Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 07:48:23 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9628Tiêu đề: Thi thử Bến Tre, giúp tớ với
Gửi bởi: truonglongmoto trong 07:48:23 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Một tetrapeptit X có cấu tạo từ các α-aminoaxit no mạch hở có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH có phần trăm khối lượng Nitơ là 20,458%. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phù hợp với X?
A. 13   B. 14     C. 15     D. 16
 
Câu 2: Một loại cao su Buna-S có phần trăm khối lượng cacbon là 90,458%’ m gam cao su này cộng tối đa với 9,6 gam brôm. Giá trị của m là:
A. 5,32    B. 6,36     C. 4,8     D. 5,74   

Câu 3: Cho m gam bột Al vào 400ml dung dịch hỗn hợp FeCl3 0,5M và CuCl2 xM thu được dung dịch X và 2,4m gam chất rắn Y gồm 2 kim loại. Cho toàn bộ chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,34 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất ). Giá trị của m là:
A. 6,1875   B. 6,8270    C. 5,5810     D. 5,8284
   
Câu 4: Hỗn hợp X gồm etylen glicol, ancol etylic, ancol propylic và hexan trong đó số mol hexan bằng số mol etylen glicol. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 0,4032 lít H2(đktc). Mặt khác đốt m gam hỗn hợp X cần 4,1664 lít O2(đktc). Giá trị của m là:
A. 2,235    B. 1,788   C. 2,682    D. 2,384   

Mấy thầy, mấy bạn giúp với