gồm R=30 ôm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L=0.4/pi (h) và ampe kế nhiệt có điênj trở không đáng kể.số chỉ ampe kế là?
A,2.55             B,2.36                C,2.4                   D,2.17
Câu 4:Một động cơ không đồng bộ 3 pha mắc hình tam giác vào mạng điện xoay chiều 3 pha mắc hình sao có điện áp pha là 220 V .Động cơ có công suất cơ học là 4.8 kw, hiệu suất 80% và hệ số công suất mỗi cuộn dây là 0.96.Cường độ dòng điện cực đại chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ là?Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập phần điện cần thầy cô và mọi người giúp!!
Gửi bởi: traugia trong 11:16:54 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu1:Một đoạn mạch xoay chiều lần lượt gồm R,cuộn dây thuần cảm có độ cảm L và hộp X chứa 2 trong 3 phần tử Rx, Lx, Cx . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có chu ky dao động T, lúc đó Zl=(can3)R. Vào thời điểm nào đó thấy Url đạt cưc đại, sau thời gianT/12 thì thây hiệu điện thế hai đầu hộp X là Ux đạt cực đại. Hôp X chứa?
A.Rx,Lx.           B.Cx,Lx.              C.Rx,Cx.               D.Không xác định được.
Nếu ZL = [tex]R\sqrt{3}[/tex] thì URL sớm pha [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] so với i (1)
Mà khi uRL đạt giá trị cực đại thì phải sau khoảng thời gian T/12 nữa thì uX mới đạt giá trị cực đại => ux trễ pha hơn uRL một lượng là [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]  (2)
(1) và (2)=> ux sớm pha [tex]\frac{\pi }{6}[/tex] so với i
X chỉ chứa 2 trong 3 phần tử => X phải chứa Rx và Lx


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập phần điện cần thầy cô và mọi người giúp!!
Gửi bởi: traugia trong 11:26:42 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu 2:Điện năng từ nhà máy được đưa lên nơi tiêu thụ nhờ các dây dân,tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi .Ban đầu hiệu suất tải điện là 90%. Muốn hiệu suất tải điện là 96% cần giảm cường độ dòng điện do dây tải đi?
A.38,8%.         B.36,8%.             C.42,2%.              D.40,2%.
Công suất hao phí trên dây là: [tex]P_{hp}=I^{2}R[/tex]
=> [tex]P_{hp1}=I^{2}_{1}R[/tex] = 0,1P     (1)
     [tex]P_{hp2}=I^{2}_{2}R[/tex] = 0,04P   (2)
Lấy (2) chia (1) ta được : [tex]\frac{I_{2}}{I_{1}} = \sqrt{0,4}[/tex]
% cường độ dòng điện cần giảm là: [tex]\frac{\Delta I}{I_{1}}100[/tex]% = [tex]\frac{I_{1}-I_{2}}{I_{1}}100[/tex]% = 36,8%
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập phần điện cần thầy cô và mọi người giúp!!
Gửi bởi: traugia trong 11:29:13 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu 3:Đặt hiệu điện thế xoay chiều u=120(cos(50pit +pi/6))^2 (V) lên đoạn mạch nối tiếp gồm R=30 ôm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L=0.4/pi (h) và ampe kế nhiệt có điênj trở không đáng kể.số chỉ ampe kế là?
A,2.55             B,2.36                C,2.4                   D,2.17
Ampe kế nhiệt chỉ giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều => I


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập phần điện cần thầy cô và mọi người giúp!!
Gửi bởi: traugia trong 11:36:24 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu 4:Một động cơ không đồng bộ 3 pha mắc hình tam giác vào mạng điện xoay chiều 3 pha mắc hình sao có điện áp pha là 220 V .Động cơ có công suất cơ học là 4.8 kw, hiệu suất 80% và hệ số công suất mỗi cuộn dây là 0.96.Cường độ dòng điện cực đại chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ là?
Công suất điện cung cấp cho động cơ là: P = [tex]\frac{P_{c}}{H}[/tex] = 6 kW
=> Công suất tiêu thụ ở mỗi cuộn dây là phần cảm là: P1 = P2 = P3 = [tex]\frac{P}{3}[/tex] = 2kW
=> cường độ dòng điện hiệu dụng: I = [tex]\frac{P_{1}}{U cos\varphi }[/tex] = 9,4696 A
=> giá trị cực đại của cường độ dòng điện là: I0 = 13,39 ATiêu đề: Trả lời: Một số bài tập phần điện cần thầy cô và mọi người giúp!!
Gửi bởi: anhngoca1 trong 03:44:13 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Câu 2:Điện năng từ nhà máy được đưa lên nơi tiêu thụ nhờ các dây dân,tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi .Ban đầu hiệu suất tải điện là 90%. Muốn hiệu suất tải điện là 96% cần giảm cường độ dòng điện do dây tải đi?
A.38,8%.         B.36,8%.             C.42,2%.              D.40,2%.

Công suất hao phí trên dây là: [tex]P_{hp}=I^{2}R[/tex]
=> [tex]P_{hp1}=I^{2}_{1}R[/tex] = 0,1P     (1)
     [tex]P_{hp2}=I^{2}_{2}R[/tex] = 0,04P   (2)
Lấy (2) chia (1) ta được : [tex]\frac{I_{2}}{I_{1}} = \sqrt{0,4}[/tex]
% cường độ dòng điện cần giảm là: [tex]\frac{\Delta I}{I_{1}}100[/tex]% = [tex]\frac{I_{1}-I_{2}}{I_{1}}100[/tex]% = 36,8%bài này đáp án A mới đúng phải không tnhung94


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập phần điện cần thầy cô và mọi người giúp!!
Gửi bởi: tnhung94 trong 07:58:13 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Bạn anhngoca1 đúng rồi.đáp án là A.Bạn có thể ghi cách làm cho mình được không?thank bạn nhiều!!!


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập phần điện cần thầy cô và mọi người giúp!!
Gửi bởi: tnhung94 trong 08:00:47 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Câu 3:Đặt hiệu điện thế xoay chiều u=120(cos(50pit +pi/6))^2 (V) lên đoạn mạch nối tiếp gồm R=30 ôm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L=0.4/pi (h) và ampe kế nhiệt có điênj trở không đáng kể.số chỉ ampe kế là?
A,2.55             B,2.36                C,2.4                   D,2.17
Ampe kế nhiệt chỉ giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều => I
Bạn traugia ơi.đáp án của bài này là 2,17.bạn làm cụ thể cho mình được không?


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập phần điện cần thầy cô và mọi người giúp!!
Gửi bởi: tnhung94 trong 09:17:32 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Câu 4:Một động cơ không đồng bộ 3 pha mắc hình tam giác vào mạng điện xoay chiều 3 pha mắc hình sao có điện áp pha là 220 V .Động cơ có công suất cơ học là 4.8 kw, hiệu suất 80% và hệ số công suất mỗi cuộn dây là 0.96.Cường độ dòng điện cực đại chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ là?
Công suất điện cung cấp cho động cơ là: P = [tex]\frac{P_{c}}{H}[/tex] = 6 kW
=> Công suất tiêu thụ ở mỗi cuộn dây là phần cảm là: P1 = P2 = P3 = [tex]\frac{P}{3}[/tex] = 2kW
=> cường độ dòng điện hiệu dụng: I = [tex]\frac{P_{1}}{U cos\varphi }[/tex] = 9,4696 A
=> giá trị cực đại của cường độ dòng điện là: I0 = 13,39 A
Đap án là 7,7A cơ.traugia có thể xem lại hộ mình được không?
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập phần điện cần thầy cô và mọi người giúp!!
Gửi bởi: anhngoca1 trong 11:41:52 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Câu 2:Điện năng từ nhà máy được đưa lên nơi tiêu thụ nhờ các dây dân,tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi .Ban đầu hiệu suất tải điện là 90%. Muốn hiệu suất tải điện là 96% cần giảm cường độ dòng điện do dây tải đi?
A.38,8%.         B.36,8%.             C.42,2%.              D.40,2%.

    kí hiệu Php là công suất hao phí, Ptt là công suất tiêu thụ, P là công suất truyền đi.
khi H=90% thì Php=0,1P  . Ptt=0.9P --> Php=Ptt/9
khi H=96% thì Php'=0,04P' . Ptt=0,96P' --.Php'=Ptt/24 
Ptiêu thụ k đổi nên Php/Php'=24/9  mà Php=I^2.R nên có I/I'=căn(24/9) -->I'=0,6123I=61,23%I-->giảm đi 38,76%


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập phần điện cần thầy cô và mọi người giúp!!
Gửi bởi: anhngoca1 trong 11:45:15 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Câu 4:Một động cơ không đồng bộ 3 pha mắc hình tam giác vào mạng điện xoay chiều 3 pha mắc hình sao có điện áp pha là 220 V .Động cơ có công suất cơ học là 4.8 kw, hiệu suất 80% và hệ số công suất mỗi cuộn dây là 0.96.Cường độ dòng điện cực đại chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ là?
            do máy phát mắc hình sao nên Udây=căn3. Upha=220căn3
  động cơ mắc tam giác nên U=Upha=Udây=220căn3
Công suất điện cung cấp cho động cơ là: P = [tex]\frac{P_{c}}{H}[/tex] = 6 kW
=> Công suất tiêu thụ ở mỗi cuộn dây là phần cảm là: P1 = P2 = P3 = [tex]\frac{P}{3}[/tex] = 2kW
=> cường độ dòng điện hiệu dụng: I = [tex]\frac{P_{1}}{U cos\varphi }[/tex] = 5,467 A
=> giá trị cực đại của cường độ dòng điện là: I0 = I.căn2=7,7A
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập phần điện cần thầy cô và mọi người giúp!!
Gửi bởi: tnhung94 trong 07:37:40 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Còn câu 3 nữa thầy cô và mọi người giúp giùm em với!!!


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập phần điện cần thầy cô và mọi người giúp!!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:00:33 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
câu 3.

120 cos^2(50pi.t)=60+60cos100pi.t
nguồn điện 1 chiều E=60v gây  ra dòng điện 1 chiều I1=E/R
nguồn xoay chiều có Uo=60v gây ra 1 dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng là I2=U/Z
số chỉ ampe kế chính là số chỉ của cđhd trong mạch và bằng I=căn I1^2+I2^2=...