Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Yennhi10594 trong 02:10:13 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9610Tiêu đề: BT trong de` thi thử cần giúp
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 02:10:13 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Bài 1.Một sóng âm có tần số 100 (Hz) truyền hai lần từ A đến điểm B.Lần thứ nhất tốc độ truyền sóng v1=330m/s,lần thứ hai do nhiệt độ tăng lên nên tốc độ truyền sóng v2=340m/s.Biết rằng khoảng cách AB đều bằng số nguyên lần bước sóng ứng với hai trường hợp trên nhưng số bước sóng hơn kém nhau một đơn vị.Khoảng cách AB bằng:
A.100m           B.112,2m            C.150m              D.121,5m

Bài 2.Đặt điện áp xoay chiều u=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos[tex]\omega t[/tex](V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp,cuộn dây thuần cảm .Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha nhau.Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau là?
A.1/[tex]\sqrt{5}[/tex]              C.2/[tex]\sqrt{3}[/tex]
B.2/[tex]\sqrt{5}[/tex]              D.1/[tex]\sqrt{3}[/tex]
   
Bài 3.Tại một nơi trên mặt đất,một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T1.Nếu thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 50cm thì chu kì dao động điều hòa của con lắc tăng 0,5s.Cho gia tốc trọng trường nơi đặt con lắc là g= [tex]\pi ^{2}(m/s^{2})[/tex]
.Giá trị T1 bằng?
A.2,2s        B.1,5s           C.1,75s             D.0,75s


Tiêu đề: Trả lời: BT trong de` thi thử cần giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:09:31 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

    
Bài 3.Tại một nơi trên mặt đất,một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T1.Nếu thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 50cm thì chu kì dao động điều hòa của con lắc tăng 0,5s.Cho gia tốc trọng trường nơi đặt con lắc là g= [tex]\pi ^{2}(m/s^{2})[/tex]
.Giá trị T1 bằng?

A.2,2s        B.1,5s           C.1,75s             D.0,75s
Ban đầu T1=[tex]2II\sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]
Sau đó thay đổi một đoạn 50cm thì T tăng -->chiều dài tăng
Ta có T'=T1+0,5 =[tex]2\sqrt{l+0,5}=0,5+2\sqrt{l}[/tex]
Nhập máy tính shift solve tìm được l=0,77m
--->T1=2[tex]\sqrt{0,77}[/tex]=1,75s
Tiêu đề: Trả lời: BT trong de` thi thử cần giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 04:24:32 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Bài 1.Một sóng âm có tần số 100 (Hz) truyền hai lần từ A đến điểm B.Lần thứ nhất tốc độ truyền sóng v1=330m/s,lần thứ hai do nhiệt độ tăng lên nên tốc độ truyền sóng v2=340m/s.Biết rằng khoảng cách AB đều bằng số nguyên lần bước sóng ứng với hai trường hợp trên nhưng số bước sóng hơn kém nhau một đơn vị.Khoảng cách AB bằng:
A.100m           B.112,2m            C.150m              D.121,5m


không hiểu chỗ dòng màu đỏ nghĩa là gì