Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tiennguyen trong 08:42:00 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9594Tiêu đề: Điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: tiennguyen trong 08:42:00 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
 Nhờ Thầy Cô và các bạn giải giúp em bài này,
1. Mạch xoay chiều R-L-C mắc nối tiếp với R = 10[tex]\Omega[/tex], cảm kháng ZL=10(omega) , dung kháng Zc= 5(omega) ứng với tần số f, Khi f tahy đổi đến giá trị f' thiì trong mạch có cộng hưởng điện như vậy
A. f'=f      B. f'>f        C. f'=căn2/2.f       D. f'=2f
Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 08:50:22 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Nhờ Thầy Cô và các bạn giải giúp em bài này,
1. Mạch xoay chiều R-L-C mắc nối tiếp với R = 10[tex]\Omega[/tex], cảm kháng ZL=10(omega) , dung kháng Zc= 5(omega) ứng với tần số f, Khi f tahy đổi đến giá trị f' thiì trong mạch có cộng hưởng điện như vậy
A. f'=f      B. f'>f        C. f'=căn2/2.f       D. f'=2f[tex]Zl=2\Pi fL; Zc=\frac{1}{2\Pi f.C}\Rightarrow \frac{Zl}{Zc}=4\Pi ^{2}f^{2}LC=2\Rightarrow 4\Pi ^{2}f^{2}\frac{1}{4\Pi ^{2}f'^{2}}=2\Rightarrow \frac{f'}{f}=\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:50:56 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Nhờ Thầy Cô và các bạn giải giúp em bài này,
1. Mạch xoay chiều R-L-C mắc nối tiếp với R = 10[tex]\Omega[/tex], cảm kháng ZL=10(omega) , dung kháng Zc= 5(omega) ứng với tần số f, Khi f tahy đổi đến giá trị f' thiì trong mạch có cộng hưởng điện như vậy
A. f'=f      B. f'>f        C. f'=căn2/2.f       D. f'=2f


Ứng với tần số f ta có : [tex]\frac{Z_{L}}{Z_{C}} = LC 4\pi ^{2}f^{2} = 2[/tex]

[tex]\Rightarrow f = \frac{\sqrt{2}}{2\pi\sqrt{CL} }[/tex]

Khi cộng hưởng ta có : [tex]f' = \frac{1}{2\pi\sqrt{CL}} = \frac{f}{\sqrt{2}}[/tex]